Importera data för enstaka bestånd

Om du bara ska mata in några enstaka bestånd, med eller utan provyte- och klavträdsdata, kan du göra det med via funktionen Registrera träddata (Register Tree Data) som finns under meny Datahantering. Om du inte har klavträdsdata kan du låta programmet skapa simulerade träddata.

 

MataInDataManuellt

Figur 1.

 

 

Grundytevägd medelålder i etablerad skog, aritmetisk i ungskog (där medelhöjden är under 7 meter)EnterDataManuallyDialog

Figur 2. Klicka på önskat område i bilden för att bli länkad till en förklaring.

 

 

<%EXTOGGLE%>När ska man använda denna funktion?

Funktionen ger en bra start för att förstå vilka skogliga indata som behövs. Men för att importera många bestånd samtidigt använder du i normala fall funktionen Importera beståndsregister. Du preparerar då ett beståndsregister enligt en mall, importerar det och låter systemet simulera träddata utifrån beståndsdata. Beståndsregisterimporten motsvaras i stort sett av denna funktion då du låter systemet simulera träddata istället för att mata in egna träddata (se nedan).

 

Om du har många klavade provytor som du vill importera (men inte använt Indelningspaketet, för detta finns en särskild importfunktion), kan du använda funktionen Importera bestånd med provytor och träd.

 

Oavsett hur data importeras, kan det vara användbart att importera ett beståndsregister i efterhand, och koppla detta till redan importerat data. Beståndsregistret har nämligen ett extra antal kolumner som kan användas i olika typer villkor, t ex vid skogsdomänindelning, i rapporter och i optimeringsmodeller.

 

 

<%EXTOGGLE%>Skapa nytt bestånd eller redigera ett befintligt

Innan du skapar ett nytt bestånd så väljer du vilket område som det ska läggas till genom att ange områdesnod (A i figur 2) (motsvarande skogsfastighet eller liknande samling av skogsbestånd). Du kan skapa ett nytt område genom att klicka på "Ny områdesnod...". Du kan dock inte välja ett område som har importerats på annat sätt. Du kan redigera ett bestånd som tidigare har matats in via denna dialogruta, genom att välja det från listan (till vänster om B i figur 2). För att redigera en redan inlagd provyta, eller tillhörande trädlista, väljer du sedan provytan i listan Provytenummer (D i figur 2).

 

När du klickar på knappen Nytt bestånd (b i figur 2) visas följande dialogruta:

EnterDataManuallyCreateNewStand

Figur 3.

 

BeståndsID: Beståndets identitet (namn, nummer eller en kombination av d:o).

Areal: Beståndets areal. BeståndsVis räknar i per hektar-värden så det finns sällan anledning att ange större areal än 1 ha när man ska använda datat för demonstrationssyfte. Om man vill visa den verkliga beståndsfiguren (GIS-polygonen), anger man faktisk areal och sedan kan man importera skogskartan och länka till det inmatade beståndet.

Provyta: Om beståndet egentligen är en enda provyta, t.ex. en försöksyta, kryssar man i "Provyta". Om så är fallet kan man även kryssa för "Cirkelprovyta" om det är en cirkelprovyta. Detta påverkar bara visualisering, inte beräkningarna.

 

Obs! Om "Provyta" har markerats ska "Areal" motsvara provytans areal i hektar. T.ex. med 10 meters radie blir arealen 314.159 m2 = 0.0314159 ha.

 

<%EXTOGGLE%>Skapa ny provyta

Under "Provytedata" (rödmarkerat område i figur 2) skapar du nya provytor och anger ståndortsfaktorer för varje provyta i beståndet. Om du inte har några provytor så skapar du ändå en tänkt provyta. I detta fall gör du ståndortsbeskrivningen så gott du kan, utifrån det du vet om beståndet och gör bedömningar där så krävs. Några av inställningarna för en provyta beskrivs här:

 

Provytenummer (D i figur 2): Låt denna så kvar som "New Plot" om det är en ny provyta. Om du ska redigera en redan inlagd yta måste du välja den yta från listan, annars adderas en ny provyta in.

 

Under fliken Ståndortsbeskrivning som visas först (E i figur 2) anges geografiskt läge, ståndortsvariabler och några beskrivningar av trädskiktet.

 

Variabel

Obligatorisk?

Beskrivning

Provytenamn

Ja

Ge provytan ett unikt namn eller nummer (F i figur 2)

Ytstorlek

Ja

t.ex. 314 m2 om ytan har 10 meters radie. (G i figur 2)

Medelålder

Ja

Grundytevägd medelålder i etablerad skog, aritmetisk i ungskog (där medelhöjden är under 7 meter). (H i figur 2)

Medelålder, typ

Ja

(I i figur 2) "Total" om medelåldern avser totalålder, "Brösthöjd" om den skattats (kanske via borrade provträd) 1.3 meter över marken. Om brösthöjdsålder anges räknas totalåldern ut av systemet med hjälp av brösthöjdstillägg.

Koordinater

 

(J i figur 2): Det hade naturligtvis varit smidigt om man bara hade behövt ange koordinater varefter länstillhörighet, latitud, altitud och klimatzon hade hämtats automatiskt, men en dåan funktionalitet finns inte i Heureka idag. Koordinater är inte obligatoriska om inte klimatmodellen ska användas.

 

Breddgrad

Ja

Latitud (°)

Höh

Ja

Höjd över havet (m)

Län

Ja

 

Bon. trsl

Ja

Bonitetsvisande trädslag (tall eller gran).

SIS

 

(K i figur 2) SIS avser ståndortsindex bestämt utifrån ståndortsbonitering och är obligatorisk. SIS kan beräknas av Heureka givet att alla ståndortsvariabler har angivits. Du kan klicka på knappen Kontrollera SIS (k i figur 2), för att se hur om det inmatade SIS-värdet stämmer överens med ståndortsbeskrivningen.

SIH

 

(L i figur 2) SIH är frivillig att ange. Den används inte i tillväxt- eller åtgärdsmodellerna men följer med som redovisningsvariabel (under SiteData-kategorin). Den kan användas tex i villkor i skogsdomäner och rapporter, och i optimeringsmodeller.

 

 

 

Klimatzon

Ja

Definition: https://www.heurekaslu.se/wiki/Variable:ClimateCode

Typ av yta

Ja

(M i figur 2) "Klavträdsyta" väljs om träd klavats på ytan, "Ungskog" om huvudstammarnas aritmetiska medelhöjd < 7 m (och ingen klavning skett).

Definition: https://www.heurekaslu.se/wiki/Variable:PlotType

Åldersspridning

Ja

Åldersspridning anges som likåldrig, helt likåldrig eller olikåldrig. Vid simulering av träddata för en klavträdsyta påverkas diameterfördelningen av denna variabel.

Övriga ståndortsvariabler, Dikat, Torv, Vegetationstyp m fl

Ja

 

 

 

<%EXTOGGLE%>Mata in träddata

Du kan mata in klavträdsdata eller låta programmet simulera trädlistor utifrån trädslagsvisa uppgifter. För att simulera träd klickar du på knappen Simulera träddata som finns längst ner till vänster (O i figur 2).

 

Inmatning av data kan göras direkt i tabellen (grönmarkerade tabellen längst ner figur 2), rad för rad, eller genom att klistra in hela matriser (kolumn- och radvisa uppgifter) från t.ex. Excel.

 

Klicka på Spara-knappen (P i figur 2) när du är klar med inmatningen, eller efter ha använt funktionen för att simulera träd (beskrivs nedan).

 

I tabellen finns följande kolumner:

 

Kolumn

Obligatorisk?

Beskrivning

Trädslag

Ja

Om du klistrar in data ska du använda dessa heltalskoder: Trädslagskoder (se tabell Trädslagsgrupper på Heurka-wikin). För närvarande måste du alltså mata in det som kallas "gruppkod". T.ex. 1=Tall, 2=Gran osv.

Trädtyp

Ja

 

Om du klistrar in data så använder du dessa heltalskoder: Trädtypskoder. T.ex. 1 för vanligt träd, 2 för överståndare osv. Koden 0 för "S

pecialträd" ska i normalfallet inte användas.

Diameter (cm)

Ja, om inte ungskog

Diameter i brösthöjd (cm). Obligatorisk om trädtypen är "Vanligt träd", "Överståndare" eller "Naturvårdsträd".

Höjd (dm)

Ja, om ungskog

Trädhöjd (dm). Obligatorisk för ungskog, dvs. om trädtypen är "Huvudstam i ungskog" eller "Bistam i ungskog". Om man vill ange höjd för träd av typen "Vanligt träd","Överståndare" eller "Naturvårdsträd" går det bra men för att systemet ska bry sig om dessa uppgifter måste parametern "Height:Intial Height Source" i kontrolltabellen ProductionModel sättas till "FromDatabase". I annat fall räknar programmet ut höjden med höjdfunktioner. I detta fall rekommenderas att man har gjort provträdsmätningar och räknat ut kalibreringskvoter (se ovan under beståndsavsnittet).

Antal

Ja (men om du klistrar in en matris utan ifyllt antal så fylls "1" i automatiskt av programmet)

Antalet träd som raden representerar. I normala fall "1" men kan vara större om man matar in en hel trädgrupp tillhörande en viss diameterklass.

Ålder (år)

Nej

Brösthöjdsålder (år). Beräknas av systemet med ålderstilldelningsfunktion om den inte anges. Obs! För att inmatad trädålder inte ska ignoreras av programmet måste parametern "Inital Age Source" i kontrolltabellen ProductionModel sättas till "FromDatabase".

GPS Öst

Nej

Trädkoordinat (m) i öst-västlig riktning (kan vara relativ).

GPS Nord

Nej

Trädkoordinat (m) i nord-sydlig riktning (kan vara relativ).

 

<%EXTOGGLE%>Simulera träddata

För att simulera träd klickar du på knappen Simulera träddata som finns längst ner till vänster (O i figur 2).

 

Beroende på Typ av yta, visas olika dialogrutor efter att du har klickat på knappen. För en klavträdsyta visas dialogen Simulera trädlista från Weibullfördelning (figur 4), och för en ungskogsyta visas Simulera trädlista för ungskog. För ungskogsytor beräknar Heureka träddiametrarna utifrån trädhöjd, trädslag och skogstillstånd.

 

För att lägga till ett trädslag klickar du på knappen Lägg till rad. Valet av trädslag är mer detaljerat än bara trädslag. Ange heller koderna 11 för tall och 21 för gran, än 10 resp 20. Valet av trädslag är mer detaljerat för klavträdsytor än för ungskog, i den senare anges trädslagsgrupp. Om du för en klavträdsyta anger en medelhöjd för ett trädslag, kommer en höjdkorrigeringsfaktor att beräknas automatiskt (se Höjdkorrigeringsfaktorer).

 

SimulateTreeListDialog2

Figur 4. Inställningar för att simulera trädlista för bestånd som har passerat ungskogsfasen (G1 och äldre). Det rekommenderas att du anger korrekta medelhöjder för varje trädslag. Trädhöjder och beståndsåldern säger mycket om boniteten och har stor inverkan på prognoserna.

 

 

 

 

SimulateTreeListDialog

Figur 5. Låt helst programmet beräkna höjder automatiskt för ungskog, särskilt om skattningar för dessa är osäkra. Du låter då rutan "Beräkna från ålder" vara ikryssad, och anger inga medelhöjder i kolumnen i tabellen för trädslagsuppgifter. Om du kryssar i kolumnen Förädlad, kommer prognoserna att ta hänsyn till förädlingseffekt oavsett inställning i kontrolltabellen Treatment Model, dock inte från planteringstidpunkten

 

 

Efter att klickat på OK-knappen i endera av dialogrutan ovan (figur 4 eller 5), fylls träddatatabellen i figur 2 med värden. Kom ihåg att klicka på knappen Spara när du är klar med en provyta (P i figur 2).

 

<%EXTOGGLE%>Åtgärdshistorik

Under flik Åtgärdshistorik (n i figur 2) anges du om och när beståndet har gallrats eller gödslats:

 

EnterDataManually_tabTreatmentHistory

 

<%EXTOGGLE%>Höjdkorrigeringsfaktorer

Om du har räknat ut trädslagsvisa kalibreringsfaktorer för höjdkalibrering kan du ange dem via knappen Höjdkorrigering... (c i figur 2). Dessa används så att beräknade trädhöjder för träd som hör till ett visst trädslag multipliceras med den angivna faktorn. Detta gäller ingångstillståndet, vid framskrivning görs normalt ingen höjdkorrigering (beror på om en annan modell används för att beräkna höjdtillväxten än den som är förvald, anges i kontrolltabellen Production Model, Height Development Model).

 

ProdModelCCHeightCalibr

 

Om trädlistor har simulerats för en klavträdsyta (se nedan), och en medelhöjd har angetts för ett trädslag, beräknas kalibreringskvoterna automatiskt. Du kan kontrollera dem genom att klicka på knappen Höjdkorrigering.

 

Dessa beräknas trädslagsvis som kvoten av inmätt medelhöjd och beräknad medelhöjd (trädslagsvis).

 

 

<%EXTOGGLE%>Öppna beståndet i BeståndsVis, PlanVis eller RegVis

Efter att klickat på Spara-knappen (P i figur 2) kan beståndet användas i BeståndsVis, PlanVis eller RegVis. I BeståndsVis kan du öppna beståndet direkt genom att högerklicka på det i rutan Välj bestånd och välja öppna.

 

 

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software