Importera beståndsregister

Med ett beståndsregister menas en datatabell som beskriver ett skogsinnehav på beståndsnivå.

 

importera_bestandsregister

 

Ett sådant register är användbart i Heureka för olika syften:

 

Som underlag för att göra en provytebaserad fastighetstaxering. Man gör då en stickprovsdesign som utgår från beståndsregistret.
Som indata för att göra analyser utifrån innehavet såsom det är beskrivet i registret. I detta fall kan Heureka simulera diameterfördelningar och trädlistor som systemet kräver för att kunna göra prognoser och andra beräkningar.
Som kompletterande data om man redan på annat sätt har fått in data i systemet, t.ex. genom import av data från Indelningspaketet.

Exempel på variabler som krävs är, för varje bestånd, unik beståndsidentitet, volym, ålder, grundyta, stamantal, trädslagsfördelning, huggningsklass, mm. För att importera ett beståndsregister till Heureka krävs att datat läggs in en fil enligt de format såsom beskrivs här.

tog_minusExcelmallar fylls i och sparas som CSV-filer

Nedan finns mallar som man kan ladda hem. Det finns även programvaror (t.ex. pcSKOG) som skapar den eller de filer som behövs genom särskild exportfunktion till Heureka. Använd t.ex. Excel för att fylla i mallen och spara sedan som en semikolon-separerad .csv-fil. Filens innehåll, tillåtna värden, etc. beskrivs i samma Excel-dokument under särskild flik, och även på Heurekas Wiki:.filspecifikation.

 

Det finns två versioner av beståndsregister. Version 1 är en äldre version som finns kvar för bakåtkompatibilitet med andra system, t ex pcSKOG och Landinfo. Version 3 är den senaste versionen. Version 3 har kolumner för död ved, vägnummer och både SIS och SIH. Den har också kolumner för fler ståndortsvariabler, såsom jordartstextur och förekomst av rörligt markvatten, vilket kan användas för att låta Heureka beräkna SIS.

 

Beståndsregistret importeras till en särskild tabell i skogsdatabasen (Forest database). Man kan i princip importera samma register flera gånger, de skrivs då inte över utan det skapas nya interna id:n för det varje import.

 

Notera att det finns ett antal "fria" kolumner (UserDefinedVariable1-10) i vilka du kan lägga in egna variabler (decimaltal eller heltal). Exempelvis kanske man har information från en GIS-analys att ett viss bestånd ligger nära ett reservat och ska skötas med någon typ av anpassad skötsel.


tog_minusMallar

Vi rekommenderar senaste versionen (3), men äldre versioner kan fortfarande importeras.

Version 3: Innehåller extra kolumn för valfritt trädslag, t ex lärk, samt komplett uppsättning kolumner för ståndortsfaktorer som gör att Heureka kan beräkna SIS. Innehåller även en extra flik för åtgärdsförslag. Excel-dokumentet har ett makro för export av csv-filer, se första fliken som heter Instruktioner. Kolumnförklaringar finns också i Excel-bladet.

tog_minusHur man importerar ett beståndsregister

ImportStandRegister

 

1.Öppna ett projekt eller skapa ett nytt och välj den databas som datat ska importeras till.
2.Från menyn Datahantering, välj Importera > Importera beståndsregister.
3.Klicka på Bläddra-knappen (A) and välj den .csv-fil som ska importeras (se nedan).
4.Ändra eventuellt det föreslagna namnet på registret ska kallas i rutan "Namn på register" (B). Om du låter programmet simulera träddata utifrån registret kommer detta namn även att användas som namn på analysområdet.
5.Du kan beskriva själv registret i rutan "Anteckning" ("Note") (C).
6.Välj om beståndsregistret ska användas för att
a.simulera data, eller
b.importeras som det är (t ex om de ska användas som underlag för stratifiering av en inventering), eller
c.bara för att länka till befintliga data (D). Om du ska göra det senare, väljer du område om data ska länkas till (E), och skapar ett nycklingsfält (F) för att bestånd i databasen ska kunna kopplas ihop med bestånd i registret.
7.Om du har markerat "Beståndsregister ska användas för att simulera träddata" (E), kommer du efter importen att få frågan om träddata ska simuleras. Om du då svarar nej händer inget mer, beståndsregistret importeras men används inte till något. Men du kan nå både simuleringsfunktionen och länkningsfunktionen igen via menyn Datahantering > Beståndsregister.
8.Om du har markerat Länka register till befintligt Heurekadata blir du uppmanad att skapa ett nycklingsfält. Detta fungerar på samma sätt som när man importerar en skogskarta, se instruktioner här.

 

tog_minusLänka till befintligt data

Om man har importerat ett register, låtit programmet simulera data, och sedan kommer på att man vill komplettera registret (t.ex. med resultat från en GIS-analys), så behöver man bara importera det uppdaterade registret och länka om det med via Datahantering > Beståndsregister > Länka till befintligt Heurekadata.

 

LinkToExisting

 

Om du gör länkningen efter att ha importerat beståndsregistret och stängt importdialogen, väljer du vilket register som ska länkas i tabellen (A) and vilket område detta ska länkas till i listan Välj område (B). Länkningsfunktionen är densamma som då man importerar beståndsregister och direkt väljer att registret ska användas för att länka till existerande data (se 6c och instruktioner för hur man skapar ett nycklingsfält här).. Länkningen av ett nytt beståndsregister kommer inte att ändra i själva skogstillståndet som beräknas i Heureka, utan beståndsregistret ligger kvar i en egen tabell (StandObjectData) i databasen.

 

LinkRegisterToExisting

 

 

 

 

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software