Biobränslegallring

Från och med version 1.9.3 finns särskilda prestationsfunktioner inlagda för biobränsleinriktad ungskogsgallring med flerträdsuttag. Funktionerna baseras på simuleringsstudier (1).

 

Skillnaden mellan biobränslegallring och vanlig gallring (med eller utan GROT-uttag) är att olika kostnadsfunktioner används. Vid biobränslegallring antas per default att flerträdshantering tillämpas. Uttag av biobränsle kan även göras vid vanlig gallring om man sätter Forest Fuel Extraction = True för gallring. Men det som tas ut då antas vara enbart GROT, inte hela träd. Vad som tas ut styrs dock av prislistan (se nedan), men kostnadsfunktionerna för biobränslegallring bygger på att alla avverkade träd blir biobränsle.

 

För att simulera en renodlad biobränslegallring behöver du i korthet göra följande inställningar i kontrolltabellerna Cost and Revenue samt Treatment Model:

 

1.Ange när biobränslegallring ska utföras.
2.Välja kostnadsfunktion (eller mata in egen)
3.Skapa prislista för biobränslegallring där sätter parametern Top Diameter till ett stort tal, t ex 100 .Notera att man kan använda olika prislistor inom samma kontrollkategori, och olika prislistor för olika avverkningsåtgärder.
4.Koppla denna prislista till avverkningsåtgärder "Young Stand Forest Fuel Thinning".

 

Nedan ges detaljinstruktioner för de olika stegen.

<%EXTOGGLE%>1. Ange när biobränslegallring ska utföras

Ange kriterier för vad en ungskog är i kontrolltabellen Treatment Model, avsnitt 3.3 Young Stand Thinning. Ange max relativ ålder Max Relative Age (medelålder/(LÅF*1.1)), max absolut ålder. Min Height och Max Height avser höjdintervall för när gallringen betraktas som en ungskogsgallring, utöver de andra villkoren, och följaktligen då biobränslegallring kan utföras.

Sätt också Thinning Type = ForestFuel.

ControlTable_TreatmentModel_YoungStand

 

 

flag_green        Biobränsle tas ut!

Då du väljer Thinning Type = ForestFuel, kommer biobränsle att tas ut oavsett inställningar för vanlig gallring, givet att ”Top Diameter” i prislistan är tillräckligt stor!

 

 

<%EXTOGGLE%>2. Kostnadsfunktioner vid biobränslegallring

 

ControlTable_Cost_Biobransle

 

agadgag

 

För skördare finns flera funktioner inlagda och du kan även lägga in nya. Klicka till höger om Forest Fuel Thinning Cost Function och välj "Hantera koefficienter..." för att öppna dialogrutan.

ControlTable_Cost_Biobransle_HarvCoef

 

controltable_cost_biobransle_harvcoefdlg_zoom70

 

<%EXTOGGLE%>3. Skapa prislista för enbart biobränsleuttag

Se kapitel Prislistor hur du gör för att lägga till ny prislista. Sätt toppdiametern till ett stort värde, t ex 100. Du kan ta bort timmerprislistorna, det gör att beräkningstiden för förbearbetningen av prislistan minimeras.

Kontrollera också priset, HarvestResiduaPrice, som avser kr/ton före drivningskostnader (men med avdrag för transport från avlägg). Ett alternativ är att sätta in nettopriset, och sätta drivningskostnader för biobränslegallring till 0 (genom att sätta koefficienten LogBias till 0 (se nedan).

 

PrislistaBiobransle

 

<%EXTOGGLE%>4. Koppla prislista till åtgärd

I kontrolltabellen Treatment Model, under rubriken 6. Pricelist, kopplar du prislistan till åtgärden:

 

ControlTable_TreatmentModel_selectBiofuelPricelist

 

 

 

Referenser

1) Sängstuvall et al., 2012, Simulation of harvester productivity in selective and boom-corridor thinning of young forests, Scand. J. of Forest Research 27(1):56-73

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software