I Heureka finns en modell som tar hänsyn till hur tillväxten påverkas av en klimatförändring. För att kunna använda denna modell krävs att man har tillgång till minst ett förbearbetat klimatscenario, som egentligen är ett tillväxtförändringsscenario. Ett sådant scenario beskriver hur stor tillväxtförändringen blir under ett givet klimatscenario. Den eller de scenarier som finns tillgängliga för Heurekas räkning är framtagna med en separat modell som heter BIOMASS (som inte hör till Heureka-systemet) i kombination med klimatscenarier framtagna av SMHI.

Klimatscenarierna har körts på hela Sverige indelat i 50 x 50 km rutor. För varje ruta beskrivs hur temperatursumman förändras under en femårsperiod, samt funktionsparametrar för varje trädslag och markfuktighetsklass. Dessa funktionsparametrar används i en modell i Heureka-systemet som beräknar tillväxtförändringen för varje bestånd.

För att använda klimatmodellen måste man göra följande:

1.Importera ett klimatscenario till skogsdatabasen, och
2.Aktivera användningen av modell i kontrolltabellen Climate Model genom att sätta ApplyClimateResponse = True (1), och välja ett importerar scenario under ClimateScenario (2).

 

Kontrolltabell_klimatmodell

 

 

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software