För biobränsleinriktad ungskogsgallring med flerträdsuttag finns särskilda prestationsfunktioner inlagda. Funktionerna baseras på simuleringsstudier (1).

 

Skillnaden mellan biobränslegallring och vanlig gallring (med eller utan GROT-uttag) är att olika kostnadsfunktioner används. Vid biobränslegallring kan också mindre träd tas tillvara, och flerträdshantering tillämpas om inte annat anges. Uttag av biobränsle kan även göras vid vanlig gallring om man sätter Forest Fuel Extraction = True för gallring. Men det som tas ut då antas vara enbart GROT, inte hela träd. Vid biobränslegallring blir alla avverkade biobränsle.

 

För att simulera en renodlad biobränslegallring behöver du i korthet göra följande inställningar i kontrolltabellerna Cost and Revenue samt Treatment Model:

 

1.Ange när biobränslegallring ska utföras.
2.Välja kostnadsfunktion (eller mata in egen)
3.Ange pris för biobränsle-sortimentet.

 

Nedan ges detaljinstruktioner för de olika stegen.

<%EXTOGGLE%>1. Ange när biobränslegallring ska utföras

Ange kriterier för vad en ungskog är i kontrolltabellen Treatment Model, avsnitt 4.3 Young Stand Thinning (figur 1 a och b). Ange max relativ ålder Max Relative Age (medelålder/(LÅF*1.1)), max absolut ålder. Min Height och Max Height avser höjdintervall för när gallringen betraktas som en ungskogsgallring, utöver de andra villkoren, och följaktligen då biobränslegallring kan utföras (figur 1a). Alternativt kan du ange att biobränslegallring ska utföras om antal underväxt-träd är tillräckligt stort (figur 1b).

Sätt också Thinning Type = ForestFuel.

ControlTable_TreatmentModel_YoungStand  

Figur 1a. Med denna inställning utförs alla förstagallring som biobränslegallringar.

 

ControlTable_TreatmentModel_YoungStand_2

Figur 1b. Med denna inställning utförs en given gallring som biobränslegallring om antalet småträd (underväxtträd) är minst 2000 st/ha. Diametergränsen för vad som klassas som underväxtträd ges av "Max Diameter Understorey"-parameterna i samma kontrolltabell. I annat fall görs en vanlig gallring (enligt valet av "Thinning Type" (figur 1a).

 

<%EXTOGGLE%>2. Kostnadsfunktioner vid biobränslegallring

För biobränslegallring används särskilda kostnadsfunktioner och inställningar (figur 2).

 

Forest Fuel Harv Cost Function: För skördare finns flera funktioner inlagda (1) och du kan även lägga in nya. Klicka till höger om Forest Fuel Thinning Cost Function och välj "Hantera koefficienter..." (figur 3) för att öppna dialogrutan (figur 4).

 

HarvesterCostThinFF: Timkostnad (per G15-timme) för skördare.

 

ForwarderCostThinFF: Timkostnad (per G15-timme) för skotare.

 

Forest Fuel Thin. Corridor Width: Korridorbredd vid flerträdsuttag (1 eller 2 m).

 

G15 Prod. Corr. Forest Fuel Harv: Konverteringsfaktor för omräkning av produktivitet angivet i G0-tid (som funktionerna baseras på i detta fall) till G15-tid för skördare.

 

G15 Prod. Corr. Forest Fuel Forw: Konverteringsfaktor för omräkning av produktivitet från G0-tid (som funktionerna baseras på i detta fall) till G15-tid för skotning.

 

Forest Fuel Forw Cost Func: Kostnadsfunktion (koefficienter) för skotning.

 

 

ControlTable_Cost_Biobransle

Figur 2.

 

 

controltable_cost_biobransle_harvcoefdlg_zoom70

Figur 3.

 

 

<%EXTOGGLE%>3. Pris för biobränslen

Från och med version 2.11 behöver du inte längre skapa en speciell prislista för biobränslegallring. Inställningen för HarvestResiduaPrice i den prislista som används för vanlig gallring används också för biobränslegallring. Kostnaden anges i kr/ton före drivningskostnader (men med avdrag för transport från avlägg). Ett alternativ är att sätta in nettopriset, och sätta drivningskostnader för biobränslegallring till 0 (genom att sätta koefficienten LogBias till 0 (se ovan).

 

PrislistaBiobransle

 

 

Referenser

1) Sängstuvall et al., 2012, Simulation of harvester productivity in selective and boom-corridor thinning of young forests, Scand. J. of Forest Research 27(1):56-73.

 

 

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software