Från och med version 12.2 finns möjlighet att ta hänsyn till ägoslagsförändringar RegVis. Denna funktionalitet är för närvarande specialanpassad för Sveriges nationella kolrapportering. En särskilt anpassad indatabas krävs också, med information om historisk markanvänding och övergångstillstånd. För mer information kontakta Riksskogstaxeringen vid SLU.

 

ControlTableDomainSettings_LandUse

 

ControlTable_LandUse

 

 

LandUseConfig

 

<%EXTOGGLE%>Indata-variabler som är relaterade till ägoslag

Ingående ägoslagskoder finns under gruppen "TreatmentUnit External Data". Till exempel skulle villkoret för en skogsdomän som endast innehåller ytor med improduktiv skogsmark se ut såhär:

 

ForestDomainCond_improductive

 

 

Denna variabel används av programmet vid beräkning av omföring mellan ägoslag, tillsammans med "Date of Land Use Change" och "Land Use Before". "Land Use Before" är det ägoslag som var innan omföringen.

Variabeln Land Use kan anta sju olika värden: Produktiv skogsmark, improduktiv skogsmark, åkermark, betesmark, bebyggelse, våtmark, samt övrigt mark. "NFI Land Use" är det ägoslag som registreras enligt Riksskogstaxeringens definitioner.

 

TreatmentUnitExtenalInfo_member

<%EXTOGGLE%>Resultatvariabler relaterade till ägoslag

För simuleringar som inkluderar ägoslagsförändringar vill man naturligtvis kunna skapa rapporter över t ex den areella fördelningen över tid. Dessa variabler finns från och med version 2.12 i resultatgruppen Land Use Data. Du måste markera vilka variabler som ska sparas i resultatdatabasen när du startar simuleringen, ingen av dem kommer med automatiskt.

ResultVars_LandUseData

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software