Denna funktionalitet finns endast i PlanVis.

 

Många skogsbruksplaner eller beståndsregister innehåller åtgärdsförslag. Åtgärdsförslaget är oftast gjort av en planläggare som på plats i skogen har bedömt om en åtgärd kan eller borde göras, t ex om beståndet borde gallras snart utifrån ett skötselperspektiv. Ett åtgärdsförslag anger vilken typ av åtgärd det rör sig om, ev. utformning av denna, och när den borde utföras, t ex "genast", "inom 5 år", eller "om 5 till 10 år". Om man vill tillämpa dessa åtgärdsförslag i en PlanVis-analys kan man importera dem till Heureka-databasen och tala om för programmet att dessa förslag ska följas. Av olika skäl kan ju du som skogsägare eller beslutsfattare ha särskilda motiv för att vissa åtgärder ska utföras, motiv som programmet inte kan ta hänsyn till. Funktionen kan även vara intressant för att studera skillnader mellan subjektiva åtgärdsförslag och optimerade skötselprogram vad gäller t ex ekonomi, åtgärder och produktion.

 

Några egenskaper för hanteringen av åtgärdsförslag:

Funktionen finns bara i PlanVis. Notera dock att PlanVis även lämpar sig för beståndsvisa analyser.
Du kan mata in skötselförslag manuellt via en dialogruta eller importera för många bestånd på samma gång (se nedan).
Du kan ange en sekvens av åtgärdsförslag för varje bestånd.
Åtgärdsförslag sträcker sig oftast högst 10 år framåt. Men det finns inget som hindrar att du specificerar åtgärdsförslag eller hela skötselprogram som sträcker sig många år framåt.
Efter det sista angivna skötselförslaget simulerar PlanVis åtgärder på sedvanligt sett.
Du kan ange åtgärdsförslag för bara en del av bestånden och låta PlanVis räkna fritt för övriga bestånd.
Även om du har importerat skötselprogram behöver du inte aktivera dem, utan vid programkörning välja om de ska följas eller inte.

 

 

Inmatning och import av åtgärdsförslag

För att importera skötselförslag för många bestånd är det enklast att mata in åtgärdsförslag i den Excel-mall som finns att hämta hem. Från Excel-dokumentet exporteras en text-fil som sedan kan importeras till Heureka-databasen, se avsnittet Importera åtgärdsförslag.

 

Du kan granska och redigera importerade åtgärdsförslag vid meny Datahantering > Skötselförslag > Hantera åtgärdsförslag. Om du bara ska ange åtgärdsförslag för ett eller några enstaka bestånd kan du också använda denna funktion.

 

Menu_managa_trmtproposals
 

 

EnterTrmtProposalDlg

Figur 2. Formuläret för att granska och redigera importerade åtgärdsförslag nås via menyn Datahantering > Skötselförslag. Du kan också använda detta formulär för att mata in skötselförslag bestånd för bestånd.

 

Aktivering av åtgärdsförslagen

För att åtgärdsförslagen ska användas vid framskivningar måste du göra två saker:

 

1.Ange Apply Proposal = True under sektionen "Handling of Treatment Proposals" i kontrolltabellen Treatment Program Generator.
2.Se till att "Tillåt skötselförslag" är förkryssad när du startar skötselprogramgenereringen (figur x2).

 

 

TpgCC_TrmtProposals

Inställningar för hur åtgärdsförslag ska hanteras anges i PlanVis i kontrolltabellen Treatment Program Generator.

 

Under "Handling of Treatment Proposals" kan du också ange hur bestånd utan förslag ska hanteras, och om lägsta ålder för föryngringsavverkning ska användas för åtgärdsförslag med slutavverkning:

 

Treatment Proposals Missing anger hur bestånd utan åtgärdsförslag ska hanteras. NoActivity (default) innebär att ingå åtgärder görs under de närmast 10 åren. LetTpgDecide innebär att skötselprogram simuleras som vanligt.

 

Override Min Final Felling Age: Om åtgärdsförslaget innebär slutavverkning har planläggaren antagligen redan verifierat att beståndet är tillräckligt gammalt för att få slutavverkas. Eftersom Heurekas åldersberäkningen kan ge något annorlunda resultat skulle ett slutavverkningsförslag dokc kunna ignoreras om beståndet enligt Heurekas åldersberäkning är för låg. Med Override Min Felling Age satt till True tillåter programmet slutavverkningar oavsett ålder. Om man låter kalibrera åldrarna (kontrolltabellen Production Model, parameter Calibrate Age to Register Value = True), blir beståndsregisterålder och Heurekas beräknade ålder densamma. Hur som helst har man möjlighet att förhindra förslag som innebär för tidig slutavverkning enligt Heurekas åldersberäkning, genom att sätta Override Min Felling Age = False.

 

 

Enable_TrmtProposals

Figur x2. Se till att Tillåt skötselförslag är markerad om du ska tillämpa inmatade eller importerade åtgärdsförslag.

 

 

Hantering av specialfall och ofullständigt specificerade åtgärdsförslag

 

Åtgärdsförslag

Regel

Kommentar

Slutavverkning

LÅF (lägsta ålder för föryngringsavverkning) gäller om Apply Min Final Felling Age = Yes.

Om åtgärd föreslagits men inte utförts pga LÅF meddelas detta I Output-fönstret, samt efter TPG-körningen med varningsmeddelandet “Some felling proposals were ignored due to min final felling age criteria”.

Fröträdsställning och skärmställning

Samma regler som för vanlig slutavverkning.

 

Om inget trädslag angivits används kontrolltabellinställning


Avveckling av fröträd och skärm

Kräver att det finns ett ingående fröträdsskikt, eller att fröträdsställning görs och avvecklas under 10-årsperioden.

 


Gallring

1.Tillämpas oberoende av gallringsmall och andra restriktioner dvs. gallringsmall och min och max uttag ignoreras
2.Om ingen uttagsprocent angivits gallras 35 %.
3.Om höggallring antas relativ diameter 1.1 som målkvot.
4.Om låggallring angivits används relativ diameter 0.9 som målkvot.
5.Om ingen gallringsform angivits används kontrolltabell-inställning.

Trädslag avser trädslag som ska lämnas kvar. Om inget värde anges antas att det är huvudträdslaget som ska lämnas kvar.

Selektiv avverkning

1.Tillämpas oberoende av uttagsmall för selektiv avverkning.
2.Om ingen uttagsprocent angivits blädas 35 %.

Föryngring

1.Sådd kan simuleras för tall, gran och contorta

 

2.Om trädslag inte har angetts används kontrolltabell-inställning (kontrolltabell Treatmen Model).

 

3.Om slutavverkning har angetts som åtgärdsförslag men inget föryngringsförslag läggs föryngringsåtgärder in enligt kontrolltabell.

Markberedning och hyggesbränning

Påförs som kostnad.

Markberedning måste anges om det ska utföras, annars antas att ingen markberedning utförs. Samma sak gäller för hyggesbränning.


Röjning

Åtgärd tillämpas oavsett röjningsparametrar. Även minsta stamantal som ska tas ut ignoreras. Eftersom stamantalet kan vara osäkert i indata, kan röjningsåtgärden indikera att det är tätare i verkligheten. Om det inte trillar ut några stammar röjs ändå minst en stam, för att kostnadsföra åtgärden.

Om trädslag ej anges används kontrolltabell-inställning


Gödsling

Gödsling utförs och beståndet skrivs fram 10 år utan att kopplas direkt till en åtgärd.


 

 

 

 

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software