Finns i applikationerna: PlanVis och BeståndsVis

(Motsvaras i RegVis av kontrolltabellen Scenario Settings)

 

Kontrolltabellen Treatment Program Generator innehåller inställningar för hur skötselprogram ska sättas ihop. Detta innebär t ex att ange skogsbrukssätt, inom vilka tidsintervall olika åtgärder ska varieras, ev. gödslingspolicy, och hur många skötselprogram som ska sparas.

 

 

Innan du fortsätter läsa detta kapitel bör du läsa igenom avnitten Skapa skötselprogram i PlanVis och Simulering av åtgärder.

 

 

Sektion 1: "Treatment timing - General"

 

Se även Slutavverkningstidpunkter i PlanVis.

 

Parameter

Description

Management System

Typ av skogsbrukssätt, se Skogsbrukssätt.

 

Final Felling Period Min

Se Final Felling Period Min

 

Final Felling Period Max

Se Final Felling Period Max

 

Rotation Age Adjustment Factor

Se Rotation Age Adjustment Factor

Thinning Period Delay Max

Se Thinning Period Delay Max

High Priority Thinning Criteria

Se High Priority Thinning Criteria

 

 

Sektion 2: "Treatment timing - Strategic planning"

 

Se även Strategisk TPG.

 

Parameter

Description

Always Cleaning

Se Always Cleaning

Always Thinning

Se Always Thinning

Cleaning Period Delay Max

Se Cleaning Period Delay Max

Max Number of Thinnings

 

Se Max Number of Thinnings

Min Time Between Thinning and Final Felling

Minsta antal perioder som måste passera efter sista gallring innan slutavverkning får utföras.

Min Time Between Two Thinnings

Minsta antal perioder som måste passera mellan två gallringar.

Treatment Priority

Denna parameter ska du normalt inte ändra. Den styr hur skötselprogram-algoritmen prioriterar vilka skötselprogram som ska sparas om antalet möjliga program överstiger det antal man vill spara. Standardinställningen innebär att det anses viktigare att få till en variation i valet av slutavverkningstidpunkter än att "finlira" med gallrings- och röjningstidpunkter.

 

Min Time Between Two Selections (selection fellings)

Minsta antal perioder som måste passera mellan två blädningsingrepp. Detta val visas bara när Management System är satt till Hyggesfritt.

 

Breeding Improvement Time Horizon

Antal år framåt i tiden som det antas att plantmaterialet successsivt förbättras med avseende på ökad tillväxt. För att begränsa beräkningstiderna för stora problem, kan du överväga att sätta denna till t ex 50 år istället för de 100 som är standard. Produktivitetsförändringen görs via formuläret som öppnas när du klickar på parametern Breeding i kontrolltabellen Treatment Model.

 

 

 

Sektion 3: "Treatment timing - Tactical planning"

 

Se även Taktisk TPG.

 

Parameter

Description

Include Final Felling

See Tactical TPG.

Include Thinning

See Tactical TPG.

Include Unmanaged

See Tactical TPG.

 

 

Sektion 4: "Fertilization"

 

Se även Gödslingsstategier i PlanVis.

 

Parameter

Description

Harvest Delay after Previous Fertilization

Se Harvest Delay after Previous Fertilization

 

Fertilization Policy

See Gödslingsstategier i PlanVis.

 

 

Sektion 5: "Forest Fuel Extraction"

 

Se även Biobränsleuttag. (Forest Fuel och Bio Fuel används synonymt i systemet!)

 

Parameter

Description

Final Felling

Om denna sätts till "True" görs biobränsleuttag efter slutavverkning om villkoren för biobränsleuttag uppfylls, se Styrning av biobränseluttag.

Thinning

Om denna sätts till "True" görs biobränsleuttag efter gallring om villkoren för biobränsleuttag uppfylls, se Styrning av biobränseluttag.

Selection Felling

Om denna sätts till "True" görs biobränsleuttag efter blädning om villkoren för biobränsleuttag uppfylls, se Styrning av biobränseluttag. Visas om Management System är satt till Hyggesfritt.

 

 

 

Section 6: "Handling of Treatment Proposal"

 

See Egna åtgärdsförslag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software