Applikationer: RegVis

 

I RegVis kan stormfällningar simuleras utifrån scenarier som användaren specificerar. Användaren anger själv i vilka perioder som stormar ska inträffa och vilken styrka de har.

 

Modellbeskrivning

Modellen (Lagergren m fl) beskrivs här: https://www.heurekaslu.se/wiki/File:Stormskador_i_Heureka.pdf

 

Inställningar

Inställningar för att simulera stormar görs i kontrolltabellen Scenario Settings (endast RegVis).

 

StormSettings

 

Use Wind Damage Model: Sätt denna till True om du vill inkludera stormar i en simulering.

 

Probability for Final Felling*: Sannolikheten för att ett stormskadat bestånd skadas så allvarligt att slutavverkning måste göras. Avser arealandel av den stormdrabbade arealen. Det förvalda värdet (0.64) baseras på r rapporten "Analys av stormskador efter Gudrun" av Fridman m fl (2006) (http://www.slu.se/PageFiles/33707/2006/FS06-08.pdf).

 

Windthrow Proportion Other Stands: Andel av grundyta som skadas i bestånd som stormskadas (men inte så allvarligt att slutavverkning måste göras). Gallring görs av de stormfällda träden i en grad som beror på hur stor andel av träden som tillvaratas (se Dead Wood Proportion of Windthrown Trees nedan). Exempel: Om Windthrow Proportion = 35 %, och Dead Wood Proportion of Windthrown Trees = 50 %, så görs en gallring med gallringsstyrka 17.5 %. Vid gallring görs en likformig gallring, alla träd antas skadas lika mycket oberoende av trädslag, höjd och diameter när en stormskada väl har inträffat i ett bestånd (urvalet av vilka bestånd som skadas påverkas dock av trädens egenskaper, detta ingår som en del av stormmodellen och beskrivs mer ingående i modelldokumentet).

 

Dead Wood Proportion of Windthrown Trees: Andel av stormfällda träd som inte tillvaratas utan lämnas kvar som död ved.

 

Storm Exposure Data: Innehåller länsvisa parametrar till stormmodellen som beskriver fragmenteringsgraden i ett landskap och medelstorlek på bestånd-

 

Storm Scenario Parameters: Innehåller länsvisa parametrar som anger när stormar ska ske och deras vindstyrka (Windload). Tabellen anger också medelhöjden hos träden i ett län i en viss tidsperiod (HgvCounty). Anledningen att inte låta Heureka beräkna denna medelhöjd är att simuleringar inte nödvändigtvis körs länsvis - simuleringarna körs separat för varje skogsdomän och kontrollkategori.

 

StormScenarioParam

Storm Exposure Data och Storm Scenario Parameters kan läsas in från textfiler (csv) genom att klicka på knappen Load from file (se figur ovan).

 

Ökade avverkningskostnader

Från och med version 2.12 kan du på ett förenklat sätt låta programmet räkna på fördyrade drivningskostander i stormpåverkade bestånd. Detta går du i kontrolltabellen Cost and Revenues, under sektionen Storm Felling Time Consumption Adjustment. Här kan du justera tidsåtgången för skördare och skotare i slutavverkning och gallring me den faktor. T ex betyder faktorn 1-5 att tidsåtgången ökar med 50%. För selektiv avverkning/blädning används samma faktorer som för gallring.

 

StormFellingCostAdjustment

 

 

Begränsningar:

I dagsläget hanteras inte virkesskador och prisnedsättning på stormfällt virke.

 

 

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software