BeståndVis beskrivs kanske bäst med orden Börja här! för den som vill lära sig mer om Heureka. BeståndVis använder sig av samma bakomliggande modeller som de andra centrala programvarorna för att visa en skogs utveckling och produktion enligt den skötsel som anges av användaren. Programmet är i stort sett helt interaktivt vilket innebär att användaren väljer vad som ska hända och vad som ska analyseras. Användaren stegar sig framåt i tid, eller bakåt i tid , och testar olika skogsskötselåtgärder för att studera konsekvenserna.

Konsekvenserna presenteras i varje 5-årsperiod i form av ett nytt tillstånd för skogen, skogsbrukets produktion och ekonomi, som kan presenteras för hundratals olika resultatvariabler . Även andra ekosystemtjänster, som skogens lämplighet för rekreation och den mängd kol som lagras in, kan studeras. De skogsskötselåtgärder som kan simuleras är för närvarande:

Föryngring (plantering, sådd eller självföryngring; med eller utan markberedning)
Röjning
Gallring (med eller utan uttag av skogsbränsle)
Gödsling
Föryngringsavverkning (med eller utan uttag av skogsbränsle; med eller utan lämnande av frö- eller skärmträd)
Kontinuitetsskogsbruk

Även olika former av naturvård kan simuleras, som att efterlikna att hela hänsynsytor (t.ex. kantzoner eller trädgrupper) lämnas eller enstaka hänsynsträd. Analyserna görs på beståndsnivån, där beståndet även kan utgöras av en enskild provyta. Analysresultaten visas i tabeller och diagram, men även de populära två- och tredimensionella visualiseringarna av skogens utveckling. Efter några dagars interaktiva analyser med StandWise inser man fördelarna med RegWise konsekvensberäkningar av förutbestämda skogsskötselsystem och, kanske ännu mer, fördelarna med PlanWise automatiska generering av alternativa skötselprogram (för flera bestånd samtidigt) och efterföljande optimering.

Med hjälp av tabeller och visualisering åskådliggörs resultaten från de många och ibland komplexa funktioner som utgör Heurekas kärna.

 

Läs om du du simulera åtgärder i BeståndsVis i kapitlet Simulering av åtgärder.

 

Produktblad:

BeståndsVis produktblad

 

StandWiseGUI

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software