Applikationer: PlanEval

 

I flken "Deltagare och viktning" lägger du in deltagare, i typiska fall intressenterna, vilken relativ betydelse en deltagares preferenser ska ha, och vilka delmål den ska utvärdera (1). Själva viktningen av delmål och alternativ görs också under denna flik (2).

 

Flik_DeltagareOchViktning

 

 

En deltagare kan avse en individ eller en grupp. Efter att ha lagt in en deltagare anger du vilken roll den ska ha, genom att klicka på knappen Egenskaper i kolumnen Inställningar. Man väljer då vilka delmål som en deltagare ska få vikta. I kolumnen Vikt anger du hur deltagarens preferenser i relations till andra deltagares. Om vikten sätts till t ex 1 för varje deltagare, kommer alla deltagares preferenser att väga lika mycket.

 

När inmatningen av alternativ och delmål är klar kan viktningen påbörjas för de olika deltagarna. Viktningen görs genom att högerklicka på önskad nod och välja Vikta...

 

Alternativ utvärderas bara mot delmål som har variabler kopplade till sig. Delmål viktas mot varandra genom att högerklicka på närmaste överliggande nod i trädet, och välja Tilldela vikt för delmål. Alternativ utvärderas mot ett visst delmål genom att att högerklicka på ett delmål och välja Tilldela vikt till alternativ. För att vikta (den relativa) betydelsen av delmålen Avverkning, Ekonomi, Naturvård och Rekreation för huvudintressenten i exemplet nedan skulle du alltså göra följande:

 

1.Markera deltagaren i listan (i detta fall "Huvudintressent") (1).
2.Högerklicka på "Rotnod" i trädet till vänster (2)..
3.Välj Tilldela vikt för delmål:

AssignWeightToObjective

 

Då öppnas en dialogrutan där du anger delmålens betydelse enligt den metod som har valts.

 

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software