Läs även på Heureka-wikin om kontrolltabeller: Heureka wiki - Kontrolltabeller

 

En kontrolltabell är en del av en kontrollkategori och innehåller inställningar av en viss typ. T ex finns det en kontrolltabell som heter Treatment Model där man kan ange hur man vill att föryngring ska utföras. Kontrolltabellen Pricelist innehåller prislista och apteringsgränser, kontrolltabellen Cost kostnadsuppgifter, NatureConservation hur eventuella evighetsträd ska lämnas, osv.

 

Klicka för att förstora

Exempel på kontrolltabell, här Treatment Model.

 

<%EXTOGGLE%>De olika kontrolltabellerna

Läs även på Heureka-wikin om kontrolltabeller för en definition och förklaring av varje parameter: Heureka wiki - Kontrolltabeller

 

I kontrolltabellen Production Model finns inställningar för själva tillväxtberäkningarna, vilket omfattar grundytetillväxt, höjd, höjdtillväxt, mortalitet, och inväxning. Inställningarna ger möjligheter att testa olika förutsättningar, men för normalanvändaren är det sällan aktuellt att göra ändringar i denna tabell.

 

Kontrolltabellen Treatment Model används för att definiera hur enskilda åtgärder utförs. Läs om inställningar i kapitlet Simulering av åtgärder.

 

Kontrolltabellen Treatment Program Generator innehåller inställningar för hur skötselprogram ska sättas ihop. Detta innebär t ex att ange skogsbrukssätt, inom vilka tidsintervall olika åtgärder ska varieras, ev. gödslingspolicy, och hur många skötselprogram som ska sparas. Kontrolltabellen Treatment Program Generator finns i applikationerna PlanVis och BeståndsVis, och motsvaras i RegVis av kontrolltabellen Scenario Settings.

 

I kontrolltabellen Cost and Revenue kan du göra båda enkla och avancerade inställningar som har med kostnader och intäkter att göra. Beroende på typ av kostnad, kan du ange olika saker. För gallring kan du välja vilken tidsåtgångsfunktion som ska användas, och även ändra vissa funktionskoefficienter. I tabellen väljer du också vilka prislistor som ska användas, ev. olika beroende på typ av avverkningsåtgärd.

 

I kontrolltabellen Climate Model styr man användandet av klimatmodeller (som tar hänsyn till hur tillväxten påverkas av en klimatförändring) i Heureka. För att kunna använda en klimatmodell krävs att man har tillgång till minst ett förbearbetat klimatscenario, som egentligen är ett tillväxtförändringsscenario. Ett sådant scenario beskriver hur stor tillväxtförändringen blir under ett givet klimatscenario. Den eller de scenarier som finns tillgängliga för Heurekas räkning är framtagna med en separat modell som heter BIOMASS (som inte hör till Heureka-systemet) i kombination med klimatscenarier framtagna av SMHI.
I kontrolltabellen Dead Wood kan man ange nedbrytningskoefficienter för död ved, om ingående mängd död ved ska läsas in eller beräknas, och hur förekomsten av död ved påverkas av slutavverkning. Förekomsten av död ved redovisas som simuleringsresultat under resultatgruppen Dead Wood. Förutom att vara ett resultat i sig, används resultaten i beräkningen av rekreationsindex  och kolförråd. Se även: https://www.heurekaslu.se/wiki/Category:Dead_Wood

 

Kontrolltabellen Recreation innehåller inställningar för beräkning av rekreationsindex samt val av modeller för beräkning av risväxters täckningsgrad.

 

Kontrolltabellen Carbon innehåller inställningar för beräkning av kolförråd i mark, samt för beräkning av kolförråd i skogsprodukter.

 

 

<%EXTOGGLE%>Hur kontrolltabeller kopplas till bestånd

Simuleringen av hur ett bestånd sköts, åtgärdas och utvecklas styrs alltså av inställningar som du gör i olika typer av kontrolltabeller. Du kan göra flera instanser (kopior) för varje typ av kontrolltabell så att olika inställningar kan tillämpas på olika beståndstyper. Det primära sättet att koppla ihop bestånd med en viss inställning är att först dela in bestånden i olika skogsdomäner, och därefter koppla en eller flera kontrollkategorier tilll varje skogsdomän. Detta kan dock i vissa fall leda till att antalet skogsdomäner och antalet kontrollkategorier blir ohanterligt stort. Ett exempel är om du t ex har olika prisområden i ett analysområde. Därför kan du också göra en mer direkt koppling mellan bestånd och kontrolltabeller, utan att gå via skogsdomäner och kontrollkategorier.

 

Koppling via skogsdomäner

Se avsnitt Koppla kontrollkategorier till skogsdomäner

 

Villkorliga kontrolltabeller (direkt koppling)

Denna koppling har företräde framför den som ges av skogsdomänens inställiningar och kallas "Villkorliga kontrolltabeller". Den kräver också att du har importerat ett beståndsregister, antingen som grunddata eller som kompletterande data. Som villkor för kopplingen används bara en variabel, till skillnad mot de mer komplicerade villkor som kan skapas för en skogsdomän. Den variabel som kan användas hör till gruppen "StandObjectData", som skapas när ett beståndsregister har importerats. Du kan välja en av följande variabler: AreaLevel2, ArealLevel3, Register, UserDefined1, UserDefined2,...UserDefined10. AreaLevel2 och AreaLevel3 är av text-typ, medan Register och UserDefined-variablerna är numeriska. Gör såhär (se figur 2 och 3):

 

1.(Figur 2) Klicka på knappen Villkorliga kontrolltabeller i Forest Domain Builder:

ConditionalControlTables_OpenButtonFigur 2.

 

2.Klicka på Lägg till tabell (A) och välj önskad typ av kontrolltabell (figur 3), t ex kontrolltabellen "Cost and Revenue" som anger vilken prislista som ska användas.
3.Välj vilken beståndregistervariabel (C) som ska användas som villkorsvariabel.
4.Lägg till en rad i tabellen för varje fall (D).

Exemplet (figur 3) visar inställningar för ett fall där man har tre distrikt, som kallas Norra, Västra och Östra, namn som man har registrerat i kolumnen AreaLevel2. Därför har AreaLevel2 valts som villkorsvariabel (C) och en rad lagts lagts till för varje distrikt. Tre kontrollkategorier har dessförinnan skapats som heter "Norra priser", "Västra priser", och "Östra priser" (figur 4). Till var och en av dessa kontrollkategorier har en kontrolltabell av typen "Cost and Revenue" lagts till, och inga andra kontrolltabeller. Tre timmerprislistor har också skapats, och för var och en av de tre kontrollkategorierna har en viss prislista kopplats (den kopplingen görs i "Cost and Revenue"-tabellen).

 

Conditional_controltables

Figur 3. Exempel på koppling av kontrolltabell Cost and Revenue beroende på vilket värde beståndsregistervariabeln AreaLevel2 har.

 

conditional_controltables_pristabeller

Figur 4. Kontrollkategorier som har skapats enbart för att användas vid den villkorliga kopplingen.

 

 

Om vi inte hade kunnat koppla specifika kontrolltabeller på detta direkta sätt, utan varit tvungna att enbart använda oss av skogsdomäner, så hade vi i ett scenario med tio skogsdomäner och tre prisområden behövt skapa trettio skogsdomäner, och dessutom trefaldiga antalet kontrollkategorier. Med direktkopplingen av prislistor har vi bara behövt lägga till tre extra kontrollkategorier, och inga fler skogsdomäner.

 

Det är möjligt att ha olika indelningar för olika kontrolltabeller. T ex kan vi i exemplet ovan lägga till olika inställningar för olika älgbetesområden. Först skapar vi två nya konstrollkategorier, och lägger in kontrolltabellen ProductionModel till var och en av dessa, och ändrar i parametern "Sapling Damage Factor > Moose". Därefter klickar vi på knappen "Lägg till tabell" i formuläret nedan och väljer Production Model. Då listar programmet alla kontrollkategorier som innehåller en kontrolltabell av typen Production Model. I exemplet nedan antar vi att vi har två olika områden och att vi har lagt in ett värde i kolumnen UserDefined1 (i beståndsregisterfilen som importerats), där värdet 1 används för områden med högt betestryck och 2 för lågt betestryck.

 

conditional_controltables_algbetning

Figur 5. Exempel på koppling av kontrolltabell Production Model beroende på vilket värde beståndsregistervariabeln UserDefined1 har.

 

 

<%EXTOGGLE%>Tips! Vad betyder en viss inställning?

Om du klickar på en parameter i en kontrolltabell så visas en hjälptext nedanför (figur 6).

 

ExampleControlTableParameterHelpDescription

Figur 6. Om du klickar på en parameter i en kontrolltabell så visas en hjälptext nedanför

 

 

<%EXTOGGLE%>Visa kontrolltabell i BeståndsVis

För att visa innehållet i en kontrolltabell markerar du tabellen i fönstret Kontrolltabeller (figur 7):

 

SelectControlTableStandWise

 

Figur 7.

 

 

Om fönstret Kontrolltabeller inte visas i BeståndsVis öppnar du det genom Visa-menyn (figur 3). Har du råkat stänga Egenskapsfönster kan du öppna det i denna meny också.

 

MenyVisaKontrolltabellerStandWise

Figur 8.

 

 

<%EXTOGGLE%>Visa kontrolltabeller i PlanVis och RegVis

I PlanVis visas kontrolltabellerna i fliken "TPG-inställningar".

PlanVis_Flik_TPGinstalln

 

I RegVis visas dem under fliken "Simuleringsinställningar":

RegVis_Flik_Simuleringsinstalln

 

<%EXTOGGLE%>Lägg till kontrolltabell till kontrollkategori

 

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software