I Heureka baseras simuleringen av skötselregimer på ett av tre grundläggande skogsbrukssätt: Trakthygge, hyggesfritt eller fri utveckling. Man kan simulera olika typer av skogsbrukssätt för olika typer av bestånd, eller för samma bestånd, genom att skapa olika kontrollkategorier och välja olika skogsbrukssätt för de olika kontrollkategorierna, detta kan du läsa om i kapitlet kontrollkategorier. Val av skogsbrukssätt görs via parametern Management System i kontrolltabellen Treatment Program Generator, och i RegVis i kontrolltabellen Scenario Settings.

 

Valt skogsbrukssätt för ett skötselprogram sparas i resultatvariablen Management System i resultatgruppen Treatment.

 

Skogsbrukssatt

I PlanVis väljs skogsbrukssätt via parametern Management System i kontrolltabellen Treatment Program Generator, och i RegVis i kontrolltabellen Scenario Settings. Övriga inställningar som visas beror på valet av skogsbrukssätt.

 

 

Fri utveckling/Unmanaged: Fri utveckling innebär att att inga åtgärder görs, förutom tvingande föryngringsåtgärder.

Hyggesfritt skogsbruk/Unevenaged (CCF): Här avses främst volymsblädning. Läs mer i kapitlet Blädning/hyggesfritt. När du väljer detta alternativ i PlanVis visas även inställningarna Min Time Between Two Selections och Selection Period Delay Max.

Trakthyggesbruk/Even-aged: Här avses förstås trakthyggesbruk. Läs mer om inställningar under beskrivningen av simulering av åtgärder:

Föryngring
Röjning
Gallring
Slutavverkning

Schackruteskötsel/Checkerboard management

När schackruteskötsel/-huggning simuleras så delas ytan upp i en "vit" och en "svart" del, där slutavverkning på den vita delen fördröjs tills efter föryngrad ungskog på den svarta ytan nått den medelhöjd som specificerats av användaren.

För närvarande har de två delarna ingen spatial utsträckning och inga kanteffekter - varken (positiva) på den vita delen eller (negativa) på den svarta - tas i beaktning när simulering utförs med schackrutehuggning.

Naturvårdande bruk/Nature Conservation management

Denna funktion går för närvarande endast att aktivera i RegVis, under Scenario Settings -> Management System. Detta system fungerar som fri utveckling (Unmanaged), men med naturvårdande underröjningar. Detta kan t.ex. vara användbart om man vill simulera att man röjer bort inväxande granar i bestånd med ädellövträd.

Kontakta support. © Sveriges Lantbruksuniversitet