Relativ ålder används som en approximativ indikator för hur nära beståndsåldern är i förhållande till tillväxtkulmination, som antas vara 10 % högre än lägsta tillåtna slutavverkningsålder. Definition är hämtad från Hugin. Relativ ålder används i ålderskriterium för hur gammalt ett bestånd får vara för att gallras. Den används också i RegVis som variabel i prioriteringsfunktioner och beräkning av avverkningsnivåer.

 

Formel: Relativ ålder = Grundytevägd medelålder (utan överståndare), dividerat med k*LÅF*1.1,

 

där

LÅF        = lägsta ålder för föryngringsavverkning enligt skogsvårdslagen . För contorta och löv sätts LÅF i kontrolltabellen Treatment Model via parametrarna Min Final Felling Age Contorta resp. Min Final Felling Age Deciduous (figur 1).

 

k        = Rotation Age Adjustment Factor (kontrolltabellen Treatment Model) (figur 2).

 

 

MinFinalFellingAgeContorta

Figur 1. Contorta har ingen LÅF enligt skogsvårdslagen, men anges i kontrolltabellen Treatment Model. För triviallöv är LÅF 35 år, men i Heureka kan denna ändras och är per default satt till 55 år efter önskemål från användare.

 

 

RotationAgeAdjFactor

Figur 2. Rotation Age Adjustment Factor påverkar beräkningen av den relativa åldern.

 

 

 

Se även: Slutavverkningstidpunkter

 

 

 

 

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software