Modellguiden är ett förenklat verktyg för att designa egna optimeringsmodeller i Heureka, steg för steg, utan att behöva skriva ZIMPL-kod.

 

tog_minus        Öppna modellguiden

Du kan öppna modellguiden antingen via "Ny modell"-knappen eller via "Modellguide"-knappen.

ÖppnaGuide

tog_minus        Välj beslutsvariabel

Den här dialogen låter dig välja mellan kontinuerliga eller heltals beslutsvariabler. Skillnaden är att med kontinuerliga variabler kan ett bestånd delas och tilldelas två eller flera skötselalternativ, medan ett bestånd endast kan tilldelas ett skötselalternativ i sin helhet med heltalsvariabler. Observera att det kan vara svårt (ta lång tid) att hitta heltalslösningar. Klicka på "Nästa" när du är färdig med ditt val.

Beslutsvariabel

tog_minus        Välj målfunktion

Den här dialogen låter dig välja målfunktion, dvs. målet att maximera i optimeringen. Klicka på "Nästa" när du är färdig med ditt val.

Målfunktion

tog_minus        Välj restriktioner för skogstillstånd

Den här dialogen låter dig välja jämnhetsvillkor för avkastning. I exemplet nedan tillåts inte andelen lövvolym av den totala volymen understiga 5% i någon enda period, och andelen gammal skog (här definierad som 140 år) tillåts inte understiga 5% av den totala skogsmarksarealen i någon enda period. Klicka på "Nästa" när du är färdig med ditt val.

Skogstillstånd

tog_minus        Välj jämnhetsvillkor för avkastning

Den här dialogen låter dig välja jämnhetsvillkor för avkastning. I exemplet nedan tillåts slutavverkningsvolymen att öka eller minska med högst 5% mellan två efterföljande perioder. Klicka på "Klar" när du är färdig med ditt val. Namnge och spara modellen.

Jämnhetskrav

tog_minus        Bygg och lös problem

Nu har du skapat din egen optimeringsmodell, färdig att bygga och lösa! Detta kan göras antingen genom att klicka på knappen "Lös problem" enligt bild nedan, eller genom att högerklicka i modellfönstret och välja "Bygg och lös problem".

 

Bygg och lös

tog_minus        Ingen lösning hittades

Om det här meddelandet visas när du försöker lösa ett optimeringsproblem innebär det att en eller flera av dina restriktioner och villkor är omöjliga att uppnå, åtminstone i någon av tidsperioderna.

Ingen lösning

 

Detta kan hanteras genom att skapa en ny modell med lättare restriktioner, genom att modifiera den redan skapade modellen för att t.ex. ta bort ett krav i de första tidsperioderna, eller genom att lägga till en straff-funktion i målfunktionen. T.ex. för gammal skog-villkoret ovan kan man:

minska ålderskravet eller arealsandelen via guiden,
modifiera koden så att skogen hinner växa sig gammal - det kanske helt enkelt inte finns tillräckligt med gammal skog i utgångsläget, eller
bestraffa underskott av areal gammal skog med en viktad målfunktion.

De senare ansatserna kräver egen kodning i optimeringsmodellen, se Formulera optimeringsproblem.

tog_minus        Visa optimeringsresultat

Nu kan du titta på dina optimeringsresultat, antingen via fördefinierade rapporter, egna rapportmallar, eller som detaljerade resultat i en tabell eller karta. 

I exemplet nedan visas nettointäkter och kostnader för en optimering. 

Optimeringsresultat

Kontakta support. © Sveriges Lantbruksuniversitet