I Heureka kan du låta simulera föryngringar med plantering, sådd eller naturlig föryngring. I detta avsnitt kan du läsa om inställningar av föryngringsmetod och kostnader.

 

 

RegenSettings

 

tog_minusModell

Heureka simulerar "färdiga" föryngringar vid ca 2 meter medelhöjd, tidpunkten då det inträffar kallas aktiveringstidpunkt. Tillståndet mellan föryngringstidpunkten och aktiveringstidpunkten behövs för resultatredovisningar, och erhålls genom interpolering.

 

Det som simuleras i samband med föryngring är en höjdfördelning, och utifrån denna plockar man ut trädobjekt som representerar fördelningen. Separata fördelningar simuleras för "huvudträdslag" och "biträdslag", där biträdslag framförallt är björk och tall eller gran, beroende på huvudträdslaget, som är det man planterar. Man kan också föryngra med contorta, asp, bok och ek, Även om man väljer att plantera gran kommer en således stor del av stammarna att utgöras av naturligt inväxt björk.

tog_minusInställningar av föryngring i PlanVis

Inställningar för föryngring görs i kontrolltabellen Treatment Model, under Regeneration Settings. Notera följande:

Valet av föryngringsmetod bestämmer hur föregående generation slutavverkas. T ex om du anger att självföryngring ska tillämpas på en tall-ståndort, kommer fröträd att ställas vid slutavverkningen av den föregående generationen (se även koppla kontrollkategorier i PlanVis).

Klicka på bilden för att förstora

Man kan ange olika metoder för olika ståndorter. I den vänstra delen av dialogen (det rödmarkerade fältet i figuren ovan) i fliken Föryngringsmetod (Regeneration) beskrivs en i viss ståndort utifrån ståndortsindex (SIS), markfuktighet och vegetationstyp. Min SI och Max SI anges för att ange ett intervall av ståndsortsindex. En stjärna betyder att alla värden accepteras. Man kan lägga till fler rader utöver standardraden (grönmarkerad). För standardraden kan man inte ändra ståndortsdefinition, utan alla bestånd som inte stämmer in på annan rad hanteras enligt specifikationen för standardraden.

Från och med version 2.5 kan du välja "Auto" i rutan Trädslag (Species to plant). Detta val innebär att det som Heueka bedömmer som huvudträdslag för beståndet används.

prod_tip      

Använd gärna valet "Auto"!

Från och med version 2.5 kan du välja Automatiskt i rutan Trädslag (Species to plant). Detta val innebär att Heueka använder huvudträdslaget för beståndet.

För varje rad kan man specificera hur slutavverkning och föryngring ska göras, markberedning, plantantal, trädslag, och om förädlat material ska användas. Plantantal anges normal i fliken Plantantal (Plant Settings).

prod_tip      

Lägg inte in rader i onödan!

Du behöver bara lägga in rader för de föryngringsåtgärder som avviker från "standard". Vad som är "standard" anges i sista raden i fliken "Föryngring" och i fliken "Plantantal".

 

Föryngringsmetod och slutavverkningsmetod

Du kan välja mellan plantering, sådd och naturlig föryngring med fröträd. Naturlig föryngring finns bara tillgängligt för tall. Valet av föryngringsmetod hänger ihop med valet av slutavverkningsmetod. För självföryngring krävs att fröträd ställs, och du kan inte välja naturlig föryngring utan ställa fröträd, dvs. du måste ange slutavverkningsmetod som Fröträd.

 

Skärmställning används tillsammans med plantering, och ger inte upphov till en specifik naturlig föryngring såsom det görs vid fröträdsställning.

 

Utförandet av fröträdsställning och skärmställning anges i kontrolltabellen Treatment Model, under Final Felling.

 

Trädslag och plantantal

Du kan välja mellan ett antal trädslagsgrupper: Tall, gran, björk, asp, contorta, bok, ek, contorta och lärk (sibirisk). I fliken Plantantal kan du ange standardvärden för plantantal för olika trädslag, beroende på ståndortsindex. I huvudfliken kan du ange ett specifikt plantantal som avviker från default.

 

Markberedning

Du kan välja mellan "ingen markberedning", "markberedning", och "hyggesbränning". Idag ger modellen ett föryngringsresultatet som bara är svagt beroende av vald metod, det är mest kostnaden som påverkas. Man kommer dock så småningom att manuellt kunna lägga in olika överlevnadsprocent för olika metoder.

tog_minusSimulera föryngring i BeståndsVis

I BeståndsVis väljer du föryngringssätt i samband med slutavverkning och om det är kalmark. För att se resultatet stegar du fram en period.

 

 

ActionPlantera

 

 

 

 

 

 

RegenSettingsStandWise

 


tog_minusKostnader

Inställningar av föryngringskostnader görs i kontrolltabellen Cost, sektion Regeneration:

 

RegenCost

 

Prescribed Burning Cost:

Kostnad per ha för hyggesbränning

Cost per Sapling:

Total kostnad per planta inkl. arbete och utkörning etc. Används tillsammans med angivet plantantal i Regeneration Settings.

Planting Cost Default:

Kostnad per ha för plantering, om det av någon anledning saknas en beskrivning av föryngringsmetod och plantantal.

Soil Preparation Cost:

Kostnad per ha för markberedning.

Sowing Cost:

Kostnad per ha för sådd.

tog_minusStyrning av planterad areal i PlanVis

Information om en föryngringsåtgärd sparas i några av de resultatvariabler som hör till resultatkategorin Treatment: Dessa variabler kan användas för att skapa restriktioner i en optimeringsmodell för t ex max tillåten areal planterad contorta i varje period (se avsnitt optimering).

 

Resultatvariabel

 

Förklaring

Möjliga värden

Treatment:

Åtgärd

Planting (Pl), Sowing (SO), eller Natural Regeneration (NR)

 

Regeneration Species:

Trädslag

Tall, gran, björk, asp, contorta, bok, ek

 

Regeneration Method:

Metod

PinePlantation, SprucePlantation, ContortaPlantation, DeciduousPlantation, Sown, NaturalRegeneration. Denna variabel är numera överflödig och kan ersätta med Treatment och Regeneration Species.

 

Klicka på bilden för att förstora

tog_minusVal av föryngringsmetoder i RegVis

Kontrolltabellen Treatment Model ser lite annorlunda ut i RegVis än i PlanVis och BeståndsVis. Valet av föryngringsmetod och föryngringsträdslag styrs via inställningarna Regeneration Method och Regeneration Species.

 

RegVisRegenSettings

 

 

Regeneration Method

Fördelningen av olika föryngringsmetoder görs för var och en tre olika markfuktighetsklasser. Enligt exemplet nedan ska således 20 % av föryngringsarealen på torr mark utgöras av plantering, 2 % av sådd, 67 % av fröträd och naturlig föryngring, samt 11 % extensivt.

 

RegenerationMethodRegVis

 

Anm! "Extensivt" avser föryngringsareal utan aktiva föryngringsåtgärder. Här avses små objekt där fröträd ej lämnats i tillräcklig omfattning etc. Man bedömmer (hoppats) att etablerad ”beståndsföryngring” är tillräcklig att bygga vidare på. Vid en alltför stor tillämpning av ”extensiv” föryngring i simuleringarna överskattar man ”metodens”  resultat eftersom i det bakomliggande materialet endast är de ”lyckade” som finns representerade medan man vet mindre om de misslyckade föryngringarna.

 

Regeneration Species

I RegVis väljs trädslag för plantering och sådd i dialogen Regeneration Species. För varje kolumn i tabellen anges önskad andel som ska föryngras med visst trädslag. Enligt exemplet nedan ska 80 % av föryngringsarealen på torr mark föryngras med tall och 20 % med gran.

 

RegVisRegenMethod

 

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software