RegVis är ett konsekvensberäknande system, till skillnad från PlanVis som är optimerande. I RegVis används ett regelverk för att bestämma vilka bestånd som ska t ex gallras och slutavverkas i varje period. För detta används prioriteringsfunktioner som utifrån t ex volymtillväxt eller risk for stormfällning beräknar sannolikheter för att olika åtgärder ska utföras. I PlanVis däremot beräknas flera alternativ för varje bestånd och utifrån ett viss optimeringsproblem väljs alternativ av optimeringsmodellen så att den övergripande målfunktionen (för hela området) maximeras samtidigt som de (så kallade globala) restriktioner man angivit möts. Med globala menas i optimeringssammanhang att de gäller för hela problemet, i detta fall hela det analyserade området, inte bara på beståndsnivå.

 

 

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software