Spara skötselprogram i BeståndsVis

Från och med version 2.1 kan du spara skötselprogram i BeståndsVis. För att funktionen ska vara tillgänglig måste du ha valt en resultatdatabas på startsidan (eller via meny Datahantering > Byt databaser).

 

Du sparar ett skötselprogram genom att klicka på Spara-knappen på verktygsraden:

 

SaveResultsStandWiseButton

När du har sparat ett skötselprogram läggs det till i listan i fönstret Sparade simuleringar. Om du sedan högerklickar på en rad i listan och väljer Visa skötselprogram återskapas det skötselprogrammet utifrån de åtgärdskoder som har sparats.

 

När BeståndsVis öppnar ett sparat program används kontrolltabellsinställningar för att bestämma detaljer för hur en viss åtgärd ska utföras. Om du t ex har simulerat ett skötselprogram som innehåller en låggallring, så kommer låggallringen att ersättas av en höggallring om det i kontrolltabellinställningarna anges att höggallring ska göras . Åtgärdsspecifikationen sparas alltså inte på så pass detaljerad nivå att ett exakt återskapande görs om kontrolltabellinställningar ändras efter det att programmet har sparats, eller om du ändrat i åtgärdsintällningar i de åtgärdsformulär som används i BeståndVis. Det som sparas och återskapas är:

 

Åtgärdskod (gallring, slutavverkning, plantering etc).
Gallringsstyrka
Föryngringsmetod
Föryngringsträdslag

 

Exempel på föryngringsdetaljer som inte sparas:

Planteringsförband
Röjningsförband
Gallringsform
Gödselgiva

 

 

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software