Importera Indelningspaketet-data

Det är möjligt att importera data som inventerats och förbearbetats med Indelningspaketet.

importipak

 

Tre filer behövs (som skapas efter "Tillståndskörning" i IpW):

PLANT.DAT,
PTFI.DAT
YTOR.DAT
tog_minusHur man importerar data från Indelningspaketet
1.Öppna eller skapa nytt projekt med önskad databas.
2.Välj Importera från Indelningspaketet... från menyn Datahantering > Importera.
3.I "Sökväg till filer", klicka på Bläddra ... och välj den katalog där filerna plant.dat, ptfi.dat och ytor.dat finns.
4.Ge ett namn på analysområdet i rutan "Beskrivning".
5.Du kan välja mellan att det importerade datat ska lägga under en ny områdesnod, eller välja en befintlig områdesnod under vilket det importerade datat då kommer att placeras.
6.Under "Inställningar" välj:
a.Län (behövs inte om koordinater har matats in för alla provytor, har betydelse för bestämning av lägsta slutavverkningsålder).
b.Höjdfunktion (för provträdskalibrering, ska normalt vara "SöderbergWithTreeAge").
c.Typ av data (ska normalt vara "Strata").

ImportIpak2

 

7.Klicka på "Importera".

"Typ av data" är oftast "Strata", vilket innebär att datat är ett stickprov av avdelningar som representerar analysområdet. Om "typ av data" sätts till "Stand" betyder det att alla avdelningar har inventerats eller att imputering har gjorts i IpW med den så kallade "Gaffla"-funktionen. Det är en imputeringsteknik där provytedata tilldelas (imputeras) till alla avdelningar på basis av information i det befintliga beståndsregistret (som kopplas till motsvarande variabler på provytenivån).

<%EXTOGGLE%>Anpassad import

Filerna ytor.dat, plant.dat, och ptfi.dat kan specialanpassas för Heureka. Vid import av Ipak-data väljer du den katalog där dessa filer ligger. Från och med version 2.10 kan du lägga till en konfigurationsfil (IpakConfig.txt). Dessutom kan du lägga til en fil som anger hur trädslagskoderna ska tolkas (SpeciesDef.csv), samt en för mappning av jordtexturklasser (SoilTextureDef.csv). Dessa filer placeras i samma mapp som importfilerna. För att SpeciesDef.csv ska läsas in, måste det finns en IpakConfig.txt-fil, och en rad där som lyder SpeciesDef=Custom

Konfigurationsfilens format och innehåll

Det finns i dagsläget fem egenskaper som kan anges: Version, CRS, SpeciesDef, NumSoilMoistClasses och NumPosSpeciesCode.

 

Version

Heltal, används inte just nu.

 

CRS

CRS-kod avser kod för koordinatsystemet. Används inte just nu. Exempel: EPSG:3006 för SWEREF99 TM.

 

SpeciesDef

Anger vilken transformeringstabell som ska används för trädslagskoder. Giltiga värden är Ipak, Heureka och Custom. Default är Ipak.

 

NumSoilMoistClasses

Antalet markfuktighetsklasser. Om denna anges och sätts till 5, antas att klassen frisk-fuktig har använts utöver de fyra klasser som ingår i standard-Ipak. Defaultvärde är 4.

 

NumPosSpeciesCode

Anger hur många positioner som används för själva trädslagskoden (trädtypens siffra ingår alltså inte). Om du anger SpeciesDef=Heureka, sätts detta värde till 2.

 

SpeciesDef

NumPosSpeciesCode

Ipak

Sätts automatiskt till 1

Heureka

Sätts automatiskt till 2

Custom

I detta fall bör NumPosSpeciesCode anges. Om en trädslagskod påträffas i filen SpeciesDef.csv som består av fler tecken, så sätts dock NumPosSpeciesCode till det antalet. Detta föutsätter motsvarande formattering i ytor.dat etc.

 

Du skapar en konfigurationsfil genom att skapa ett nytt textdokument (i t ex Notepad) som du ger namnet IpakConfig.txt. I filen kan du skriva in eller flera rader, men en rad per egenskap, och med ett likhetstecken mellan egenskapens namn och önskat värde. Filen behöver inte innehålla alla egenskaper, utan bara den eller de du vill ändra på. Exempel på fil där man har använt fem markfuktighetsklasser och Heurekas trädslagskoder.

 

SpeciesDef=Heureka

NumSoilMoistClasses=5

NumPosSpeciesCode=2

 

Notera att NumPosSpeciesCode inte hade behövts i detta fall, värdet 2 antas när SpeciesDef=Heureka.

 

Filen SpeciesDef.csv

Du skapar en sådan här fil antingen i Notepad, eller i Excel, varefter du sparar den som en csv-fil. Filnamnet måste vara speciesdef.csv. Filen ska bestå av två kolumner som avgränsas med komma, tab, eller semicolon. Notera att filen bara läses in om du har satt SpeciesDef=Custom.

Den första kolumnen innehåller kod som används i filerna (ytor.dat etc). Den andra kolumnen innehåller siffervärdet på den Heureka-variabel (SpeciesCode, se koder på wikin, inte trädslagsgrupp) som den första kolumnens värde ska transformeras till. Du kan använda en godtycklig rubrikrad. Programmet ignorerar ytterligare kolumner.

Exempel:

minkod;heurekakod;

1;11

2;21

3;30

 

Filen SoilTextureDef.csv

Denna fil fungear formatteras på samma sätt sm SpeciesDef.csv, men för jordtexturklasser, se koder på Heureka Wiki.

<%EXTOGGLE%>Extra ytvariabler

Som tillägg till de standardvariabler som exporteras från Indelningspaketet i filen ytor.dat, kan posttyp 1 (YTDATA) utökas med ytterligare 14 variabler. Importfunktionen kontrollerar själv om dessa variabler finns med. Tabellen nedan visas positionerna i ytor.dat för extravariablerna.

Position

Namn

Värden

Notering

115-117

Ytstruktur

1-5

 

118-120

Lutning

1-5

 

121-123

Reserv

anv ej

anv ej i Heureka

124-126

Jordartstextur

1-9

behov av omkodning om används

127-129

Skada (provyta)

 

används ej i Heureka

130-136

Ostkoordinat

m

RT90 eller SWEREF99TM, programmet känner igen

137-143

Nordkoordinat

m

RT90 eller SWEREF99TM, programmet känner igen

144-146

Markvegetationstyp

1-18

Heureka 17-18 lavmarkstyper. Man kan använda 1-16, Heureka kodar om till lav- eller lavrik typ om bottenskiktstypen är 1-3

147-149

Bottenskiktstyp

1-6

 

150-152

Markv. Rörlighet

1-3

 

153-155

Jorddjup

1-4

 

156-158

Dikning

0-1

 

159-161

Grundförhåll

1-5

 

162-164

Länskod

 

härleds från koordinater

<%EXTOGGLE%>Statuskoder för träd

I originalversion anges ”trädslagskoden” (i t ex ytor.dat) med två siffror, där den första siffran sätts till 1 om det är ett överståndarträd, och den andra siffran anger trädslagskod enligt Ipaks fältinstruktion. Från och med version 2.10 kan den första siffran används för att registrera flera trädtyper än överståndare:

 

Kod

Betydelse

Nedbrytningsgrad för död ved (klass 0-4, se https://www.heurekaslu.se/wiki/Definition:DecayClass/sv

(blank)

Vanligt träd

-

1

ÖF avverkningsbart

-

2

ÖF ej avverkn.bart (RetentionTree)

-

3

Dött stående.

1 (Hård död ved)

4

Dött liggande, färskt (fallit senaste året)

1 (Hård död ved)

5

Dött liggande, äldre (dock ej övervuxet med mossa)

2 (Ngt nedbruten död ved)

 

 

 

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software