I Heureka finns en modell som tar hänsyn till hur tillväxten påverkas av en klimatförändring. Som indata används ett förbearbetat klimatscenario, som egentligen är ett tillväxtförändringsscenario. Ett sådant scenario beskriver hur stor tillväxtförändringen blir under ett givet klimatscenario. De scenarier som finns tillgängliga för Heurekas räkning är framtagna med en separat modell som heter BIOMASS (som inte hör till Heureka-systemet) i kombination med klimatscenarier framtagna av SMHI. I dagsläget (november 2014) finns tre scenarier tillgängliga, det äldsta heter ECHAM5 A1B, de två senaste heter MPI 4.5 och MPI 8.5. MPI 4.5 och ECHAM5 A1B ska ge snarlika resultat.

Klimatscenarierna har körts på hela Sverige indelat i 50 x 50 km rutor. För varje ruta beskrivs hur temperatursumman förändras över tiden, samt funktionsparametrar för varje trädslag och markfuktighetsklass. Dessa funktionsparametrar används i en modell i Heureka-systemet som beräknar tillväxtförändringen för varje bestånd.

För att använda klimatmodellen måste du se till att ett klimatscenario finns tillgängligt och aktivera det innan du kör en simulering, se avsnittet kontrolltabell Climate Model.

När du skapar en ny databas inkluderas scenarierna som nämns ovan. För en existerande databas kanske du inte har fått med de två senaste scenarierna, men dem kan du enkelt importera, se instruktioner nedan.

 

tog_minusImportera klimatscenario
1.Spara ner filerna som börjar med CC_Response_ från ftp://salix.slu.se/download/Heureka/Climate%20response/ till din hårddisk.
2.Välj "Importera klimatscenario" från meny "Datahantering" > "Importera". Import sker till den databas (ForestDB) som just nu är vald i projektet.
importeraklimatscenario
3.Klicka på "Bläddra" för att välja filen
4.Tilldela ett namn, t ex ECHAM5_A1B.

 

ImporteraKlimat2

5.Upprepa steg 2-4 för varje scenario.
6.Klicka på OK.

 

 

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software