Hyggesfritt skogsbruk kan, framförallt för granskog, simuleras i Heureka genom att ange skogsbrukssättet "Hyggesfritt skogsbruk" (Uneven-aged (CCF) om du har engelsk språkinställning, CCF står för Continuous Cover Forestry). Hyggesfritt skogsbruk simuleras normalt som en serie av höggallringar, utan slutavverkning som "slutstation" för ett bestånd. Funktioner för naturlig föryngring används för att simulera inväxning av nya träd. För beräkning av ekonomiskt nuvärde antas det sista ingreppet upprepas i alla oändlighet, med samma intervall som mellan det sista och det näst sista ingreppet (se nedan).

 

MgmtSystemCCF_eng

Val av hyggesfritt alternativ görs i PlanVis och i BeståndsVis i kontrolltabellen Treatment Program Generator. Här visas hur det ser ut med engelsk språkinställning. I BeståndsVis ges även valet om man klickar på knappen "Sista perioden".

 

MgmtSystemCCF

Val av hyggesfritt alternativ i RegVis görs i kontrolltabellen Scenario Settings. På engelska heter alternativet "Uneven-aged (CCF).

 

tog_minusStyrning av uttag och avverkningstidpunkter i enskilda bestånd

När "Management System" (se ovan) har satts till "Hyggesfritt skogsbruk" så bestäms avverkningsåtgärdernas utförande av inställningarna under "Selection felling" i kontrolltabellen Treatment Model. Valet av träd definieras under "Selection Felling Algorithm Parameters". Ett huggningsingrepp utförs om inget annat anges som en lätt höggallring, med lika stor uttagsandel för gran, tall och löv. Läs mer om hur dessa parametrar används på Heurekas wiki under Gallringsalgoritm.

TreatmentModelSelectFelling

 

Uttagets storlek baseras på "lägst tillåtna virkesförråd efter avverkning som syftar till att främja skogen utveckling" enligt 10 § skogsvårdslagen (SVL). Förrådsdiagrammet i SVL representeras i Heureka som en funktion. Parametriseringen av denna är gjord med hjälp av en enkel regressionsanalys utifrån mätpunkter i det publicerade diagrammet. Kurvans koefficienter finner du under Selection Guide (A0, A1, A2).

Vefter_avverkning = -33.75 + 6.5x + 0.1875x2

där x = medelhöjd (enligt SVL), men med vissa reservationer i Heureka. Om medelhöjden är större än ståndortsindex (SIS), sätts x till SIS istället. Detta innebär i grova drag att det kvarvarande virkesförrådet aldrig måste vara högre än vad medelhöjden är vid ca 100 års ålder (SIS är generellt något lägre än SIH, som anger övre höjden vid 100 år). Dessutom trunkeras x till intervallet 12-30 för att ligga inom virkesförrådsdiagrammet.

Genom att man kan ändra parametrarna kan man således studera "olaglig" skötsel. Det råder dock osäkerhet om hur tillförlitliga tillväxtprognoser etc blir vid extrema typer av skötsel.

Ett uttags storlek begränsas dessutom av inställningar för minsta och högsta tillåtna gallringsuttag, som sätts under avsnittet "Thinning - settings" i samma kontrolltabell. För gallringsuttag och i detta fall även blädning gäller min- och maxvärdena volymprocenter, inte grundyteprocenter som vid vanlig gallring. Som default krävs att uttaget är minst 20 % för att det ska utföras (2). Som mest tas 40 % av volymen ut vid ett tillfälle (1).

MinMaxThinningGrade

 

Avverkningstidpunkter bestäms dels av om avverkning kan utföras efter kontroll av kvarvarande virkesförråd och dels av minsta uttagsprocent enligt ovan. I PlanVis kan man också variera första tidpunkten för ingrepp, samt minst tillåtna huggningsintervall, genom tabellen Treatment Program Generator. Min Time Between Two Selections (3) avser minsta tillåtna tid mellan två ingrepp och är 20 år per default (fyra femårsperioder). det måste således gå minst 20 år efter ett ingrepp tills nästa ingrepp kan göras, oavsett virkesförrådets storlek. Selection Period Delay Max (4) avser hur lång tid som det första huggningsingreppet får senareläggas, jämfört med när åtgärden först är möjlig. Denna inställning finns för att det ska kunna skapas variation och olika alternativa skötselprogram.

TpgControTableSelectionFelling

 

tog_minusStyrning av areal där hyggesfritt skogsbruk ska tillämpas

I PlanVis kan du styra arealen som ska skötas med hyggesfritt skogsbruk på två principiellt olika sätt. Antingen anger du från början vilka bestånd som ska skötas hyggesfritt genom att skapa en skogsdomän för dem och simulera hyggesfritt skogsbruk som enda alternativ för bestånden i denna domän. T ex kan du skapa en domän för NS-skog, eller en för skiktad granskog. Eller kan du använda annan information om bestånden, vissa företag har t ex en egen typ av skötselklassning som de importerar via beståndsregisterimporten (t ex genom att använda kolumnen UserDefined1), och använder sig av det när skapar villkor för en domän. Sedan kopplar du en kontrollkategori till domänen för vilken du angett Management System = Hyggesfritt.

 

Det andra sättet är att du låter PlanVis generera hyggesfria skötselprogram för fler bestånd än du faktiskt tänker tillämpa det på, och sedan används optimeringsmodellen för att bestämma för vilka bestånd som hyggesfritt skogsbruk ska tillämpas. Detta är ett lite svårare sätt men ger störst flexibilitet. Du kan utgå från samma typ av skogsdomän som ovan, men även koppla en kontrollkategori som genererar trakhyggesbruksalternativ till den. I optimeringsmodellen lägger du till en restriktion som anger att högst eller minst x ha eller x procent av arealen ska skötas med kontrollkategori "Blädning".

 

Exempel:

 

1.Skapa en kontrollkategori för blädning. Skogsdomän "Granbestånd med hyggesfritt" har definierats för alla granbestånd med MeanAge >= 80 år och StandObject.EvenAgedClass = UnevenAged.

Klicka på bilden för att förstora

 

2.Skapa en ny kontrollkategori med namnet "Blädning". Högerklicka sedan på den och välj "Redigera kontrolltabeller".

AddControlTable

3.Lägg till kontrolltabellen Treatment Program Generator (samt eventuellt Treatment Model).
4.Välj och ange Management System = Hyggesfritt.
5.Välj OK och högerklicka nu på domänen du skapade i steg 1.
6.Koppla den eller de kontrollkategorier som ska användas för domänen. Om du har flera kontrollkategorier kommer en uppsättning alternativ att skapas för varje kontrollkategori och bestånd.
7.Om du har kopplat en domän till flera kategorier kan du styra fördelningen genom optimeringsmodellen. Här följer ett grundexempel på hur man kan göra (se fler exempel i kapitlet Optimering):
8.Lägg till en variabel som heter "ArealHyggesfritt", (eventuellt med periodindex p om generation 1 och 2 kan skötas med olika kategorier) med följande definition:

sum <i,j> in TreatmentUnits*Alternatives with altIncluded[i,j] == 1 and trmtCategory{i,j,0] = 2 : area[i]*x[i,j] == ArealHyggesFritt ;

 

Anmärkning: Här antar vi att kontrollkategorin "Blädning" har löpnummer 2. För att ta reda på faktiskt nummer högerklickar du på parametern trmtCategory[i,j,t] i modellträdet, väljer Visa definition, väljer den TPG-simulering som avses, och då visas vilket nummer som motsvarar vilket kategori:

Klicka för att förstora

9.Lägg sedan till en restriktion som heter "MaxArealHyggesfritt", t ex med definitionen

ArealHyggesFritt <= 0.1 * TotalArea;

Där TotalAreal är en "Formell"-parameter som summerar totala arealen, och vi antar att högst 10 % av denna ska skötas med hyggesfritt.

 

I RegVis anger du hur stor andel av en viss skogsdomän som ska skötas med t ex blädning. Du kan också ange en maximal totalt uttag för varje tidsperiod (se nedan).

 

Exempel:

 

1.Skapa en kontrollkatgori för blädning på samma sätt som för PlanVis ovan (steg 1 och 2).
2.Koppla den eller de kontrollkategorier som ska använda för domänen. Om du har flera kontrollkategorier anger du hur skogsdomänens areal ska fördelas på kategorierna. I detta exempel ska 20 % skötas med "Blädnings"-kategorin och resten med "Default". Programmet slumpar ut vilka bestånd som tilldelas respektive kategori.

RegVis_ForestDomain_ControlCat_link

3.I RegVis kan du ange en maximal tillåten avverkningsnivå för hela analysområdet (inom aktuell domän) för gallring, selektiv avverkning och slutavverkning. Detta gör du i kontrolltabellen Scenario Settings, under sektionen "Harvest levels". Klicka på "Collection" för att ange periodvisa uttagsnivåer för hyggesfritt skogsbruk. Bestånd kommer inte att blädas om det medför att den max tillåtna avverkningsnivån överskrids. Bestånd prioriteras i så fall utifrån relativ volymtillväxt, så att de som växer sämst avverkas först. Om man inte anger några värden utförs huggningar i alla bestånd där ovanstående beståndvisa kriterier uppfylls.

 

RegVisHarvestLevelSelection

 

4.I dialogrutan som öppnas klickar du på "Add" för att lägga in en max tillåten avverkningsnivå för en femårsperiod. Klicka på "Adjust to number of Periods" för att lägga in en rad för varje period. Om du anger ett negativt värde för en viss rad kommer den att behandlas som en tom rad, och då begränsas arealen blädade bestånd av "MaxProportion" (i den eller de perioder som har ett negativt värde).

RegVisMaxAnnualVolumeDialog

 

tog_minusNaturlig inväxning

Vid simulering av hyggesfritt antas att all föryngring sker genom naturlig inväxning (Wikberg & Elfving 2003).  Inväxningfunktionerna beräknar för varje period hur många träd av olika trädslag som växer in i trädskiktet och blir över minst 4-cm i brösthöjdsdiameter.

 

I kontrolltabellen Production Model, under sektionen Regeneration, finns möjlighet att stänga av inväxningsfunktionen, alternativt stänga av vissa trädslag. Ändringar från defaultvärdena är endast tänkta för specialanalyser, inte för "vanliga" planeringsanalyser.

 

ProdModelIngrowthSettings

 

<%EXTOGGLE%>Resultatvariabel Treatment = Selection (Sf)

En utförd blädning sparas som kod "Sf" eller "Selection" (för Selection felling) i resultatvariabeln Treatment som finns under resultatkategorin Treatments.

TreatmentResultSelection

tog_minusBeräkning av nuvärden

I följande rapport (sidan 11) kan du läsa om hur man beräknar nuvärdet vid blädningsbruk:

 

Wikström, P. 2006. Jämförelse av ekonomi och produktion mellan trakthyggesbruk och blädning i skiktad granskog - analyser på beståndsnivå baserade på simulering. Rapport 24, Skogsstyrelsen, Jönköping. http://shop.textalk.se/shop/9098/art65/4646165-fc5612-1811.pdf

 

 

 

Se även:

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software