Import retention patch linkage

Applies to: PlanWise and RegWise

 

Denna importfunktion är för att i efterhand, efter import av grunddata, kunna uppdatera koplling mellan huvudbestånd och hänynsytor som ligger inom eller i anslutning till huvudbeståndet.

 

ImportRetentionLinkage

 

I kapitlet Naturvårdsåtgärder beskrivs hur du importerar eller skapar hänsynsytor och kantzoner. Du kan låta skötseln av en sådana ytor vara beroende av huvudbeståndens skötsel, t ex så att  plockhuggning i en kantzon görs samtidigt som man gallrar huvudbeståndet. Detta förutsätter att du har definierat relationer mellan huvudbestånd och hänsynsytor. För detta kan du använda kolumnerna ParentStandId och SetAsideType. Inställningar i kontrolltabellen Nature Conservation måste göras så att kopplingen mellan huvudbestånd och hänsynsytor beaktas, eller ignoreras beroende på dina önskemål.

 

Bestånds-id måste vara unikt

A current limitation is that the linkage import function requires that your stand:id:s are unique in the forest database. This mean you cannot have two stands with the same name, even if they are located in under different forest area nodes.

 

Filformat

You only have to supply data rows for the retention patches and edge zones, not for the parent stands.

 

The file should be a comma or semicolon-separated file with five columns:

ParentStandId: StandId for the main stand that the retention patch or edge zone belongs to. Must be available in the already imported data.

StandId (mandatory)

SetAsideType: See

 

Instruktoner

1.För att importera länkningsfilen, välj Datahantering > Importera > Importera länking för hänsynsytor...
2.Klicka på Bläddra, och välj filen.

ImportRetentionLinkageFile

3.Klicka på Importera.

 

 

 

 

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software