Kontrolltabellen Scenario Settings (fd Regional Framework) visas endast i RegVis och motsvaras i PlanVis av kontrolltabellen Treatment Program Generator. I tabellen anger man olika förutsättningar för en konsekvensanalys, t ex hur avverkningsnivåer ska beräknas. Inställningarna i kontrolltabellen styr och fördelar åtgärder för de bestånd (eller provytor om man användes Riksskogstaxeringsdata som indata) som tillhör det valda analysområdet. Till skillnad från i PlanVis där en mängd alternativa skötselprogram genereras för varje bestånd, skapas i I RegVis bara ett skötselprogram per bestånd.

 

Klicka på bilden för att förstora

Kontrolltabellen Scenario Settings såsom den visas i detaljerad vy. Den används i RegVis för att specificera övergripande förutsättningar för en konsekvensanalys. En tabell måste skapas för varje kontrollkategori.

 

I tabellen anges t ex:

Skogsbrukssätt (Management System), på samma sätt som i PlanVis, i kontrolltabellen Treatment Program Generator.
Avverkningsnivåer för slutavverkning, gallring och slutavverkning kan antingen beräknas automatiskt eller anges direkt för en eller flera perioder. För perioder som ingen avverkningsnivå anges, beräknas den automatiskt.
Max tillåtna arealer för olika åtgärder såsom röjning och gödsling.
Prioriteringsfunktioner används för att välja ut vilka bestånd som tilldelas en viss åtgärd i en viss period. För vissa prioriteringsfunktioner kan olika typer väljas, t ex för Priority Function Final Felling kan man ange om den ska baseras på volymtillväxtprocent (sämst växande bestånd avverkas först), tillväxtdifferens (förklaras ej här...), eller mot risk för vindfällning.

 

Se kapitel Simulering av åtgärder för hur man anger följande saker i RegVis:

Föryngring: Val av föryngringsmetoder i RegVis
Röjning: Styrning av röjningsareal i RegVis
Gallring: Styrning av gallring i RegVis
Slutavverkning: Styrning av total slutavverkningsvolym i RegVis
Blädning: Styrning av areal där hyggesfritt skogsbruk ska tillämpas
Gödsling: Styrning av gödsling i RegVis

Kontakta support. © Sveriges Lantbruksuniversitet