Ingående tillstånd - beräkning och framskrivning

Efter genomförd import måste Ingående tillstånd beräknas innan data kan användas för sammanställningar och analyser. Detta görs automatiskt när datasetet väljs i bock-rutan i "Välj analysområde"-fönstret", och kan också genomföras manuellt med "Uppdatera"-knappen under fliken "Ingående tillstånd".

 

Ingående tillstånd beräknas alltid med inställningarna i Default Control Category för alla avdelningar, oavsett vilken skogsdomän de tillhör.

 

Heureka har en funktion för att skriva fram startläget för ett importerat dataset, från den inventeringstidpunkt som har angetts för varje bestånd, till ett önskat startdatum för en ny analys. Detta gör programmet genom att skapa nytt område, och det gamla datat påverkas inte. I samband framskrivningen frågar programmet om du vill ta hänsyn till åtgärder som har utförts sedan inventeringen. I sådana fall får du importera åtgärder genom att välja en fil som ska vara formatterad på samma sätt som en fil med åtgärdsförslag. Skillnaden är att vid framskrivning av startläge så importerar man utförda åtgärder, som inte sparas i databasen, medan åtgärdsförslag avser planerade åtgärder. De senare sparas i databasen för att du ska kunna aktivera (eller avaktivera) dem vid en simulering.

 

Funktionen för framskrivning är dels tillgänglig i samband med att du importerar data, dels kan den aktiveras genom att högerklicka på en områdesnod (figur 2) och välja "Skriv fram till nytt startdatum...":

 

framskrivning_contextmeny

Figur 1.

 

 

 

prod_tip      

Vid framskrivningen skapas en ny områdesnod, det gamla datat påverkas inte!

 

 

I dialogrutan (figur 2) som nu visas anger du:

 

1.Namn på det nya området (1).
2.Önskat framskrivningsdatum. Vid framskrivning tar programmet hänsyn till varje bestånds inventeringsdatum, men framskrivningen görs till samma datum (2).
3.Om du vill ta hänsyn till åtgärder som har utförts mellan den gamla inventeringstidpunkten och det nya datumet så väljer du den fil du har förberett i rutan "Utförda årgärder" (3).
4.Om det finns ett GIS-skikt kopplat till det område som ska kopieras, så kommer det att kopieras om rutan "Kopiera GIS-information" är ikryssad (4).

 

framskriving_dialog

Figur 2.

 

 

 

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software