I detta avsnitt beskrivs hur man gör för att simulera gödsling, både "vanlig" skogsgödsling och intensivgödsling (eller intensivskogsodling som det ofta kallas). Huvuddelen av avsnittet handlar om vanlig gödsling, intensivskogsodling behandlas längre ner.

 

En vanlig gödsling läggs normalt in 10 år före en avverkningsåtgärd (gallring, blädning och slutavverkning), eller med ett visst tidsintervall (se gödslingsstrategi FP_EveryYenYears i PlanVis)  Gödsling kan alltså simuleras både i trakthyggesbruk och hyggesfritt skogsbruk.

 

För att gödsling ska utföras i PlanVis och RegVis måste du göra vissa kontrolltabeller-inställningar. I BeståndsVis klickar du på knappen "Gödsla".

 

tog_minusSimulering av gödsling

(Gäller vanlig gödsling)

Krav på ståndort

Gödslingsfunktionerna är framförallt tillämpbara på barrdominerade friska medelgoda boniteter. Bonitets-, markfuktighets-, och trädslagskrav är dock möjliga att justera, de finns i kontrolltabellen Treatment Model under sektionen Fertilization (figur 1) under Site Index Range, Soil Moisture Classes och Min Conifer Proportion.

 

TrmtModelCC_Fertilization

Figur 1. Inställningar av var gödsling kan göras finns i kontrolltabellen Treatment Model.

 

Minsta tillåtna medelhöjd för gödsling anges under Min Height. I bestånd med mycket hög tillväxt har gödsling en mindre effekt, och Max Annual Growth anger hur stor tillväxten får vara för att gödsling ska utföras. Ett bestånd som har flera provytor, men där bara en del av ytorna möter gödslingsvillkoren, kan gödslas delvis (Min Prop. Fertilizable Plots anger minimiandelen). Om resultatvariabeln TreatedArea i resultatkategorin Treatment t ex har värdet 0.5 betyder det att halva arealen har åtgärdats.

 

PartialFertilization

Figur 2. Ett bestånd kan gödslas partiellt om det har flera provytor och bara en del uppfyller gödslingskraven.

 

Typ av gödsel och gödselmängd anges under Fertilizer Substance och Fertilizer Amount (figur 1).

 

Beräkning av gödslingseffekt utgår från Skogforsk gödslingsfunktioner (Petterson, F. 1994a1, 1994b2). Appliceringen i Heureka är inte trivial eftersom gödslingsfunktionen anger en tillväxtökning i volym, medan Heureka räknar på träd. Nuvarande lösning innebär att systemet efter gödsling räknar fram tillståndet så lång som det skulle ta att uppnå gödslingseffekten, och flyttar tillbaka detta tillstånd till den tidpunkt då gödslingseffekten upphör (satt till 10 år). Här används interpolering för att hantera att denna tidpunkt inte lär sammanfalla med ett jämn femårsperiod.

 

 

1Pettersson, F. (1994). Predictive functions for calculating the total response in growth to nitrogen fertilization, duration and distribution over time. Uppsala, Skogforsk. 34 s.

2Pettersson, F. (1994). Predictive functions for impact of nitrogen fertilization on growth over five years. Uppsala, Skogforsk. 56 s.

 

 

 

tog_minusGödsling i BeståndsVis

Gödsling kan simuleras genom att klicka på gödslingsknappen eller välja Gödsla från meny Åtgärd.

 

Om funktionen är inaktiverad beror det antingen på att gödsling har simulerats mindre än två perioder tillbaka eller att gallringskraven inte är uppnådda. Om du håller placerar muspekaren ovanför gödslingsknappen får du en förklaring. Exempel:

 

FertilizeStandWise

tog_minusGödsling i PlanVis

Om du vill simulera gödsling i PlanVis måste du välja en gödslingsstrategi i kontrolltabellen Treatment Program Generator. Dessutom finns det restriktioner på var gödsling får utföras i, se ovan. För att tillämpa olika strategier på olika typer av bestånd eller för olika skogsgenerationer skapar du olika kontrollkategorier, som vanligt.

 

FertilizationPolicies

Figur 3. Val av gödslingsstrategi i PlanVis.

 

 

Tabell 1. Gödslingsstrategier i PlanVis.

Gödslingsstrategi

 

Förklaring

FP_NONE

Inga gödlingar.

FP_FIRSTTHIN

Gödsling utförs 10 år före första gallring, givet att beståndet då har medelhöjd minst 7 m

FP_LASTTHIN_AND_FINALFELLING

Gödsling utförs 10 år före sista gallring och 10 år före slutavverkning

FP_EVERY_THIN

Gödsling utförs 10 år före varje gallring

FP_EVERY_HARVEST

Gödsling utförs 10 år före varje avverkning

FP_FINALFELLING_TIMESTWO

Två gödslingar utförs före slutavverkning, en 20 år före och den andra 10 år före slutavverkningen

FP_EVERY_TEN_YEARS

Gödsling utförs vart 10:e år fram till 10 år före slutavverkning, oberoende av om gallringar utförs eller inte.

INTENSIVE

 

Gödsling utförs vartannat år under ungskogsfasen, och vart femte år efter att beståndet har etablerats. Notera särskila krav för intensivgödlsing, se nedan.

 

 

Styrning av gödslingsareal kan göras genom att lägga in restriktioner i optimeringsmodell.

 

tog_minusHantering av redan gödslade bestånd

I beståndsregistret finns en kolumn för att ange senaste faktiska gödslingsår (FertilizationYear). Normalt vill man varken gallra eller slutavverka nygödslade bestånd, och du kan styra antal år som avverkning inte får göras genom parametern Harvest Delay After Previous Fertilization (figur 3). Notera att detta gäller faktiskt utförda gödslingar, gödslingar som simuleras i Heureka låser alltid upp efterföljande 10 år från avverkning).

 

Startåret för analysen antas vara innevarande år. Exempel:

Gödsling har utförts 2009, innevarande år är 2012 och Harvest Delay After Previous Fertilization = 10 (default). Då kommer avverkning att tillåtas tidgast 2009 + 10 = 2019. År 2019 infaller period 2 om periodmitt används (period 0 = år 2012, period 1 = år 2012-2017, period 2 = 2017-2022).

 

 

 

tog_minusGödsling i RegVis

I RegVis anger du manuellt hur stor areal av en domän som ska gödslas i varje period under FertilizationArea. Om Max Annual Area finns angivet används de värdena, annars beräknas den maximala gödslingsarealen utifrån Max Area Proportion (som definieras som den högsta tillåtna andelen av den potentiella arean som får gödslas, t.ex. innebär 90% att maximalt 90% av den gödslingsbara arealen kommer att gödslas).

 

Du kan också hur mycket ett bestånd för gödslas under en omloppstid (MaxAmountFertilization) och hur gammalt ett bestånd får vara (MaxRelativeAgeFertilization) i förhållande till "optimal växttid" (1.1*LÅF)  Di kan också ange minsta intervall mellan två gödslingar i ett bestånd (MinIntervalFertilizations), och minsta tid mellan gödsling och efterföljande avverkning (MinIntervalTreatment).

 

RegVisGodsling

Figur 4. Gödslingsareal anges i RegVis under FertilizationArea.

 

 

Bestånd som ska gödslas väljs ut med hjälp av prioriteringsfunktion Priority Function Fertilization.

RegVis_FertPriority

Figur 5.

 

 

RegVis_FertilPriorityDlg

Figur 6.

 

 

tog_minusIntensivskogsodling (intensivgödsling)

Intensivodling innebär att bestånd gödslas från ett tidigt skede (höjd 2-4 m) vartannat år och därefter vart femte år vid ett flertal tillfällen fram till slutavverkning. Metodiken bygger på DT-modellen (Nilsson och Fahlvik 2006) där tillväxtökningen i ungskogsfasen beräknas med hjälp av en tidsvinst och för etablerad skog med hjälp av förhöjd bonitet. Med ungskogsfas menas i detta fall då grundytan är < 25 m2/ha. Vid övergången mellan ungskogsfas och etablerad skog multipliceras åldern med tidsvinsten. Därefter sker framskrivningarna med justerat ståndortsindex. Justerat ståndortsindex beräknas som funktion av normalt ståndortsindex. I övrigt sker framskrivningarna med befintliga funktioner.

 

Simulering av intensivodling är (i dagsläget) endast avsett för granskog på friska till fuktiga marker. Intensivodling kan bara sättas igång i ungskogar, men kan alltså inte börja intensivgödsla ett bestånd som är högre än 4 m. I kontrolltabellen Treatment Model anges krav på trädslag och ståndortsindex i sektionen Intensive Fertilization (figur 6).

 

Simulering av intensivodling i PlanVis och BeståndsVis

I BeståndsVis finns en åtgärd som heter Intensivgödsling (knapp eller via menyn Åtgärd). Krav på ståndort och beståndvariabler anges i kontrolltabellen Treatment Model på liknande sätt som för vanlig gödsling men i egen sektion "5.1 Intensive Fertilization".

 

 

flag_green        Trädslagsrena granbestånd

Vid simulering av föryngring av bestånd som ska intensivodlas skapas trädslagsrena granplanteringar, givet att ståndortskraven är uppfyllda.

 

Simulering av intensivodling i PlanVis

I PlanVis sätts gödslingsstrategin till FP_Intensive.

 

TrmtModelCC_intensivFert

Figur 7. I PlanVis och BeståndsVis anges inställningar för krav för intensivskogsodling i kontrolltabellen Treatment Model, sektion Intensive Fertilization.

 

Simulering av intensivodling i RegVis

I RegVis används i kontrolltabellen Treatment Model, utan alla inställningar görs i kontrolltabellen Scenario Settings (figur 7). Önskad areal intensivodlingsareal anges på motsvarande sätt som för areal vanlig gödsling, men under Intensive Fertilization Area.

RegVisCC_IntensiveFert

Figur 8. I RegVis anges inställningar för intensivskogsodling i kontrolltabellen Scenario Settings, sektion Intensive Fertilization.

 

tog_minusKostnader

Kostnadsfunktionen för konventionell gödsling består dels av en fast del, dels en del som beror på mängden gödsel. Denna beror på gödselgiva och hur stor areal som gödslas:

 

Kostnad gödsling (kr/ha) = Fertilization Fixed Cost + Fertilization Unit Cost * x * arealandel

 

där

x  = gödselgiva per ha (Fertilization Amount, kontrolltabell Treatment Model)

arealandel = andel av arealen som gödslas. Gödslad arealen kan vara mindre än beståndsarealen (dvs 0  < x < 1) om ett bestånd representeras av flera provytor och bara en del av dem gödslas.

 

Inställningar av Fertilization Fixed Cost och Fertilization Unit Cost görs i kontrolltabellen Cost and Revenue:

 

FertilizationCost

 

För intensivskogsodling används istället kostnad per ha (per gödslingstillfälle).

 

 

tog_minusResultatvariabler

Beteckning för utförd gödsling är "Fertilization" (förkortning "Fe"). Gödslingskostnaden redovisas under Total Cost och anges i kronor per ha.

 

GodslingResultatVariabler

 

 

 

 

 

Se även:

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software