PlanVis är ett kraftfullt analys- och planeringsverktyg som har ett brett användningsområde både vad gäller storleken på det geografiska området av en analys och vilka problemställningar som kan hanteras.

 

PlanWiseScreenShot2

 

PlanVis är ett verktyg för analyser av olika handlingsalternativ och för att söka bra lösningar utifrån de målsättningar man har. Det är utvecklat för analys och planering av medelstora och stora skogsinnehav. I PlanVis hanterar virkes- och biobränsleproduktion men också inlagring av kol, skogens lämplighet för rekreation och aspekter relaterade till natur- och miljövård.

 

För varje bestånd genereras automatiskt ett antal möjliga handlingsalternativ. Varje alternativ består av skogsvårdsåtgärder och avverkningar, och som en konsekvens, beståndets utveckling över tid. Bestånden kan enkelt grupperas utifrån t.ex. en målklassning av bestånden. För varje grupp anger användaren ramarna för vilka åtgärder som kan ingå i mängden tänkbara handlingsalternativ. En optimeringsrutin används därefter för att välja det bästa alternativet för varje bestånd. Det senare steget görs utifrån en målformulering och eventuella restriktioner. En typisk målformulering är en hög ekonomisk avkastning (ofta i termer av nuvärde) tillsammans med krav på jämnhet av virkesflöden över tiden eller restriktioner satta utifrån naturvårds- eller miljösynpunkt. Sammantaget skiljer sig PlanVis därmed tydligt från BeståndVis interaktiva analys av ett bestånd i taget och från den regelstyrda ansats som finns i RegVis. De skogsvårds- och avverkningsåtgärder som kan studeras är dock lika i de tre programvarorna:

 

Föryngring (plantering, sådd eller självföryngring; med eller utan markberedning)
Röjning
Gallring (med eller utan uttag av skogsbränsle)
Gödsling
Föryngringsavverkning(med eller utan uttag av skogsbränsle; med eller utan lämnande av frö- eller skärmträd)
Kontinuitetsskogsbruk

 

Resultat redovisas i form av tabeller, kartor och diagram som beskriver utgångsläget, framtida tillstånd och utfall för olika nyttigheter inom det aktuella analysområdet.

 

En långsiktig planering görs vanligen för en rotationsperiod (100 år) indelade i femårsperioder. I PlanWise finns dessutom en modul för en kortsiktigare, taktisk planering, som kan göras årsvis på 10 - 15 års sikt. Inte bara fastigheter utan skogsbruket och dess konsekvenser kan analyseras för skogslandskap, för avrinningsområden eller för t.ex. områden nära tätorter.

 

Produktblad:

PlanVis produktblad

 

 

Kom igång!

 

Huvudstegen i en PlanVis-analys är följande och de ingår i en startövning som är ett bra sätt att komma igång:

 

1.Om du ska köra med lokal databas, installera SQL Server
2.Installera PlanVis
3.Starta PlanVis och skapa nytt projekt och en ny databas om det behövs.
4.Importera data, t ex beståndsregister och skogskarta.
5.Dela eventuellt in skogen i skogsdomäner
6.Skapa kontrollkategorier med inställningar för hur bestånd i olika domäner ska skötas.
7.Koppla kontrollkategorier till skogsdomäner.
8.Låt programmet generera skötselprogram.
10.Studera resultaten med hjälp av rapporter och kartor. Justera inställningarna under steg 5-7 om det behövs, och kör om steg 8-9, tills du är nöjd med lösningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software