En kontrollkategori är en "behållare" för en eller flera kontrolltabeller. I BeståndsVis finns det bara en kontrollkategori. I PlanVis och RegVis kan man skapa flera kontrollkategorier, och koppla olika kontrollkategorier till olika skogsdomäner. Varje kontrolltabell innehåller en stor mängd inställningar, men vanligen behöver du bara ändra ett fåtal av dessa. Från och med version 2.0 kan du välja en förenklad visning, se Detaljerad eller förenklad vy.

 

Obs! Ett kompletterande sätt att koppla bestånd till olika kontrolltabeller beskrivs i avsnittet Villkorliga kontrolltabeller.

 

(A)

DefaultCC

 

(B)

DefaultCC_SimplifiedView

 

Figur 1. Default Control Category i detaljerad (A) resp. förenklad vy (B).

Default Control Category

En kontrollkategori som alltid finns heter Default Control Category. Denna används om inget annat anges.

 

Domäninställningar

En särskild typ av kontrollkategori heter Domain Settings och är grönmarkerad. Den innehåller en enda kontrolltabell, Nature Conservation. Vad som är speciellt med Nature Conservation-tabellen är att man kan styra om och hur bestånd ska delas upp i två delar, en del för virkesproduktion och en del för naturvård (se Naturvårdsåtgärder). Man kan t ex ange hur stor andel av ett bestånd som ska avsättas. Till skillnad från vanliga kontrollkategorier, kan man inte koppla flera olika Domain Settings-kategorier till en och samma skogsdomän. Detta skulle innebära att man fick olika arealandelar för olika skötselprogram för ett och samma bestånd, något systemet inte hanterar idag.

Default Domain Setting

Nature Conservation-tabellen i Default Domain Setting används om inte annat anges.

 

tog_minusSkapa ny kontrollkategori
1.Öppna fliken TPG-inställningar (PlanVis) alternativt Simuleringsinställningar (RegVis).
2.Högerklicka i fönstret där man skapar kontrollkategorier (se figur 1) och välj Lätt till kontrollkategori > Ny kontrollkategori.
3.Döp kategorin till ett väl beskrivande namn, t ex "Tallskötsel", om kategorin ska innehålla instruktioner för hur tallskogsskötsel ska hanteras.
4.Högerklicka på den nya kategorin och välj Lägg till kontrolltabeller....
5.Klicka på Lägg till och lägg till de tabeller som du vill göra inställningar för som avviker från Default Control Category. Det vanligaste är att lägga till bara Treatment Model och Treatment Program Generator, exempelvis:

CustomCC

 

 

 

prod_tip       Lägg bara till de kontrolltabeller som du ska ändra i!

Lägg bara till de kontrolltabeller som du vill ändra i jämfört med de som finns i Default Control Category! Information i kontrolltabeller som inte finns med en kategori hämtas från Default Control Category.

tog_minusSkapa ny "domain setting"

Görs på samma sätt som "Skapa ny kontrollkategori", men den enda kontrolltabellen som kan läggas till är NatureConservation (sker automatiskt från och med version 2.0).

 

<%EXTOGGLE%>Koppla kontrollkategori till skogsdomän i PlanVis

Obs! Ett kompletterande sätt att koppla bestånd till olika kontrolltabeller, och som har företräde, beskrivs i avsnittet Villkorliga kontrolltabeller.

Gör såhär för koppla en kontrollkategori till en domän:

 

1.Högerklicka på domänen och välj Ändra kontrollkategorikopplingar (figur 1). KopplaKontrollkategeri_contexMeny

Figur 1.

 

2.Ändra den första kolumnen till den kategori som du vill tillämpa (om du inte vill använda "Default Control Category"). För varje "Generation 1" kan du välja en eller flera "Generation 2", se steg 5 nedan. Du kan lägga flera rader med Lägg till-knappen.

 

flag_green        "Generation 1 och 2"

Begreppet "skogsgeneration" används i Heureka vid simulering av trakthyggesbruk. Med generation 1 avses den nuvarande skogen. Generation 2 avser efterföljande generation som tar vid efter slutavverkning av generation 1. Generation 2 antas sedan upprepas i all oändlighet. För föryngringsinställningar (se Föryngring) bestämmer vald föryngringsmetod hur föregående generation slutavverkas (dvs. om fröträd ställs eller inte).

3.Ändra till Fri utveckling (läggs in per default både för generation 1 och 2).

Kontrollkategor_FriUtv

Figur 2.

4.Klicka på OK. Nu ska det se ut såhär:

SkogsdomanMedNyKoppling

Figur 3.

5.Om du t ex vill sköta nuvarande skog på ett sätt och nästkommande generation på ett annat, kan du välja olika kontrollkategorier för Generation 1 och 2. I figur 4 visas ett exempel för en skogsdomän som heter Granskog, och där biobränsleuttag tas ut från och med generation 2. Vi antar att innehållet i Default Control Category inte har ändrats, vilket innebär att biobränsle inte tas ut. Generation 1 och 2 styrs här av olika kontrollkategorier.

Skogsdoman_Gen1_2

Figur 4.

 

6.Man kan koppla mer än två generationer till en generation 1 genom att välja "Välj flera". Man kan styra upp fördelningen av t ex hur stor andel av arealen som skötas på ett visst sätt, och hur stor med ett annat sätt, i optimeringsmodellen.

Kontrollkategor_FleraGen2

Figur 5.

 

tog_minusKoppla kontrollkategori till bestånd i RegVis

I RegVis kopplas skogsdomäner till kontrollkategorier på ungefär samma sätt som i PlanVis, men det finns ett par skillnader. Dels anges inte olika kontrollkategorier för olika skogsgenerationer. Om flera kontrollkategorier har kopplats till en skogsdomän, anges dessutom procentandelar för hur kontrollkategorierna ska fördelas på bestånden inom domänen. Endast ett skötselprogram skapas per bestånd, och om det finns flera kontrollkategorier i en domän lottas vilka bestånd som ska hanteras med vilken kontrollkategori. Du kan styra lottningen genom att ange ett fixt slumptalsfrö när du kör igång en simuleing. Läs mer här:

Fördelning av bestånd på kontrollkategorier i RegVis

 

 

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software