Simulering av åtgärder

Heureka simulerar skogsvårdsåtgärder och avverkningsåtgärder och kombinerar detta till skötselprogram som spänner över en given tidshorisont. Simulering av åtgärder utgörs av tre beslut:

 

1.Val av skogsbrukssätt
2.Val av åtgärder och åtgärdstidpunkter inom ramen för valt skogsbrukssätt
3.Utformning av enskilda åtgärder

 

Skillnaden mellan PlanVis och RegVis är hur man fördelar åtgärder över flera bestånd eller behandlingsenheter när man gör analyser för skogsinnehav eller skogsområde som omfattar många bestånd. I PlanVis skapas en mängd alternativa skötselprogram för varje bestånd, där alternativen skiljer sig åt med avseende på skogsbrukssätt, åtgärdstidpunkter eller utformningen av åtgärder. I optimeringen väljs sedan vilket (eller vilka om ett bestånd får delas) skötselprogram som ska tillämpas i respektive bestånd. Viktiga inställningar för att styra skötselprogramgenereringen i PlanVis görs i kontrolltabellen Treatment Program Generator.

 

I RegVis skapas istället bara ett skötselprogram för varje behandlingsenhet/bestånd (om Rikstaxdata används motsvarar varje provyta en behandlingsenhet). Fördelningen av åtgärder görs i själva framskrivningen i varje period och baseras dels på skogstillståndet, dels på hur användaren utformar ett scenario (genom kontrolltabellen Scenario Settings).

 

I BeståndVis skapas åtgärder och skötselprogram genom att man stegar sig fram period för period och väljer eventuella åtgärder i den period man "står" i (figur 1), eller genom att låta programmet ta fram ett helt skötselprogram.

StandWise_MenyAtgard      

Figur 1. Menyn Åtgärd i BeståndsVis. Funktionerna nås även via knappar i verktygsraden.

 

Kontakta support. © Sveriges Lantbruksuniversitet