I förstagallringar utförs ofta underröjning om underväxten är så tät att den förvårar och fördyrar gallringen. Med underväxt menas här i standardfallet småstammar med dbh < 8 cm.

För att styra när och hur förröjning ska utföras används ett antal regler som anges i kontrolltabellen TreatmentModel, se nedan. En eventuell underväxtröjning utförs genom att träd plockas bort innan gallringen utförs. De förröjda träden ingår i beräkningen av gallringsstyrka.

Observera följande:

Underväxtröjning redovisas inte som en egen åtgärdskod, utan som en del av en gallring. Om underväxtröjning har utförs redovisas dels en kostnad (FinancialValue.UndestoreyCleaningCost), dels antalet röjda stammar  (Treatment.UnderstoreyCleaned).
Underväxtröjning görs inte vid blädning (selection felling), eftersom naturlig inväxning av nya träd är en viktig del av skogsbrukssättet. Underväxtröjning görs endast i gallring med trakthygge som skogsbrukssätt (Management System = Trakthygge i kontrolltabellen Treatment Program Generator eller Scenario Settings) .
Du kan inaktivera möjligheten att underröja genom att sätta parametern Understorey Proportion Removal = 0 %.
Antalet småträd påverkar avverkningskostnaden.
Du kan låta progammet automatiskt växla till biobränslegallring istället för vanlig gallring om det finns många småträd.
<%EXTOGGLE%>Styrning av underväxtröjning

Inställningar för underväxtröjning finns i kontrolltabellen TreatmentModel.

Parameter

 

Beskrivning

Standardvärde

Understorey Max Diameter

Diametergräns för underväxtträd. Träd som har en diameter (dbh) som är mindre än detta värde klassificeras som underväxtträd.

8 cm

Understorey Cleaning Stems Threshold

Tröskelvärde för när underväxtröjning kan utföras. Om antalet underväxtträd (per hektar) är mindre än detta värde, görs ingen underväxtröjning.

800 st/ha

Min Understorey Stems Retained

Minsta antal underväxtträd som lämnas kvar om underväxtröjning görs.

500 st/ha

Understorey Proportion Removal

Procentandel av underväxtträden som ska röjas bort om underväxtröjning utförs. Faktisk andel justeras om kravet på antal kvarvarande småträd skulle överträdas.

Om denna parameter sätts till 0 % så inaktiveras möjligheten att utföra underröjning.

90 %

 

UnderstoreySettings

Figur 1. Inställningar för underväxtröjning.

<%EXTOGGLE%>Biobränslegallring (energigallring) som alternativ till underväxtröjning

Du kan låta programmet göra en biobränslegallring automatiskt istället för en vanlig gallring om det finns tillräckligt många småstammar. Du kan läsa mer om detta i kapitlet Biobränslegallring.

<%EXTOGGLE%>Kostnad för underröjning och småstammars inverkan på skördarens prestation

Kostnaden för underväxtröjning anges som en fast kostnad per ha i kontrolltabellen Cost and Revenue ("Understorey Cleaning Cost (per ha)").

Cost_Understorey_Cleaning

Avverkningskostnaden påverkas av antalet småstammar (som finns kvar efter en eventuell underväxtröjning). Om Cost Calculation Model =  "Skogforsk", används Brunberg 1997, men den modellen inkluderar egentligen inte småstammar. Ett tillägg har därför gjorts baserat på en tidigare version (Brunberg 1989). Detta innebär att tidåtgången för avverkning ökar med 0.4 cmin/avverkat träd (förvalt värde) för varje tusental småstammar ("Harvester Time Increase from Understorey Trees"). Exempel: Antag att det finns 5000 småstammar som inte röjs. Det innebär 2 cmin extra tidsåtgång per gallrat träd (0.4 x 5 tusen). Om man gallrar 1000 träd och timkostnaden för skördare är 1200 kr per timme, innebär det en ökad tidsåtgång på 1000 x 2 cmin = 2000 cmin = 20 minuter, motsvarande en fördyring på 400 kr/ha.

Cost Calculation Model =  "Indelningspaketet" inkluderar småstammar som en variabel.

<%EXTOGGLE%>Resultatvariabler för underväxtröjnng

Underväxtröjning redovisas inte som en egen åtgärdskod utan som en del av en gallring. Om underväxtröjning har utförs redovisas dels en kostnad (Understorey Cleaning Cost i resultatgruppen FinancialValue). Kostnaden är liksom alla andra kostnader också inkluderad i Total Cost. I resultatgruppen Treatment redovisas antalet röjda stammar i variabeln UnderstoreyCleaned. Variabeln Understorey Stems i resultatgruppen ForestData anger hur många underväxtträd det finns (i etablerad skog, i ungskog betraktas inget träd som underväxtträd).

 

ResultVar_UnderstoreyCleaningCost       ResultVar_UnderstoreyCleaned

Referenser

1) Brunberg T, 1997. Underlag för prestationsnorm för engreppsskördare i gallring. Redogörelse nr 8, Skogforsk.

2) Brunberg T, Thelin A, & Westerling, S. 1989. Underlag för prestationsnormer för engreppsskördare i gallring. Redogörelse nr 3, Forskningsstiftelsen Skogsarbeten.

Author: Peder Wikström. Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack Version 2.31 © by EC Software