Det är nu möjligt att simulera skog med skogsbrukssättet Schackruteskötsel (RegVis från version 2.18, PlanVis från version 2.21).

Skogsbrukssättet aktiveras från kontrolltabellen "Scenario Settings" respektive "Treatment Program Generator".

CB_RW_SS

 

Inställningar för hur schackruteskötseln utförs finns under kontrolltabellen "Treatment Model".

CB_RW_TM

 

När schackrutehuggning simuleras så delas ytan upp i en "vit" och en "svart" del, där slutavverkning på den vita delen fördröjs tills efter föryngrad ungskog på den svarta ytan nått den medelhöjd som specificerats av användaren.

För närvarande har de två delarna ingen spatial utsträckning och inga kanteffekter - varken (positiva) på den vita delen eller (negativa) på den svarta - tas i beaktning när simulering utförs med schackrutehuggning.

CB_Grey_sv

I PlanVis redovisas resultaten för en schackruteskött åtgärdsenhet antingen som en medelvärdesbildad "grå" enhet, eller för de två färgerna var för sig.

CB_Sep

Detta måste särskilt beaktas i optimeringen, liksom vid tolkandet av resultaten. Vid separerad redovisning av schackruteskötsel så kommer resultaten att redovisas i vit och svart del (Schackruteskötsel) samt för hela åtgärdsenheten (motsvarande "grå" del) för övriga skogsbrukssätt.

När en optimeringsmodell körs på ett TPG-resultat som innehåller skötselalternativ med schackruteskötsel, så läggs automatiskt en restriktion (1 nedan) till som säger att de schackruteprogram som väljs för varje färg (del av åtgärdsenhet) måste hänga ihop med varandra – ha skapats i förhållande till varandra med avseende på skillnad i höjd och antal tidsperioder mellan avverkning i de två färgerna.

Om fler än en kontrollkategori, varav några med schackruteskötsel och några utan, har kopplats till en skogsdomän så måste den grundläggande arearestriktionen modifieras. Detta sker genom att en uppdaterad version av arearestriktionen (2 nedan) automatiskt läggs till när en optimeringsmodell körs på ett TPG-resultat som innehåller skötselalternativ med schackruteskötsel.

Följande modellelement läggs till automatiskt när en optimering initieras på ett TPG-resultat som innehåller schackruteskötsel:

Set
oOriginalTreatmentUnits (index = [o])
Parametrar
oparentId[i]
ooriginalTreatmentUnitId[i]
ocheckerboardColor[i]
Variabler
otuProportionSum[o]
Restriktioner
1.checkerboardLinkage
2.AreaPerTrmtUnit

Observera att den uppdaterade arearestriktionen (2) ersätter arearestriktioner med samma namn i befintliga modeller, men om en modell innehåller en arearestriktion med ett annat namn (t.ex. det i tidigare standardmodeller använda maxArea) så måste den tidigare restriktionen avaktiveras, då den står i konflikt med den uppdaterade arearestriktionen.

 

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software