Habitatmodeller

Applikatoner: PlanVis och RegVis

 

 

RunHabitatModelMenuItem

 

Funktionen "Kör habitatmodell" beräknar arealen lämpligt habitat i ett landskap för ett antal utvalda arter, givet att du först tagit fram ett optimerings eller simuleringsresultat. Dessa arter är:

 

lavskrika (Perisorues infaustus),
järpe (Bonasa bonasia),
mindre hackspett (Dendrocopus minor),
violettbandad knäppare (Harminius undulatus),
garnlav (Alectoria sarmentosa), och
ekorre (Sciuris vulgaris).

 

Arterna är utvalda som indikatorarter för olika ekologiska nischer (läs mer här: Framework for building models for species habitat suitability...). Tillsammans kan de ge en bild av hur en viss skötselstrategi för ett skogslandskap påverkar förekomsten av olika arter över tiden. I kommande versioner av Heureka kommer du även att kunna skapa egna modeller.

Vektorbaserad vs. rasterbaserad modell

I Heureka (PlanVis) finns dels en funktion som kan beräkna en så kallad grannskapsareal och som arbetar direkt på polygoner. Det innebär att för varje beståndspolygons centrumpunkt skapas en cirkulär buffertzon, och sedan beräknar programmet ut vilka andra bestånd och hur stor areal av dessa som ligger inom denna cirkel. Resutlatet kan används direkt i en optimeringsmodell, och det finns hjälpfunktioner i optimeringsverktyget för att att underlätta detta. Det kan dock påpekas att funktionen ställer tämligen höga krav på dina kunskaper i modellering av optimeringsproblem. I denna artikel finns ett exempel: Optimizing spatial habitat suitability and timber . En modell som använder denna funktion kallar vi här vektorbaserad.

 

Den andra typen av modell kallas här för rasterbaserad och baseras på rasteranalays med GIS. Denna kan inte läggas in i en optimeringsmodell, utan kan bara köras på ett färdigt optimeringsresultat i PlanVis eller simuleringsresultat i RegVis. Modellen fungerar så att för varje period konverteras beståndspolygonerna till ett rasterskikt, och för varje rastercell utvärderas en viss omgivning. Det innebär att detaljeringsgraden är högre än i den vektorbaserade modellen, där varje bestånd hanteras som ett enda objekt. I den rasterbaserade modellen kan t ex tas till att delar av ett bestånd kan ligga inom en kantzon.

 

I dagsläget kan den vektorbaserad modellen endast  användas i optimeringverktyget i PlanVis. Du kan inte spara resultaten i resultatdatabasen, åtkomsten till habitatresultaten är begränsad till output-fönstret som visas när man har löst ett optimeringsproblem. I kommande versioner av Heureka kommer dock även den vektorbaserade modellen att kunna användas via samma formulär som den rasterbaserade.

 

Läs mer

Här finns en beskrivning av teorin bakom modellerna:

Edenius, L & Mikusinski, G. 2012. Framework for building models for species habitat suitability assessment in the biodiversity module of Heureka system. PM. with references. Heureka_Habitat_models.pdf

 

Här finns en utvärdering av hur olika inställningar påverkar resultaten:

Norman, L. 2015. Sensitivity analysis of the habitat models used in the Heureka planning system. Master thesis. https://stud.epsilon.slu.se/7600/7/norman_l_150205.pdf

 

 

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software