Kör habitatmodell - instruktioner

Här kan du läsa hur du startar habitatmodellen, och hur du kan granska och ändra i inställningarna.

 

Habitatmodellen kräver att du har importerat en skogskarta, och att du har gjort en optimering i PlanVis eller simulering i RegVis. Import av skogskarta kan göras även efter att en optimering eller simulering har gjorts.

 

Formuläret nås via menyn Verktyg:

 

RunHabitatModelMenuItem

 

 

 

Figur 1. Huvudformuläret för habitatmodellen finner du under meny Verktyg > Kör habitatmodell. Till vänster visas befintliga optimeringsresultat eller simuleringsresultat som du kan välja, och till höger visas de olika habitatmodellerna.

Figur 1. Huvudformuläret för habitatmodellen finner du under meny Verktyg > Kör habitatmodell.
Till vänster visas befintliga optimeringsresultat eller simuleringsresultat som du kan välja, och till höger
visas de olika habitatmodellerna.

 

 

<%EXTOGGLE%>Instruktioner

En rasterbaserad habitatmodell kan dels ta hänsyn till hur skogstillståndet ser ut i en viss punkt (cell), dels hur omgivningen kring den cellen ser ut. För att en viss cell ska klassificeras som dugligt habitat måste, beroende på vilken modell det är frågan om, cellen själv uppfylla vissa krav samtidigt som omgivande skog uppfyller vissa minimikrav. Dess krav kan du som användare modiifera. Du kommer även i senare versioner att kunna skapa nya modeller.

 

Krav på omgivningen kan justeras genom att ange hur stor omgivningen är (radie), dels hur stor andel av omgivningen som måste innehålla vissa förekomster.

 

För att granska och ändra inställningarna för en modell, dubbelklicka på den eller markera den och välj Redigera (högra listan i figur 1).

 

HabitatModelEdit

 

 

Cellstorlek:

Här anger du upplösningen på det raster som skapas. Ju mindre cellstorlek, desto mindre blir transformeringsfelen. Exekveringstiderna ökar dock ju mindre cellstorleken är.

 

Fliken Villkor habitatpoäng 1

Under denna flik anger du beståndskrav för att ett bestånd ska kunna få full habitatpoäng. Denna poäng används dels för att avgöra om en rastercell kan slutligen klassificeras som habitat, samt om en rastercell som en del av omgivningen till en annan rastercell utgör lämpligt habitat. Formulering av villkor sker på samma sätt som i Heurekas rapportgenerator och skogsdomänskapare.

 

Fliken Villkor habitatpoäng 0.5:

Under denna flik anger du villkor för bestånd som inte klarar full poäng men som kan få halverad habitatpoäng. Poängen används på samma sätt som HabitatScore1. Observera att villkor måste anges, annars åsätts alla celler som inte klarar 1 poäng istället 0,5 poäng! Ange samma villkor för 0.5 som för 1 för att undvika detta.

 

Fliken Kantzon:

Denna funktionalitet kommer i version 2.7!

Under denna flik anger du om en habitatmodell ska ta hänsyn till kantzonseffekter som uppkommer t ex om ett intilliggande bestånd är kalmark i en viss period. Modellen tar hänsyn till att detta förändras över tiden. Du anger även vilka krav som gäller för att intilliggande bestånd ska anses vara orsak till sådana kantzoner (dvs. betraktas som öppen mark i modellen). I rutan Faktor anger du med vilken faktor en rastercell habitatpoäng ska reduceras om den ligger i en sådan kantzon, t ex 0.5 innebär att poängen halveras. I rutan Avstånd anger du kantzonens bredd. Kryssa i rutan Hantera okänt data som öppen mark för att hantera luckor i GIS-datat (dvs. där det är okänt vilken typ av skog eller ägoslag som ligger gränsar till ett bestånd) som öppen mark.

 

Inkludera grannskap:

Denna ruta ska var ikryssad om modellen ska ta hänsyn till hur det ser ut inte bara ibeståndet utan även i dess omgivning. Anger du inga krav blir habitatmodellen enbart beståndsberoende.

 

Radie:

Här anger du radien på den cirkel som definierar en rastercells omgivning  Du kan antingen ange den direkt som radien i meter, eller som areal i vilket fall radien beräknas.

 

Minsta areal inom grannskap:

Här anger du hur stor areal eller hur stor arealandel av omgivningen där beståndskraven måste vara uppfyllda för att målbeståndet ska kunna klassificeras som lämpligt habitat.

 

 

Kontakta support. © Sveriges Lantbruksuniversitet