Resultatvariabler & rapporter

Läs gärna igenom avsnittet Variabler innan du fortsätter.

 

I Heureka finns en stor mängd resultatvariabler, i dagsläget ca 500 stycken. Dessa är indelade i olika resultatkategorier. I BeståndVis finns alla kategorier tillgängliga, det är bara att välja vilka variabler du vill visa i tabellvyn i Beståndsvis. I PlanVis och RegVis måste du då du startar en simulering välja vilka resultatvariabler som ska sparas. Om ett problem är stort, t ex mer än 1000 bestånd och många tidsperioder, finns det anledning att tänka över vilka variabler som behöver sparas. Nackkdelen med att välja alla variabler är att resultatdatabasen kan bli mycket stor. Med 1000 bestånd, 20 tidsperioder, och 100 alternativa program per bestånd, och alla variabler valda, blir databasen ca 5-10 GB stor.

 

Vissa variabler kan du inte välja bort. Som ett minimikrav rekommenderas att du väljer även "Data per Species" och "Growth".

 

resutlatvariabler_sv

Figur 1. Val av resultatvariabler som ska sparas vid beräkning av skötselprogramalternativ i PlanVis.

 

 

För version 1.9 kunde man bara välja hela resultatkategorier. Från och med version 1.9 kan man förfina valet ner till enstaka variabler.

 

 

 

See även: https://www.heurekaslu.se/wiki/Result_Variables

 

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software