En Monte Carlo-simulering liknar en vanlig simulering, men simuleringen upprepas automatiskt ett antal gånger. Hur ofta styrs av användaren. Resultaten för alla simuleringar sparas i databasen. Syftet med funktionaliteten är att testa effekterna av stokastiska element i de ingående förutsättningarna för en Heureka-analys: indata samt de olika modellerna som tillsammans används för att prognosticera skogens utveckling över tid. I nuläget finns inget stöd för stokastiska indata (t.ex. skogsdata eller virkespriser), men:

Under Production Model finns några modeller som per default är satt att vara deterministiska, men som kan ändras för att köras stokastiska: mortalitet och inväxning i etablerad skog, samt höjdfördelning och skador i ungskog.
Även tilldelning av åtgärdsenheter till kontrollkategorier inom en skogsdomän samt hopp i prioritetsordning vid åtgärdsplanering kan ske stokastiskt.

Om modellerna sätts till stokastiska slumpas det fram nya förutsättningar vid varje Monte Carlo-simulering.

För att göra en Monte Carlo-simulering väljs funktionaliteten:

mc_dice

Efterföljande meny liknar den vanliga menyn för simuleringar, men användaren kan ange hur många Monte Carlo simuleringar som önskas (1 är default):

mc_num

De stokastiska modellerna använder talserier med slumptal. Dessa genereras utifrån ett slumpfrö ”Random Seed”, vilket anges i dialogen innan man startar en simulering. Det är i utgångsläget satt till 0, vilket innebär att en helt ny serie påbörjas vid varje ny simulering. Sätts slumpfröet till ett tal > 0 genereras en identisk serie för ett specifikt slumpfrö i varje ny simulering. Se även Heureka:s Wiki angående detta.

Man kan visa resultaten för varje Monte Carlo simulering för sig i Results – Details och Results - Maps.

Under Results – Summary Reports kan man få sammanfattande statistik per variabel:  medelvärdet, minsta och högsta värdet, standardavvikelse och konfidensintervall.

mc_report

mc_graph

Kontakta support. © Sveriges Lantbruksuniversitet