Både för ingående tillstånd och för framräknade planer eller scenarier finns ett inbyggt kartvisningsverktyg. Det som skiljer mellan ingående tillstånd och planer, är att den senare kan visa en karta för varje tidsperiod, och man kan stega fram och tillbaka mellan perioder.

 

En förutsättning för att kunna visa kartor för ett område är att en shape-fil har importerats och kopplats, eller att beståndsregisterdata har importerats som en xml-fil enligt den nya ForeStand-standarden.

 

Resultatkartorna i PlanVis hittas under Optimeringsresultat > Detaljer och karta > Karta:

MapToolbarPlanVisResults

 

 

I RegVis finns den under fliken Resultat - kartor:

MapToolbarRegVis

 

 

<%EXTOGGLE%>Skapa karta för kategorivariabler (t ex åtgärder)

Kategorivariabler är variabler som kan ett viss typvärde. T ex är åtgärder (resultatvariabeln Treatment i resultatkategorin med samma namn) en klassad variabel som ha värdet Planting (plantering), Cleaning (röjning), Thinning (Gallring), etc (se TreatmentCodes på Heureka Wiki). Andra exempel på kategorivariabler är markfuktighet och vegetationstyp (variablerna Soil Moisture och Vegetation Type, finns under SiteData)..

 

Med hjälp av ett exempel förklaras nu hur du gör en temakarta för en kategorivariabel. Om ditt beståndsregister som du importerade innehöll huggningsklasser kan du göra en temakarta på dessa. Variabeln heter ManagementClass och finns under variabelgruppen StandObjectData. Variabeln kan ha värdena PG, PF, NS, eller NO. Om du inte har importerat huggningsklasser kan du följa instruktionerna nedan, men göra kartan för t ex vegetationstyper

 

Gör på följande sätt.

 

1.Välj fliken Karta under Ingående tillstånd (1).
2.Klicka på plus-tecknet bredvid StandObjectData i fönstret Kartor och Verktyg > Heurekakartor (2). Om du inte kommer åt variablerna så se till att läget Redigera är valt.
3.Högerklicka på StandObjectData > ManagmentClass och välj Skapa klasser automatiskt (3).
4.Nu visas dialogrutan Teckenförklaring. Ändra färger om du vill genom att klicka på en färgruta och välj från färgpaletten (4). Du kan också ta bort värden som inte ska visas på kartan, något som är särskilt användbart om du gör en motsvarande karta för åtgärder för en framtagen plan (åtgärder redovisas inte under Ingående tillstånd). Då kan du att t ex välja att visa bara gallringar och slutavverkningar.
5.Nu är teckenförklaringen för denna variabel klar och kommer att finnas tillgänglig i alla andra projekt. Du behöver alltså aldrig göra om samma teckenförklaring. Du kan dock inte göra flera olika temakartor på samma variabel. För att visa kartan växlar du till visningsläget och väljer den, alternativt stannar du kvar i redigeringsläget, högerklickar på variabeln och väljer Visa karta (5).
6.För att redigera färger i en teckenförklaring högerklickar du på ett element och väljer Redigera klasser (6).

 

flikenKarta_detalj

pil_kort

KartaHuggningsklass

 

pil_kort

KartaSkapaKlasserMgmtClass

pil_kort

KartaDefinieraFarger

pil_kort

KartaTeckenEnumChangedColor

pil_kort

KartaVisa

 

 

 

 

 

 

 

 

KartaHuggningsklasser

 

 

 

 

 

 

<%EXTOGGLE%>Skapa temakarta med klassindelning (gradient)

För kontinuerliga variabler gör man en klassindelning, t ex för medeålder genom att ange en önskad klassbredd och ett maxvärde.

 

Här ges en instruktion för hur du gör en temakarta för medelålder, med klassbredden 25 år och den sista klassen för medelålder 175 år och äldre. Instruktionerna är i stort sett desamma som för kategorivariabler som beskrivs i föregående avsnitt, det som skiljer är steg 4.

 

1.Välj fliken Karta under Ingående tillstånd (som steg 1 i föregående stycke).
2.Klicka på plus-tecknet bredvid ForestData i fönstret Temakartor (2). Om du inte kommer åt variablerna så se till att läget Redigera är valt.
3.Högerklicka på ForestData > Mean Age (excl Overstorey) och välj Skapa klasser automatiskt (3).

MapSelectMeanAge

4.Nu visas dialogrutan Skapa gradient. Fyll i enligt bilden nedan, dvs. välj Klassbredd (4), sätt den till 25 (5), och Max Value till 175 (6). Genom att klicka på färgrutorna kan du ändra färgerna (7). För gradienter är det lämpligt att ha samma färg, men med olika ljushet.

MapDefineGradient

5.Övriga steg är desamma som i föregående stycke.

 

<%EXTOGGLE%>Visningsläge

Efter att du har skapat en teckenförklaring för en temakarta läggs till den listan i visningsläget ("Visa"), där du snabbt kan hitta och välja den:

 

KartaVisningsLage

<%EXTOGGLE%>Visa information om enskilt bestånd som väljs i kartan

Om du klickar på ett bestånd med verktyget Välj bestånd från kartan så visas ett urval av data för det beståndet i fönstret Beståndsinfo:

 

MapShowTuInfo

 

 

<%EXTOGGLE%>Visa simulerings- eller optimeringsresultat

För att i PlanVis visa en framtagen plan i kartform öppnar du fliken Optimeringsresultat > Detaljer och kartor > Karta.

 

Välj sedan vilket resultat du vill titta på från listan till vänster (1), högerklicka och välj Visa optimeringsresultat (2). Har du använt Taktisk TPG väljer du Tactical i listan för simuleringstyper (3).

 

MapSelectResultPlanWise

 

I RegVis gör du på motsvarande sätt, men i fliken Simuleringsresultat - kartor.

 

 

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software