I PlanVis och RegVis kan bestånden inom ett skogsområde delas in i olika skogsdomäner (Forest Domains). För varje skogsdomän kan sedan inställningar göras för hur bestånden ska hanteras vid en simulering. Till exempel kan man ange att bestånden i en skogsdomän ska kunna gödslas medan bestånden i annan skogsdomän ska skötas med hyggesfritt skogsbruk. Det finns en stor mängd inställningsmöjligheter för alltifrån specificering av skötselåtgärder till val av prislistor och tillväxtfunktioner.

 

Obs! Ett kompletterande sätt att koppla bestånd till olika kontrolltabeller beskrivs i avsnittet Villkorliga kontrolltabeller.

 

Skogsdomäner skapas med verktyget Forest Domain Builder, som finns under fliken TPG-inställningar. För varje skogsdomän skapas ett eller flera villkor som gäller för bestånd som ska tillhöra domänen. Villkoren utgår från beståndens starttillstånd, eller data som finns i beståndsregistret om ett sådant har importerats. I exemplet nedan har en domän gjorts som heter Tallskog, med villkoret att dominerande trädslag ska vara tall.

 

ForestDomainBuilder2

 

Inställningarna för en skogsdomän görs genom att koppla den till en eller flera kontrollkategorier. Varje kontrollkategori består av en eller flera kontrolltabeller.

 

<%EXTOGGLE%>Skapa skogsdomän och villkor

En skogsdomän kan ha flera villkor. Olika villkorsgrupper kan separeras med en så kallat ELLER-operator.

 

Exempel på villkor för en domän:

 

Antag att vi vill skapa en skogsdomän med naturvårdsobjekt, som definieras som bestånd med minst 10 aspar per ha, där medeldiametern för asp är minst 20 cm samt beståndsmedelåldern är minst 80 år. Ett tillräckligt alternativt villkor är att beståndsmedelålder är minst 150 år. I programmet skulle villkoren matas in på följande sätt:

 

ForestDomainExample_BiodiverstiyConditions

 

ForestDomainExample_Bioddiversity

 

 

Ett enskilt villkor (dvs. en rad i villkorsbyggaren som visas i figuren nedan), fungerar i sig som ett ELLER-villkor för kategoriska variabler. Exempel på sådana är trädslagskod, målklass, och markfuktighetsklass. Om du skapar ett villkor med en sådan variabel kan du som Uttryck (se steg 6 nedan och nummer (4) i figuren), välja "Välj flera värden". T ex om du anger att ForestData.DominantSpecies = [Tall, Gran] innebär det att dominerande trädslag ska vara tall eller gran.

 

Här visas med ett exempel hur du skapar en ny skogsdomän med ett enda villkor, för NO-skog.

 

1.Högerklicka i Forest Domain Builder) och välj Lägg till skogsdomän…
2.Klicka på rutan Variabel och välj ”Välj variabel…” från listan (1).
3.Välj StandObject Data > ManagementClass
4.I rutan Operator, välj ”=”. (2)
5.Låt Expr Type vara vald till "Value" (3).
6.Klicka i rutan Expression och välj ”NO” (för målklassen Naturvård Orörd) (4)
7.När du är klar med villkoret ska det se ut såhär:
Formulering av villkor i Skogsdomänbyggaren.

Formulering av villkor i Skogsdomänbyggaren.

 

8.Klicka på OK.
9.Klicka på rubriken på den skogsdomän du just skapat och döp den till ett lämpligt namn, t ex ”NO-bestånd”.
10.För att redigera villkoren (ändra villkor, lägga till komplettererande villkor, eller ta bort) så högerklickar du på den skogsdomän som ska ändras och väljer Redigera villkor.

ForestDomain_EditCondition

 

<%EXTOGGLE%>Kontrollera resultat av skogsdomändelning

För att granska resultatet av en skogsdomänindelning, högerklickar du i någon skogsdomän och väljer Visa skogsdomänindelning…. Då visas en tabell över vilken skogsdomän som varje bestånd har placerats i. Du kan sortera genom att klicka på rubrikerna. Om du t ex vill se vilka bestånd som är NO-skog klickar du på ”NO-skog” (en eller två gånger) och då kommer alla bestånd i den klassen överst i tabellen.

 

SkogsdomanerVisaIndelning

 

Om du klickar på titelraden för en skogsdomän (1) visas antalet bestånd och arealen för skogsdomänen i rutan till höger (2).

 

SkogsdomanVisaEgenskaper

 

 

I fliken Ingående tillstånd visas en sammanställning av skogsdomänindelningen (beroende på vilka diagram du har valt att visa).

 

 

<%EXTOGGLE%>Ordningen har betydelse!

Ett bestånd placeras i den första domän (uppifrån) vars villkor är uppfyllda.  Exempel: Om du har två domäner för tallskog, en som heter ”Tall” och en som heter ”Tallbestånd på torvmark” (med motsvarande villkor), ska ”Tall på torvmark” placeras överst.  I annat fall kommer alla tallbestånd att hamna i domänen ”Tall”. Du kan ändra ordningen genom att högerklicka i titelraden för en domän och välja Flytta upp eller Flytta ned. I exemplet nedan har en domän skapats för NO-skog (Naturvård Orörd) som ska länas för fri utveckling. Denna ska ligga före domäner som inte har något villkor för målklassning, annars kommer tallbestånd som är NO-klassade att hamna i fel domän.

 

ForestDomainMoveUp

 

 

<%EXTOGGLE%>Kopiera en skogsdomän

Du kan kopiera en skogsdomän för att ha som utgångspunkt för en ny skogsdomän genom att högerklicka på den domän du vill kopiera och välja Skapa kopia av skogsdomän. Därefter redigerar du villkoren för den nya skogsdomänen.

 

CopyForestDomain

 

 

<%EXTOGGLE%>Inaktivera en skogsdomän

Att inaktivera en skogsdomän ger samma resultat som om den inte hade varit med i projektet. Det är ibland önskvärt att ändå ha kvar domänen istället för att ta bort den, för att enkelt kunna aktivera den när så önskas. Bestånd som skulle ha tillhört domänen kommer att tillfalla den första domän i listan där villkoren uppfylls.

 

Du inaktiverar en skogsdomän genom att högerklicka på den och välja Inaktivera skogsdomän:

 

InactivateForestDomain

 

 

<%EXTOGGLE%>Undanta bestånd från analys som tillhör en skogsdomän

Bestånd kan helt undantas från en analys genom att högerklicka på en domän och välja Undanta tilldelade bestånd från analys. Detta ger ett helt annat annat resultat än Inaktivera skogsdomän, eftersom den senare inkluderar bestånden i analysen.

ExcludeStandsInForestDomain

 

 

 

 

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software