Att bestämma huvudträdslag (representeras av variabeln ForestData.RegenerationSpecies) utifrån ett tillstånd är inte så trivialt som man kanske kan tycka. Om det finns ett stort björkuppslag i en granplantering betyder inte det att björk är huvudträdslag.

 

Huvudträdslaget är en viktig variabel i Heureka eftersom den används i åtgärdsmodeller:

 

Det används som ingående trädslag vid bestämning av lägsta tillåtna slutavverkningsålder.
Det används vid röjning och gallring för att bestämma villket trädslag som i första hand ska lämnas kvar, om inte annat anges av användaren.

 

I Heureka bestäms huvudträdslaget (ForestData.RegenerationSpecies) på följande sätt:

 

1.Om föryngringsträdslaget är känt, antingen genom att det har angivits i importfilen eller genom att föryngringen har simulerats av Heureka, sätts huvudträdslaget till föryngringsträdslaget. Vill man vara säker på att t ex ett ekbestånd verkligen kommer att skötas som ett
2.Om uppgift om föryngringsträdslag saknas och det är en ungskog(tänk huggningsklass R2 och yngre) baseras huvudträdslaget på stamantalets trädslagsfördelning. Ett tillräckligt villkor för att klassificeras som ett barrbestånd, är att det finns ett förväntat huvudstamsantal på minst 800 barrträd per ha eller att minst 50 % av det som förväntas vara huvudstammar är barrträd. Sannolikheten för att det är en huvudstam beräknas med funktioner, som i sig ger en högre sannolikhet för ett barrträd att vara huvudstam än för ett lövträd, men som också beaktar både trädslagsfördelning och trädstorlek. Värdet 800 kan ändras via parametern Conifer Criteria i kontrolltabellen Treatment Model. Finns det 800 förväntade huvudstammar av barr, men inget av barrträdslagen utgör mer än 50 % av det totala antalet hvudustammar, sätts huvudträdslaget till det mest förekommande barrträdslaget.
3.Om uppgift om föryngringsträdslag saknas och det är ett äldre bestånd (tänk huggningsklass G1 och äldre) baseras huvudträdslaget på virkesförrådets (m3sk) trädslagsfördelning. Ett tillräckligt villkor för att klassificeras som ett barrbestånd, är att minst 50 % av volymen utgörs av barrträd. Om inget barrträdslag utgör mer än 50 % av den totala volymen, sätts huvudträdslaget till det mest förekommande barrträdslaget.

 

 

I Heureka finns ett antal redovisningvariabler som helt eller delvis har med huvudträdslag att göra:

 

SiteIndexSpecies: Bonitetsvisande trädslag. Kan endast vara gran eller tall. Om man har angivit andra bonitetsvisande trädslag i importfilen konverteras dessa till gran eller tall enligt Lantmäteriets konverteringssystem.

 

DominantSpecies: Dominerande trädslag såsom beräknat enligt fall (2) eller (3) ovan, dvs. DominantSpecies är detsamma som RegenerationSpecies i fall (2) och (3). I fall (1) kan det däremot vara t ex björk, medan Regeneration Species är gran.

 

ForestData.RegenerationSpecies: Huvudträdslag såsom beräknat ovan och som används i åtgärdsmodeller.

 

TreatmentData.RegenerationSpecies: Föryngringsträdslag i en simulerad åtgärd.

 

 

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software