I PlanVis skapas en mängd alternativa skötselprogram för varje bestånd, där alternativen skiljer sig åt med avseende på skogsbrukssätt, åtgärdstidpunkter eller utformningen av åtgärder. I optimeringen väljs sedan vilket (eller vilka om ett bestånd får delas) skötselprogram som ska tillämpas i respektive bestånd. Viktiga inställningar för att styra skötselprogramgenereringen i PlanVis görs i kontrolltabellen Treatment Program Generator.

 

TPG_overview

 

Du startar en simulering av skötselprogram via menyn Beräkna:

 

RunTPG

 

<%EXTOGGLE%>TPG - Treatment Program Generator

Genereringen av skötselprogram görs med antingen den strategiska eller taktiska TPG:n (TPG = Treatment Program Generator). Den strategiska TPG:n är tillsammans med en lämplig optimeringsmodell avsedd för analyser av ett mångbruksinriktat och uthålligt skogsbruk. Den strategiska analysen utgår från en uppdelning på femårsperioder, med en planeringshorisont som vanligtvis sträcker sig 100 år framåt för att man på så sätt ska kunna kontrollera att nyttjandet av skogen är långsiktigt hållbart. Alla valda bestånd oavsett åldersklass etc. ingår i en sådan analys, till skillnad från den taktiska TPG:n där bara bestånd som kan gallras eller slutavverkas tas med. Begreppet "hållbart" kan omfatta en mängd olika aspekter, och programmet ger möjlighet att hantera inte bara virkesproduktion men också t ex rekreationsvärden och kolinlagring.

 

Den taktiska TPG:n är främst avsedd för prioritering och årsvis eller periodvis schemaläggning av gallringar och slutavverkningar för de närmaste 5-10 åren. Bestånd som inte är aktuella för varken gallring eller slutavverkning under de närmaste åren tas inte ens med i analysen. Det betyder att den taktiska TPG:n inte kan användas för planering eller analyser av skötselstrategier för innehavet i sin helhet.  

 

 

tipbulb

Både den strategiska och taktiska TPG:n används för att skapa indata till en optimeringsmodell.
Den strategiska TPG:n används för planering med mycket lång tidshorisont (t ex 100 år) och avverkningsberäkningar. Alla bestånd och alla åtgärdstyper tas med.
Den taktiska TPG:n är avsedd för schemaläggning av gallring och slutavverkning under de närmaste 5-10 åren och förutsätter att periodvisa avverkningsmål har bestämts dessförinnan. Skogsvårdsåtgärder såsom röjning schemaläggs inte i den taktiska TPG:n.
Heureka har ingen inyggd funktionalitet för att hantera underhåll av och tillgänglighet till skogsbilvägar, vilket i själva verket är en viktig del vid taktisk planering. Detta kan dock hanteras manuellt i optimeringsmodellen, även om det ställer relativt stora krav på användarens kunskaper i att formulera optimeringsmodeller. Även för måttligt stora problem krävs dessitom en kraftfull optimeringslösare (t ex CPLEX).

 

<%EXTOGGLE%>Strategisk TPG

Ett uthålligt nyttjande av ett skogsinnehav kräver att man har koll på hur skogen växer, hur dess tillstånd utvecklas, när och var olika åtgärder och uttag kan göras, vilka mål man har, osv. Även om de beslut man tänker ta bara avser de närmaste årens åtgärder krävs ett långsiktigt perspektiv. Att avverka för mycket är ett enkelt exempel på alltför kortsiktigt tänkande. Överdriven försiktighet kan vara en annan sida av myntet, t ex att man avverkar mindre än man vill för att man inte har koll på hur skogen växer och utvecklas på lång sikt. Heureka ger här unika möjligheter att ta fram beslutsunderlag tack vare möjligheten till långt tidsperspektiv, automatisk generering av många olika handlingsalternativ, och en flexibel optimeringsmodell för att välja bästa lösning utifrån de förutsättningar som du som beslutsfattare eller användare ställer upp. Här är några exempel på frågeställningar och krav som kan analyseras:

 

Man vill tillämpa olika skogsbrukssätt i olika bestånd, beroende på tillstånd eller målklassning. Vad innebär det ekonomiskt och ur produktionssynpunkt?
En del av arealen ska avsättas för naturvård, vad innebär det ekonomiskt och vilken nytta ger olika avsättningsalternativ?
Man vill bedriva blädning på en del av arealen, men vilka bestånd ska man välja?
Arealen gammal skog ska alltid vara minst 10 % av totalarealen. Klaras det? Hitta lösning som ligger nära i alla fall!
Uttag av biobränsle ska göras på friska marker efter slutavverkning. Hur mycket blir det?
Arealen skog med minst 10 % löv ska vara minst 5 % ha i varje period!
Total avverkad volym, även fördelat på trädslag, i slutavverkning får inte variera mer än en viss procent mellan två perioder, eller mellan en period och det som avverkas i genomsnitt över tiden.
Skapa plan som leder till de uppställda målen på bästa sätt!

 

Det strategiska TPG:n kan baseras på ett stratifierat stickprov av bestånd (se Stickprovsdesign), eller på alla bestånd. Om stickprov används kan de beräknade, periodvisa avverkningsnivåerna användas som avverkningsrestriktioner i en taktisk optimeringsmodell (där en taktisk TPG körts fram för alla bestånd som kan avverkas de närmaste åren). Om den strategiska analysen baseras på alla bestånd istället för ett stickprov av bestånd, kan resultaten från den strategiska planeringsmodellen länkas till den taktiska TPG:n (se nedan under Taktisk TPG).

 

Inställningar för skötselprogramgenereringen finns i kontrolltabellen Treatment Program Generator (figur 1 och 2). För den strategiska TPG:n finns ett extra avsnitt som heter "Treatment Timing - Strategic Planning". Inställningarna beskrivs i kapitlen Skogsbrukssätt, Föryngring, Röjning, Gallring, Slutavverkning, Hyggesfritt samt övriga kapitel under Simulering av åtgärder.

 

Klicka på bilden för att förstora
 

Figur 1. I kontrolltabellen Treatment Program Generator väljs skogsbrukssätt och hur skötselprogram ska sättas ihop. Läs mer om inställningarna i detta kapitel samt i beskrivningen av specifika åtgärder (Röjning, Gallring, Slutavverkning m fl)

 

TreatmentTimingStrategic

Figur 2. Under avsnittet "Treatment Timing - Strategic planning" i kontrolltabellen Treatment Program Generator hittar du specifika inställningar för den strategiska TPG:n.

 

 

Efter att ha gjort alla kontrolltabell- och domäninställningar, och valt ett område med ett eller flera bestånd, kan du välja "Generera strategiska skötselprogram" från menyn Beräkna:

 

MenuStrategicTPG

 

 

Då visas dialogrutan Generera strategiska skötselprogram (figur 3)  I denna dialogruta väljer du vilka resultatvariabler som ska sparas (1). För att kunna göra en rapport på en variabel måste den ha valts redan i detta steg, annars måste TPG:n köras om. Du kan spara valet av variabler med Spara val, och aktivera detta val i senare körningar med Välj default. Normalt visas det val du hade aktivt i den körning du gjorde senast på datorn. Du kan hämta val från en tidigare simulering (via knappen Simulering).

 

Ange ett lämpligt namn på TPG-simulering, gärna med namnet på området som körs (4). Periodmitt (3) bör normalt användas och innebär att alla bestånd skrivs fram initialt 2.5 år, för att på så sätt ta hänsyn till att avverkningar sprids ut över en period, och att bestånd som avverkas i första perioden har hunnit växa under genomsnitt 2.5 år innan åtgärden utförs. Antalet alternativ som ska sparas per bestånd är förvalt till 20 program (7) . Detta gäller per bestånd och kontrollkategori. Om simuleringar ska göras för ett bestånd med flera  skötselkategorier sparas således upp till 20 alternativ per kategori.

 

Du kan definera egna resultatvariabler som summerar förekomsten av grova träd (8).

 

Planeringshorisonten (5) är förvald till 21 perioder. Med periodmitt aktiverad innebär detta att första tidpunkten är år 0 och representerar just en tidpunkt, inte en period. Andra tidpunkten är år 2.5 men representerar en mitten av period, osv. Sista tidpunken är år 97.5 och omfattar åren 95-100. Avverkningsåtgärder sker alltid samma år som periodtidpunkten. Vid användning av periodmitt är den första avverkningstidpunkten år 2.5. Undantaget är befintliga fröträdsställningar och skärmar, dessa avverkas år 0 (om Remove Existing Overstorey = RemoveFirstPeriod i kontrolltabellen Treatment Model). Ett ytterligare undantag är om man har lagt in avverkningar som tvingande åtgärdsförslag för år 0 eller 1, dessa läggs in år 0 (se Egna åtgärdsförslag). Föryngringsåtgärder är inte heller begränsade till periodmitt. Om en slutavverkning görs en viss period(mitt), och plantering ska göras två år efter slutavverkningen, så läggs planteringen i samma period men ett annat år. Befintlig kalmark (bestånd utan stamantal och ålder) föyngras också år 0. För varje åtgärd redovisas året den utförs i resultatvariabeln Treatment.Year.

 

 

Table 1. Tolkning av periodår vid strategisk TPG när "Använd periodmitt" är förkryssad och antalet perioder är satt till 21.

 

Periodindex

Periodår (tidpunkt)

År om vi tänker oss att år 1 år innevarande år

0

0

Omgående

1

2.5

1 - 5

2

7.5

6- 10

...

 

 

20

97.5

96-100

 

Table 2. Tolkning av periodår vid strategisk TPG när "Använd periodmitt" är avbockad och antalet perioder är satt till 21.

 

Periodindex

Periodår (tipunkt)

År om vi tänker oss att år 1 år innevarande år

0

0

1-5

1

5

6 - 10

2

10

11 - 15

...

 

 

20

95

96 - 100

 

 

Diskonteringsräntan anges i procentenheter (6). Efter att en TPG-simulering har körts fram hittar du en sammanställning av alla simuleringar i en lista under fliken TPG-resultat (figur 4). Det skapas också detaljerad rapport över alla inställningar (Simuleringsrapport), .

 

 

RunTPGdlg

Figur 3. Dialogruta för strategisk TPG.

 

 

 

TPGresultatMetadata

Figur 4. Beskrivande data för en TPG-simulering hittar du genom att högerklicka på ett simuleringsresultat i fliken TPG-resultat och välja Egenskaper.

 

 

<%EXTOGGLE%>Taktisk TPG

GenerateTactical

 

Den taktiska TPG:n är avsedd för planering av gallring och slutavverkning på t ex 5-10 års sikt, och eventuellt med en kortare periodlängd än fem år. Den taktiska TPG:n förutsätter att man i ett föregående steg, eller utanför Heureka, har beräknat hur mycket eller vilka bestånd som ska avverkas under den taktiska planeringshorisonten (se nedan). Den taktiska TPG:n kan bara simulera en åtgärd under planeringsperioden och är därför begränsad till en planeringshorisont på i storleksordningen högst 15 år. Den fungerar så att för varje bestånd som kan gallras eller slutavverkas under den taktiska planeringshorisonten, så tas ett alternativ fram för varje möjlig avverkningsperiod. Efter den taktiska planeringshorisontens slut räknar programmet vidare på en oändlig tidshorisont (på samma sätt som den strategiska TPG:n) för att räkna ut högst möjliga nuvärde. Även ett program utan åtgärd under dessa år tas fram.

 

En fördel med den taktiska TPG:n är att antalet beräkningar minimeras. Mängden resultatdata hålls också liten eftersom antalet perioder är relativt litet, och eftersom resultat bara sparas för bestånd som kan gallras eller slutavverkas de närmaste åren.

 

För ett bestånd kan ett resultat se ut som i figur 5. Den översta raden visar ett skötselprogram med gallring (Th = Thinning) i period 1. Givet att gallring görs i period 1 är således det högsta möjliga nuvärdet 67900 kr/ha. Den andra raden visar ett alternativ med gallring i period 2. Givet att gallring görs i denna period är det högsta möjliga nuvärdet 68835 kr/ha, osv. För period 4 finns inga skötselförslag med gallring. Det innebär att enligt gallringsmall eller gallringskriterier ska ingen gallring göras år 4. I detta fall berodde det på att beståndet är för gammalt för gallring i period 4. Den relativa åldern var 0.91 i period 4, jämfört med 0.9 som var angivet som maxålder för gallring (i kontrolltabellen Treatment Model).

 

 

TakticalTpgResultExample

Figur 5. Exempel på resultat för ett bestånd med taktisk TPG. Varje rad i tabellen representerar ett skötselalternativ. Kolumnerna 0-5 representerar tidpunkter eller perioder. Om periodmitt tillämpas är period 0 år 0.  I detta fall har den taktiska planeringshorisonten satts till fem stycken ettårsperioder, med periodmitt.

 

 

I kontrolltabellen Treatment Program Generator finns ytterligare inställningar för den taktiska TPG:n, förutom de som finns under rubriken "Treatment Timing - General" och som är gemensamma för strategisk och taktisk TPG (beskrivs under Simulering av åtgärder, för slutavverkning här).

 

De extra inställningar som aktuella för taktisk TPG är följande (figur 6):

 

TreatmentTimingTactical

Figur 6. Under avsnittet "Treatment Timing - Tactical planning" i kontrolltabellen Treatment Program Generator hittar du specifika inställningar för den taktiska TPG:n.

 

Include Final Felling: Om denna sätts till False ignoreras slutavverkning som åtgärd under den taktiska planeringshorisonten. Kan användas för skogsdomäner med bestånd som man inte vill slutavverka de närmast åren av andra orsaker än ålderskriterier.

 

Include Thinning: Om denna sätts till False ignoreras gallring som åtgärd under den taktiska planeringshorisonten. Denna funktion tillkom för att förhindra gallring av nygödslade bestånd. Nygödslade bestånd kunde då placeras i en skogsdomän och knytas till en kontrollkategori med Include Thinning = False. Eftersom programmet idag automatiskt undviker avverkning i nygödslade bestånd (Harvest Delay After Previous Fertilization i samma kontrolltabell), behövs Include Thinning antagligen inte längre.

 

Include Unmanaged: Om denna sätts till False tas bara alternativ med som innebär gallring eller slutavverkning under den taktiska planeringshorisonten. Låt denna vara True om du har valt att generera alternativ för alla bestånd (se (1) ovan). I detta fall vill du ju inte tvinga alla bestånd att avverkas, bara för att de kan avverkas. Sätt den till False om du har valt att beräkna alternativ utifrån en strategisk plan (enligt (2) ovan). I detta fall vill du ju ta fram avverkningsalternativ för alla bestånd som ska avverkas enligt den strategiska planen.  

 

 

 

När du sedan startar den taktiska TPG:n visas en dialogruta (figur 7) som är snarlik den för den strategiska. Det som tillkommer är att:

 

1.Välja vilka bestånd som ska ingå i analysen (1). Om alla bestånd ska ingå väljer du "Bestånd inom nu valda områden". Om du har gjort en strategisk analys på samma data (med strategisk TPG och optimering på detta) men vill förfina planeringen för de bestånd som enligt den planen ska gallras eller slutavverkas under den taktiska planeringsperioden väljer du "Enligt strategisk plan" och väljer önskad plan i rutan (2).

flag_green        Restriktioner i optimeringsmodellen!

Om du väljer "Bestånd inom nu valda områden" måste du lägga in restriktioner i optimeringsmodellen som styr de totala avverkningsnivåerna. Du måste också se till att Include Unmanaged i kontrolltabellen Treatment Program Generator är satt till True (se ovan).

 

 

2.Antalet perioder och periodlängd anger du i rutorna (3) och (4). Periodlängden kan vara max 5 år.
3.I ruta (5) kan du ange om du vill spara resultat for ytterligare perioder som följer efter den sista taktiska perioden. Dessa extra perioder är alltid fem år långa.

 

GenerateTacticalDialog

Figur 7. Dialog vid körning av taktisk TPG.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software