Fördelning av bestånd på kontrollkategorier i RegVis

I RegVis kan man ange att bestånden inom en skogsdomän ska skötas på olika sätt genom att koppla skogsdomänen till flera kontrollkategorier. Man anger då en procentsiffra för varje kontrollkategori för hur stor andel av bestånden (arealmässigt) inom skogsdomänen som ska hanteras med respektive kategori. Om man t ex har en kontrollkategori for trakthyggesbruk, och en för blädningsbruk, och anger procentsiffrorna 90% för den förra och 10% för den senare, kommer 90 % av arealen för de bestånd som tillhör skogsdomänen att skötas med trakthyggesbruk, och resterande 10% med blädningsbruk. Bestämningen av vilka bestånd som ska kopplas till en viss kontrollkategori görs genom lottning. Slumptalsfröet kan låsas så att man får samma lottning varje gång man gör en simulering. Detta slumptalsfrö anges när man kör igång en simulering via menyn Beräkna > Simulera.

 

RegVis_menyBeraknaSimulera

 

RegVis_RunSimulationDialog

 

 

Om man ändrar i villkoren för skogsdomänen kan det ändra vilka bestånd som kommer att tillhöra domänen. Detta påverkar också vilka bestånd som kommer att kopplas till vilken kontrollkategori.

 

RegVis_kopplaKontrollKategorier_Fix

 

RegVis_forestDomainExample

 

           

I exemplet ovan blir fördelningen över kontrollkategorier konstant, dvs. densamma i alla perioder. Ett alternativ till detta är att låta RegVis variera fördelningen över tiden. Det åstadkommer du genom att lägga till periodkolumner med andra procentandelar per kontrollkategori, se exempel nedan. Arealfördelningen i mellanliggande perioder interpoleras. Notera att programmet inte delar på en åtgärdsenhet, vilket innebär att önskade målarealer förmodligen inte kan uppnås exakt.

 

RegVis_kopplaKontrollKategorier

RegVis_forestDomainExample2

 

 

 

 

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software