Importera egna åtgärdsförslag

Heureka behöver inte åtgärdsförslag från användare, med det är möjligt att tvinga sytemet ett utföra åtgärder som man själv har definierat. Läs om hanteringen av åtgärdsförslag här: Egna åtgärdsförslag

 

För att importera åtgärdsförslag måste du först ha importerat ett beståndsregister som åtgärdsförslagen kan länkas till. Från och med version av 3 av beståndsregistermallen finns en flik som heter TreatmentProposals där du kan mata in åtgärdsförslagen. Denna flik exporteras som en textfil med namnet TreatmentProposal.csv, som sedan kan importeras till Heurekadatabasen via meny Datahantering > Importera > Importera åtgärdsförslag:

 

Menu_Import_TrmtProposals

 

 

StandRegisterTemplats_ExportToCsvBtn

Figur 1. Fliken Instructions i Excel-mallen ImportTemplate_ver3.xlsm. Efter att fyllt i fliken TreatmentProposals (och fliken StandRegister om denna ska exporteras samtidigt), klickar du på knappen Export to csv-files för att skapa de filer som sedan kan importeras till Heureka via menyn Datahantering > Import >....

 

Beskrivning av kolumner som importeras

I Excel-mallen finns en flik som heter "beskrivning av kolumner". Om du filtrerar på kolumnen "Blad" och kryssar i "StandData; TreatmentProposals" och "TreatmentProposals", visas också en förklaring för de kolumner som behövs för åtgärdsförslagen:

 

AreaLevel2: Namn på underområde 2, t ex namnet på ett skifte på fastigheten

 

AreaLevel3: Namn på underområde 3, namn på ytterligare ett "underområde".

 

StandId: Beståndets id eller namn. Ska vara unikt för det aktuellt området (inte bara unik för underområde!). Tips! "Padda" gärna med nollor före id:t så att alla id får samma längd, det gör sorteringen tydligare                

 

 

flag_green        Samma bestånds-id som i beståndsregistret!

AreaLevel2, AreaLevel3 och StandId ska vara identiska med de värden du använt i fliken StandRegister.

 

Treatment: Här anges åtgärdskod (siffra eller bokstavskod), eller svenska koder (se tabell 1 nedan). T ex kan du ange 8192, So, eller Sådd för att ange sådd, de betyder samma sak. Förslagsvis använder du svenska koder för bästa läsbarhet.

 

Flera åtgärder kan anges på samma rad om de ska utföras samma år. T ex om markberedning och plantering ska utföras samtidigt kan du ange det genom att ange bokstävskoder på engelska eller svenska och separera med ett plus-tecken (+). Om du använder nummerkoder summerar du dessa, koderna är nämligen uppbyggda så att en viss summa bara kan erhållas med en viss uppsättning termer. Nummerkoden för plantering är 1 och för markberedning är 16. Summan av dessa är 17 vilket programmet kommer att avkoda som plantering och markberedning. Således betyder 17, "Pl + Pr" och "Pl + Mb" samma sak.

 

 

 

flag_green        Endast en avverkningsåtgärd per period!

Lägg bara in en avverkningsåtgärd per femårsperiod. Du kan t ex inte lägga in två gallringar samma period.

 

       

Year År som åtgärden ska utföras. Kan ange antingen som relativt årtal (år 0 betyder omdelbart), eller faktiskt åral eller datum (2014 betyder omedelbart om innevarande år är 2014). Vid simulering avrundas Year till närmaste 5-års period (förutom följdåtgärder såsom plantering efter slutavverkning). Om du använder periodmitt då kör en simulering, vilket rekommenderas, innebär det att åtgärdsåret avrundas till närmaste periodmitt. Om du inte använder periodmitt avrundas till närmaste periodstart, vilket skulle innebära år 0 för åtgärder som har ett värde mindre än 2.5.

 

Exempel: Ett slutavverkningsförslag för år 2 innebär att slutavverkningen simuleras år 2.5 om periodmitt används  Undantag är åtgärder som anges för år 0, dessa kommer alltid att utföras det första året (det som kallas år 0 i systemet).

 

Om du har angett en sekvens av åtgärder, och den första av dessa skjuts upp för att passa in i en period, kommer efterföljande åtgärder att skjutas upp lika många år.

 

 

flag_green        Vilka årtal ska jag sätta?

 

Använd periodmitt då du genererar skötselprogram
Ange år 0 för åtgärder som ska utföras omedelbart eller inom ett år
Ange år (värde i intervallet 1 till 5) för åtgärder som ska utföras första femårsperioden. T ex 2 för den åtgärd som ska utföras år 2.
Ange år (värde i intervallet 6 till 10) för åtgärder som ska utföras andra femårsperioden, osv.
För följdåtgärder såsom plantering efter slutavverkning, ange t ex år 3 om slutavverkning är angiven till år 2, och plantering ska göras.ett år efter slutavverkning.

 

 

 

 

Species        

I denna kolumn kan önskat trädslag anges, om man inte anger att kontrolltabellens inställningar ska användas. För röjning, gallring och ställande av fröträd eller skärm anges vilket trädslag som ska lämnas kvar, och vid plantering och sådd anges föryngringsträdslag.

 

ThinningForm        

I detta fält kan man anges önskad gallringsform. Du kan ange värdena "låg", "likformig", eller "hög".

 

ThinningGrade

Önskat gallringsuttag anges som procent av grundyta. Om ett värde < 1 anges antas att gallringsandel har angetts istället för gallringsprocent. Om inget värde anges antas att 35 % ska gallras, om åtgärden är gallring.

 

 

Åtgärder som kan läggas in som åtgärdsförslag

 

Tabell 1. Åtgärder som du kan lägga in som åtgärdsförslag.

Åtgärd

Nummer-kod

Heureka

Svensk

kod

Benämning i systemet

Plantering

1

Pl

Pl

Planting

Sådd

8192

So

Sådd

Sowing

Naturlig föryngring

4096

NR

Nf

NaturalRegeneration

Markberedning

16

Pr

Mb

SoilPreparation

Hyggesbränning

512

Bu

Bränn

Burning

Röjning

2

Cl

Cleaning

Gallring

4

Th

Ga

Thinning

Selektiv/blädning

256

Sf

Blädn

SelectionFelling

Slutavverkning (föryngringsavverkning)

8

FF

Fa

FinalFelling

Slutavverkning med fröträd eller skärm

16384

ST

FaFrö

FinalFellingSeedTrees

Avveckling av fröträd

32768

RST

AvvFrö

RemovalOfSeedTrees

Gödsling

32

Fe

Fertilization

Ingen åtgärd

0

None

Ingen

None

 

Om du vill ange att ingen åtgärd får utföras anger du 0, "None", eller "Ingen", och under Year anger du fram till vilket år detta gäller.

 

TrmtProposalHandlingDlg_NoMgmt

Här har uttryckligen angetts att ingen åtgärd ska utföras fram till år 20.

 

 

 

 

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software