Konsekvensanalyser med RegVis

Detta kapitel beskriver skillander mellan PlanVis och RegVis, samt behandlar vissa delar som inte tas upp i Simulering av åtgärder. RegVis är särskilt anpassat men inte begränsat till att använda Riksskogstaxeringen provyteinventeringar som indata. För detta har en särskild Heureka-databas skapats, dit valda data har importerats från Riksskogstaxeringens databaser.Om du vill få tillgång till denna databas för t ex forskningsändamål, vad god maila support.heureka@slu.se så vidarebefordrar vi din förfrågan.

 

Specifikt för RegVis är kontrolltabellen Scenario Settings. I denna anger du t ex avverkningsnivåer och vilka priortieringsfunktioner som ska användas.

 

I kapitlet Simulering av åtgärder finns särskilda beskrivningar av hur man gör inställningar för olika typer åtgärder:

Föryngring: Val av föryngringsmetoder i RegVis
Röjning: Styrning av röjningsareal i RegVis
Gallring: Styrning av gallring i RegVis
Slutavverkning: Styrning av total slutavverkningsvolym i RegVis
Blädning: Styrning av areal där hyggesfritt skogsbruk ska tillämpas
Gödsling: Styrning av gödsling i RegVis

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software