I Heureka används teoretisk aptering för värdeberäkning, så att träd apteras optimalt i förhållande till en viss prislista. Beräkning görs för ett stort antal typträd i ett förberedande steg för olika kombinationer av diameter, trädhöjd och trädslag. Om timmerpriserna ökar i förhållande till massavedspriserna kommer också timmerandelen att öka, och vice versa. Om man tycker att timmerandelen blir lägre än förväntat kan det bero på att timmerpriserna är låga i förhållande till massavedspriserna, eller att andelen stockar som nedklassas till massaved är för låg. Antagande om framtida reella prisförändringar kan göras genom att ange Apply Price Trend = True, läs mer nedan under Pristrender.

 

Prislistehanteraren öppnar du via menyn Datahantering eller via verktygsknappen listen ovanför kontrolltabellerna (figur 1). I PlanVis finns denna under fliken TPG-inställningar, i RegVis under Simuleringsinställningar, och i BeståndsVis längst upp i fönstret som heter Kontrolltabeller.

 

Klicka på bilden för att forstora

Figur 1.

 

 

I Prislistehanteraren (figur 2) finns en lista över tillgängliga prislistor (till vänster). Dessa ska sedan länkas till avverkningsåtgärder i kontrolltabellen Cost and Revenue.Att kopplingen görs i kontrolltabellen beror på att man ska ha möjlighet att göra olika kopplingar för olika kontrollkategorier (och skogsdomäner).

 

<%EXTOGGLE%>Fliken Allmänt

För varje prislista finns en flik som heter Allmänt (se figur 2). I denna anges till exempel:

 

apteringsgränser ("Min and Max Diameter...", "Min and Max Length", och "TopDiameter",
massavedspriser för tall, gran, björk mfl
energivedspris
pris för vrak (default 0)
biobränslepriser
eventuella pristrender (default inaktiverad)
andel av massaved som omklassas/nedklassas till energived (för timmer anges detta i någon av flikarna till höger)
andel av massaved som nedklassas till vrak (för timmer anges detta i någon av flikarna till höger)

 

PrislisteHanteraren2

 

Figur 2. Prislistehanteraren. Klicka på bilden för att förstora den.

<%EXTOGGLE%>Timmerprislistor och kvalitetsutfall

Timmerprislistor anges för varje önskad trädslag/trädslagsrupp i egna flikar, se förklaringar i figur 3.

 

Klicka på bilden för att förstora

Figur 3. Timmerprislista, här för tall. Klicka på bilden för att förstora den.

 

 

tog_minusStocknota (endast BeståndsVis)

Med funktionen Stocknota (finns under menyn Visa) kan du studera hur utfallet av en viss åtgärd blir i form av antal stockar per diameter-, längd-, och sortimentsklass (timmer och massaved). Du kan också välja att redovisa volym (m3fub) per klass. Alla värden anges i per ha.

 

Med åtgärdsknapparna (1) kan du välja mellan slutavverkning, gallring och blädning. Åtgärden sparas dock inte som en del av skötselprogrammet. Vill du verkligen att åtgärden ska utföras simulerar du den som vanligt.
Har du lagt in flera prislistor i Prislistehanteraren kan du välja vilken prislista som ska användas (2).
Du väljer mellan att redovisa antal stockar eller volym (3).
Du kan ändra klassbredden för längdklasser och diameterklasser (4) och (5).
Obs! Tabellen visar även utfallet för senaste utförda avverkningsåtgärd. Rubriken (6) visar vilken åtgärd och period som stocknotan avser.
Resultatet sparas inte i resultatdatabasen.

 

LogTally

 

 

<%EXTOGGLE%>Pristrender

Antagande om framtida förändring av virkespriser kan läggas in med hjälp av prisjusteringsfaktorer som gäller från och med en viss tidpunkt

(Price Trend Year). För kostnader kan samma sak göras, se Kontrolltabell Cost and Revenue   I perioder före PriceTrendYear görs en interpolering. I perioder efter Price Trend Year görs samma justering som vid den angivna tidpunkten (figur 4).

 

Pristrender_princip

Figur 4. Princip för hur en förändring av priser och kostnader hanteras.

 

En ändring av virkespriserna påverkar apteringen och därmed utbytet, och därför finns justeringsfaktorerna för dessa här i Prislistehanteraren. De visas om man sätter

Apply PriceTrends = True. Separata faktorer anges för timmer, massaved och biobränsle. Systemet fungerar så att en kompletterande apteringsberäkning görs med de justerade priserna, där varje post i timmerprislistan justeras med den angivna timmerprisfaktorn (Timber Price Trend Factor), liksom massavedspriserna med den angivna faktorn för massaved (Pulpwood Price Trend Factor), och priserna för GROT och stubbar med faktorn för biobränslen (Biofuel Price Trend Factor). Ett värde på t ex 1.2 och ett Price Trend Year på 20, innebär att om 20 år kommer priserna att vara 20 % högre än vid startläget.

 

VirkesPrisTrendFaktorer

Figur 5. Inställningar för en förändring av framtida virkespriser görs i Prislistehanteraren.

 

 

 

 

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software