I samband med avverkningsåtgärder (gallring, selektiv avverkning och slutavverkning) kan du låta programmet räkna på uttag av biobränslen (GROT och stubbar). I detta avsnitt kan du läsa om inställningar för detta, hur intäkter och kostnader beräknas, och vilka resultatvariabler som beräknas.

 

Du kan också låta simulera förstagallringar som renodlade biobränslegallringar, se avsnittet Biobränslegallring.

 

<%EXTOGGLE%>Aktivering av biobränsleuttag

För att biobränsleuttag ska göras måste du aktivera detta i kontrolltabellen Treatment Program Generator (PlanVis) eller Scenario Settings (RegVis) (figur 1). I BeståndsVis finns en ruta som du kryssar i om biobränsleuttag ska göras (figur 2).

 

ActivateForestFuelExtractionPlanVis

Figur 1. För att biobränsleuttag ska göras måste du sätta Biofuel extraction = True för den åtgärd det gäller. Detta görs i PlanVis (och BeståndsVis om du kör alla perioder på en gång med knappen "Sista perioden) i kontrolltabellen Treatment Program Generator. I RegVis hittar du denna inställning i kontrolltabellen Scenario Settings.

 

ForestFuelExtraction_Hyggesfritt

Om man har angett Management System = Hyggesfritt skogsbruk visas ovanstående val istället.

 

Klicka på bilden för att förstora

Figur 2. I BeståndVis kryssar du i rutan "Ta ut biobränsle"

 

 

tog_minusStyrning av biobränsleuttag

Givet att biobränsleuttag ska göras (se ovan), utförs uttaget enligt inställningar du gör i kontrolltabellen Treatment Model, under sektion "Biofuel":

Per default görs biobränsleuttag endast i grandominerade bestånd. Du kan ändra granandelskravet genom att ändra värdet på MinSpruce (1). Om stubbar ska tas ut kan man ange en min- och maxdiameter för dessa (2) MinDiamStump och MaxDiamStump. Vid stubbuttag tas bara trädslag ut som har satts till "True" (3) under Stump Extraction. Under "Utilization" kan anges vilken uttagsprocent man kan förvänta sig för olika trädfraktioner (4). Dessa ska i normala fall inte ändras från default-värdena, förutom för stubbe som inte tas ut per default utan måste ges ett värde för om stubbuttag ska göras (5) Stump.

Utöver dessa inställningar påverkar även Min Diameter... i slutavverkning och gallring hur mycket biobränslen som tas ut (se under Utförande i avsnitten Gallring och Slutavverkning) .

ForestFuelExtractionSettings

Figur 3.

 

Enligt standardinställningarna tas inga stubbar ut. Ska det göras rekommenderas att du sätter uttagsandelen till högst 90 %.

 

tog_minusKostnader och intäkter för biobränsleuttag

Kostnadsfunktioner för GROT och stubbe

För biobränslegallring används andra kostnadsfunktioner, följande gäller endast vid uttag av avverkningsrester i samband med "vanlig" gallring, blädning och slutavverkning.

 

I kontrolltabellen "Cost" finns funktionsparametrar för uttag av GROT ("Harvest Residue Extract. Cost") resp. stubbe ("Stump Extract Cost"). Olika funktioner finns tillgängliga för gallring och slutavverkning, men standardvärdena är desamma. För selektiv avverkning (hyggesfritt skogsbruk) används samma funktion som för gallring. Observera att stubbuttag kan bara göras vid slutavverkning.

 

Funktionerna har formen

 

C = A0 + A1*Dist, där

 

C = Kostnad per ton (torrsubstans)

Dist = terrängtransportavstånd

 

ForestFuelExtractionCost

 

Biobränsleintäkter

Bruttointäkten för biobränsle (fritt bilväg) anges i kontrolltabellen "Pricelist" under sektionen "Harvest Residues". Priset anges i SEK/ton torrsubstans. Eventuellt prisavdrag för transport till industri som leverantören står för hanteras inte på något särskilt sätt utan ska ingår här, alternativt som en post i optimeringsmodellen om optimering används.

 

ForestFuelValue

 

tog_minusToppdiameter för timmer och massaved vid aptering påverkar GROT-mängden

I kontrolltabellen "Pricelist" anger Top Diameter minsta diameter på apterade stockar (massaved och timmer). Om denna sätts högre än 5 cm kommer en större andel av trädet att lämnas, och blir tillgänglig som biobränsle om så önskas. Om man sätter toppdiametern till ett tillräckligt stort värde, t ex 200 (cm), kommer varken timmer eller massaved att apteras.

 

ApteringToppDiameter

<%EXTOGGLE%>Tillväxtreduktion efter biobränsleuttag

GROT-uttag efter gallring medför i Heureka-simuleringen att grundytetillväxten reduceras med 5% under 15 år efter ingrepp. Stubbar kan som sagt inte tas ut vid gallring. För slutavverkning är det tänkt att man tappar ett års tillväxt under en omloppstid men detta är inte implementerat, dvs. ingen tillväxtförlust efter slutavverkning simuleras i dagsläget.

<%EXTOGGLE%>Påverkan på kolbalanser

Om du tar ut biobränsle kommer mängden kvarvarande kol i marken att minska eftersom förnatillförseln från avverkningsrester blir lägre. Detta räknar programmet på (Q-modellen), läs mer om kolanalyser på Heurekas Wiki.

 

<%EXTOGGLE%>Resultatvariabler för biobränsleuttag

Uttag av biobränslen redovisas under resultatkategorin "Financial Value". När du gör en simulering i PlanVis eller RegVis måste du markera de variabler du är intresserad av för att de ska sparas i resultatdatabasen. I BeståndsVis beräknas dem automatiskt.

 

Harvest Residues Available och Stumps Available anger hur mycket biobränsle som skulle kunna tas ut om man tog ut alla avverkningsrester från de träd som avverkas, och alla stubbar som kan tas ut (som möter kraven för stubbuttag, se ovan). Stumps Available kunde ha hetat Stumps Available For Harvesting.

 

ForestFuelVarriablesSelect

HarvestResiduesResults

 

 

 

Se även:

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software