I detta avsnitt beskrivs inställningar för simulering av gallring fr o m version 1.9.1.

 

<%EXTOGGLE%>Utförande av gallring

 

Själva utförandet av en gallring styrs genom kontrolltabellen Treatment Model. (figur 1). Sektionen "3. Thinning or Selection Felling" tillämpas både för gallring (om Management System = Even-aged) och blädning (då Management System = Hyggesfritt).

 

TrmtModelCCThinning2

 

Figur 1. Kontrolltabell Treatment Model, sektion Thinning.

 

 

Parameter

 

Beskrivning

Thinning Configuration

Här väljer du hur träduttag ska göras vad gäller gallringsform och trädslagsval, se nedan.

Vary Thinning Grade

Används bara då ett bestånd representeras av flera provytor

Om satt till True, varieras gallringsstyrkan (gallringsprocenten) mellan provytor, beroende på hur stor grundytan är på en provyta. Ytor med stor grundyta får en högre gallringsprocent.

Thinning Decision Level

Används bara då ett bestånd representeras av flera provytor

Kan sättas till StandLevel eller PlotLevel. StandLevel innebär att beräkningen av gallringsstyrkan görs mot beståndet medelgrundyta och alla provytor ingår, även de utan gallringsbehov. Även provytor med grundytor som ligger under gallringsmallen inkluderas. PlotLevel innebär att gallringsuttaget beräknas  som ett medelvärde bara för de provytor med "gallringsbehov", och vars grundyta är minst 90 % av vad som föreslås av gallringsmallen. PlotLevel innebär också att delar av beståndet kan gallras. Övriga provytor ignoreras.

Min Prop. Thinnable Plots

Används bara då ett bestånd representeras av flera provytor

Anger hur stor andel (%) av provytorna som "behöver" gallras för att gallring ska simuleras. Den tillämpas oavsett värde på Thinning Decision Level

Min Diameter Cut

Minimidiameter (dbh) i uttag. Obs! Om det inte finns tillräckligt med träd som uppfyller villkoret blir gallringsstyrkan lägre, och kan till och med bli lägre än Min Thinning Grade. Detta beror på att Min Diameter Cut används först vid simulering av själva uttaget (i gallringsalgoritmen), som kräver önskad gallringsstyrka som indata.

Min Thinning Grade

Minsta tillåtna gallringsstyrka givet att alla träd som är grövre än 4 cm (dbb) får gallras, baserat på gallringsmall. Blir gallringsstyrkan lägre simuleras ingen gallring. Hänsyn tas dock inte till Min Diameter Cut.

Max Thinning Grade

Högsta tillåtna gallringsstyrka givet att alla träd som är grövre än 4 cm (dna) får gallras, baserat på gallringsmall. Gallringsstyrkan sätts till det minsta värdet av det mallen föreslår och Max Thinning Grade.

Min Thinning Grade och Max Thinning Grade avser grundyteprocent om Thinning Guide är satt till en grundytebaserad mall, och procent av stamantal om gallringsmallen är stambaserad. I blädning (Selection Felling) används en volymbaserad mall, och då avses volymprocent.

 

I Treatment Program Generator (PlanVis och BeståndsVis) finns ytterligare en inställning som är kopplad till gallringsstyrka, High Priority Thinning Criteria, för att ange vid vilken beräknad gallringsstyrka, enligt gallringsmall, som en gallring ska tvingas in.

Thinning System

Används enbart i kostnadsfunktioner. Du kan välja mellan stickvägsbaserad och stickvägsbaserad med mellanzon.

Harvest Striproads

Styr selekteringsgraden i förstagallring/ungskogsgallring. Detta betyder att vid första gallringen utgörs en väsentlig del av uttaget av träd i stickvägar, och möjligheten att styra gallringsuttaget mot ett visst trädslag eller storlek (låg/höggallring) begränsas till zonen mellan stickvägarna. I systemet är detta implementerat så att en andel av varje provyta (motsvarande andelen stickvägsareal) kalavverkas vid första gallringen. Ett problem med denna funktion är att den kräver information om gallringshistorik, vilket ofta inte finns i användarnas register. Därför är variabeln satt till False som default. För att inte ge en överdriven vikt åt denna funktion justeras stickvägsareal nedåt om det är tillräckligt glest mellan träden. Till exempel, med ett stamantal på 625 stammar per ha blir förbandet 4 meter. Om stickvägsbredden (Effective Strip Road Width) har angetts till 4 m antas att inga nya stickvägar behöver läggas ut, och att selekteringsgraden inte påverkas.

Effective Strip Road Width

Effektiv stickvägsbredd. Används tillsammans med Distance Between Strip Roads för att beräkna stickvägsandel, samt vid automatisk utritning av stickvägar i BeståndVis (se nedan).

Distance Between Strip Roads

Avståndet mellan stickvägar (medelavståndet mellan stickvägsmitt). Används tillsammans med Effective Strip Road Width för att beräkna stickvägsandel, samt vid automatisk utritning av stickvägar i BeståndVis (se nedan).

Strip Road Direction

Finns tillgänglig endast i BeståndsVis och anger riktningen på automatiskt utritade stickvägar i.

Max Relative Age

Max relativ ålder för att gallring ska utföras. Relativ ålder är grundytevägd medelålder (resultatvariabel MeanAgeExclOverstorey) delat med  1.1*LÅF (1.1*LÅF används som ett mått på medeltillväxtens kulminationstidpunkt).

Min Height Thinning

Minsta tillåtna övre höjd för att gallring ska utföras.

Max Height First Thinning

Högsta tillåtna medelhöjd (hgv) för att en förstagallring ska utföras. Används för att förhindra att man börjar gallra ett bestånd "för sent". Detta är en funktionalitet som har efterfrågats av användare som vill ha möjligheten att t ex tillämpa gallringsfritt skogsbruk i contortabestånd där träden hunnit bli för höga, och man bedömer skaderisken på kvarvarande beståndet alltför hög om man gallrar.

Max Height Any Thinning

Högsta tillåtna medelhöjd (hgv) för att gallring ska utföras. Det är känt att alltför sena gallringar kan leda till ökad risk för stormfällning, och denna inställning kan förhindra generering av sådana alternativ.

Thinning Guide

se Gallringsmallar nedan

 

 

 

 

<%EXTOGGLE%>Gallringsmallar

Gallringsmallar används för att beräkna ett gallringsuttags storlek. Det finns olika mallar för olika trädslagsgrupper. I ett bestånd med flera trädslag görs en viktning av trädslagsvisa mallar i proportion till trädslagsfördelningen.

 

Du väljer vilken mall som ska användas under Thinning Guide. Beroende på vad du väljer visas olika alternativ på raden under, i form av inställningar för aktuell mall. Du kan alltså ändra i mallarna om du så önskar.

 

SelectThinningGuide

 

 

 

Thinning Guide anger vilken typ av gallringsmall som ska användas. Beroende på val visas olika dialoger då du klickar på "Funktionskoefficienter" på raden under.

 

Hugin är snarlik Skogsstyrelsens gallringsmall, dock bara en för hela landet. Den beräknar grundyta före och efter gallring som en funktion av ståndortsindex (SIS) och övre höjd.

 

Polynomial används för att mata in egna mallar som upp till 6-gradiga polynom. Den beräknar grundyta före och efter gallring som en funktion av enbart SIS och övre höjd.

 

Logarithmic är snarlik Polynomial, men funktionsformen är Grundyta = a + b*SI + c*Ln(Öh).

 

 

StemDensity baseras på stamantal.

 

 

<%EXTOGGLE%>Uttagsalgoritmer (trädslagsval och gallringform)

I Heureka kan du styra både trädslagsval och gallringsform. Om du klickar på "Öppna dialog" bredvid Thinning Configuration visas inställningar för detta.

 

ThinningConfigurationDlg

Figur 2. Inställning av trädslagsfördelning efter gallring och blädning, val av gallringsalgoritm och gallringsform. Gallringsformen (relativ diameter, dvs. låg, likformig, eller höggallring) som anges på översta raden för första resp. övrig gallring, används som default för trädslag för vilka inget annat anges. "Föryngringsträdslag" avser planterat eller sått trädslag om detta finns angivet, i andra hand dominerande trädslag (se Huuvdträdslag). Du kan inkludera flera trädslag i samma gallringsgrupp.

 

Uttagsalgoritm anger vilken gallringsalgoritm som ska användas. Gallringsalgoritmen styr hur träd plockas ut från en trädlista.

I LOEriksson används kvoten mellan utgallrade träds medeldiameter (dg) och trädens medeldiameter före gallring som styrparameter, för varje önskad trädslagsgrupp. Det korrekta sättet att uttrycka gallringskvoten, och som redovisas i resultatvariabeln TreatmentData.Thinning Form, är kvoten mellan utgallrade träds medeldiameter och medeldiametern för de kvarlämnade träden, så det finns en skillnad mellan det du anger som styrparameter för gallringsalgoritmen och det som redovisas som resultat.

 

Den andra gallringsalgoritmen kallas Hugin. Denna kräver tre parametrar för att styra gallringsformen ("From Above/Below", "Second Smallest/Smallest", "Largest/Second Largest", se Heureka Wiki: Gallring).

 

ThinningConfiguration_HuginNew

 

Det tredje alternativet, HuginOld, ger samma funktionalitet som programmet har haft t o m version 1.9.0.  I detta fall specificerar man inte trädslagsfördelningen eller gallring, utan anger två parametrar för att styra hur uttaget ska fördelas på tall, gran och löv. Dessa parametrar kallas "Deciduous/Conifers", samt "Spruce/Pine" (se Heureka Wiki: Gallring).

 

ThinningConfiguration_huginOld

 

 

<%EXTOGGLE%>Utförande av gallring i BeståndsVis

Speciellt för BeståndsVis är att du kan rita ut stickvägar och markera trädgrupper för gallring. Stickvägar ritas ut med hjälp av Rita-verktyget RitaStickvag. Välj först verktyget, använd HÖGER musknapp för att markera sträckningen, och avsluta med att klicka på vänster musknapp. Du kan också låta programmet rita in parallella stickvägar automatiskt genom att välja ritverktyget, högerklicka i kartan och välja "Rita ut stickvägar automatiskt".

 

Klicka på bilden för att förstora

Figur 3. Utläggning av stickvägar i BeståndsVis, i 2D-vyn.

 

Själva gallringen utför du genom att klicka på knappen "Gallra"...

 

 

GallraKnappen

 

 

 

 

...och då visas en snarlik dialogruta (figur 4) som då du öppnar Thinning Configuration i PlanVis och RegVis (figur 2), men med flera inställningar som annars finns i kontrolltabellen. Dialogrutan i BeståndsVis har fler inställningsmöjligheter och du kan ange egen gallringsprocent istället för att uttagets storlek ska bestämmas av en uttagsmall (1). I så fall avmarkerar du valet "Använd mall".

 

ThinningDialogStandWise

Figur 4. Dialog som visas när man klickar på knappen Gallra i BeståndsVis. och med gallringsalgoritmen LOEriksson vald. I detta fall vill man att 90 % av grundytan efter gallring ska bestå av ek, och resten av bok.

 

 

 

<%EXTOGGLE%>Gallringstidpunkter i PlanVis

Tidpunkter för gallringar bestäms av inställningar i kontrolltabellen Treatment Program Generator. I den ger man ramarna för vilka gallringstidpunkter som ska utvärderas. Om en gallring sedan verkligen simuleras beror på inställningar i kontrolltabellen Treatment Model (se avsnitt Utförande av galling nedan) som styr t ex min- och max gallringsstyrka.

TpgCCThinning

Figur 5. Inställningsparametrar för gallringstidpunkter i kontrolltabellen Treatment Program Generator.

 

Inställningarna ovan visas då Management System = Even-aged (eller Trakthygge) (1)

Thinning Period Delay Max (2) anger hur många perioder som alternativgeneratorn ska prova att senarelägga nästa gallring jämfört med vad som först föreslås av gallringsmallen.

Max Number of Thinnings (3) anger max antal gallringar under en omloppstid.

Om Always Thinning (4) är satt till "True", sparas inte gallringsfria program, givet att det enligt gallringsmallen och andra inställningar går att gallra och hinns med en gallring utan att den hamnar för nära slutavverkningen (Min Time Between Thinning and Final Felling (6)). Om den är satt till "False" sparas även gallringsfria program, eventuellt på bekostnad av program med gallring om nuvärdet utan gallring är högre.

Min Time Between Two Thinnings (5) anger det minsta antal femårsperioder som måste passera efter en gallring innan en ny gallring utförs, även om gallringsmallen skulle föreslå tätare gallringsintervall. Tätare gallringsförslag inträffar normalt bara på extremt höga boniteter, eller då man kraftigt har begränsat gallringsstyrkan (Max Thinning Grade i kontrolltabellen Treatment Model).

High Priority Thinning Criteria (8) anger vid vilken beräknad gallringsstyrka som en gallring betraktas som högprioriterad och tvingande. Om du inte vill tvinga in gallringar så sätt detta värde till 100.

 

I PlanVis skapas ett skötselprogramalternativ för varje möjlig kombination av gallrings- och slutavverkningstidpunkter, så långt som är möjligt inom ramen för antalet alternativ som ska sparas. Per default varieras slutavverkningstidpunkten i första hand, detta kan ändra i Treatment Priority (7). Om du har valt att bara 10 program ska sparas, och det finns tio olika slutavverkningstidpunkter, så kommer således bara ett gallringsalternativ att sparas för varje slutavverkningstidpunkt.

 

<%EXTOGGLE%>Styrning av total gallringsvolym eller areal i PlanVis

Du kan lägga till restriktioner till optimeringsmodeller för att begränsa hur stor areal eller hur stor volym som gallras i varje period, eller hur stor andel av den totala avverkningen som får utgöras av gallring. Du kan också lägga på jämnhetskrav som gör att gallringsvolymen, eller arealen, inte varierar för mycket från period till period, eller från år till år om det är en taktisk modell.

 

Du hittar ett exempel här: Exempel på restriktioner

 

 

<%EXTOGGLE%>Styrning av total gallringsvolym i RegVis

I RegVis bestäms den total avverkningsnivån (slutavverkning och gallring) antingen automatiskt eller manuellt, se avsnittet om RegVis under Slutavverkning. Varje kontrollkategori och domän hanteras för sig.

Automatisk beräkning av gallringsnivå

Om du inte matar in några värden i Thinning Volume (figur 6) så beräknar systemet lämpliga gallringsnivåer utifrån total avverkningsnivå (beskrivs under Slutavverkning) och med funktionen Thinning Volume Proportion, automatic. Med Thinning Max Proportion kan du ange en max tillåten gallringsvolym. Notera att beräkningen av avverkningsnivå bara används för trakthyggesbruk. Blädning/hyggesfritt hanteras lite annorlunda (se Hyggesfritt).

 

RegVisThinningVolume

Figur 6. Inställningar av gallringsnivåer i RegVis (kontrolltabellen Scenario Settings). Om du inte anger några värden i Thinning Volume så beräknas gallringsvolymen automatiskt.

Manuell inställning av gallringsnivåer och fördelning mellan gallring och slutavverkning

Istället för den automatiska nivåsättningen kan du själv ange önskade avverkningsnivåer (figur 6). För att göra detta klickar du till höger om Thinning Volume. Då öppnas en dialogruta där du kan ange årliga gallringsuttag för varje period (anges som 1000 m3sk per år). Om du för en viss period anger ett negativt värde betyder det att avverkningsnivån beräknas automatiskt för den perioden enligt beskrivningen ovan. Samma sak gäller för perioder som du inte anger värden för.

Val av gallringsbestånd

Valet av bestånd som gallras baseras på en prioriteringsfunktion som finns under Priority Function Thinning (figur 7). Om du klickar på den visas en hjälptext i nedre delen av kontrolltabellfönstret.

 

RegVis_PrioFunctionThinning

Figur 7. Prioriteringsfunktion i RegVis för val av gallringsbestånd (kontrolltabell Scenario Settings). Om du klickar på [...]-knappen vid den gröna pilen visas en dialogruta (figur 8).

 

RegVis_ThinningPriority

Figur 8. Dialogruta för gallringsprioritetsfunktion i RegVis.

<%EXTOGGLE%>Drivningskostnader i gallring
<%EXTOGGLE%>Intäkter

Intäkter från en gallring utgörs av intäkter för sågtimmer, massaved, och eventuellt biobränsle om biobränsleuttag görs. Prislistor och apteringsinställningar hanteras i kontrolltabellen Pricelist.

tog_minusResultatvariabler

Du hittar resultatvariabler för en utförd gallring dels under kategorin Treatment, dels under Financial Data. En utförd gallring sparas som kod "Th" eller "Thinning" i resultatvariabeln Treatment. Gallringsprocent, gallringsvolym, relativ diameter, gallringsareal mm beräknas också, se Resultatvariabler, Avverkning.

 

Klicka på bilden för att förstora
Ett urval av resultatvariabler för en avverkning 

 

 

Se även: Heurekas Wiki: Gallring

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software