Difference between revisions of "Thinning/sv"

From Heureka Wiki
Thinning/sv
Jump to: navigation, search
 
Line 1: Line 1:
 
{{Languages|Thinning}}
 
{{Languages|Thinning}}
 
{{DISPLAYTITLE:Gallring}}
 
{{DISPLAYTITLE:Gallring}}
[[Category:Model]]
+
[[Category:Model|Gallring]]
  
 
==Algoritm==
 
==Algoritm==

Latest revision as of 09:41, 2 June 2020

Algoritm

Den algoritm som används som standard är hämtad från Hugin. Den är uppbyggd i form av ett beslutsträd. Man delar upp uttaget på tre trädslagsgrupper (tall, gran och lövträd), samt fyra diameterklasser. Algoritmens beräkningsgång är följande:

  1. Fördelning mellan uttag av lövträd och barrträd beräknas.
  2. För barrträd bestäms fördelning mellan gran och tall (inkl contorta).
  3. För varje trädslagsgrupp beräknas fördelning mellan små och stora träd.
  4. För varje trädslagsgrupp beräknas fördelning mellan två minsta diameterklasserna.
  5. För varje trädslagsgrupp beräknas fördelning mellan två största diameterklasserna.

Formeln för beräkning av uttaget i varje steg:

x(A) = x + β f(B)
x(B) = x – βf(A)

där

x = gallringsstyrka för grupp A och B, dvs grundyta i uttaget dividerat med grundyta före gallring
x(A) = relativ gallringsstyrka för grupp A (dvs. andel av grupp A:s grundyta som ska gallras)
x(B) = relativ gallringsstyrka för grupp B
f(A) = grupp A:s grundyteandel av grupp A och B
f(B) = grupp B:s grundyteandel av grupp A och B
β = parameter för att fördela uttaget mellan grupp A och B. Varje steg i algoitmen har ett eget värde på β.

Om beta är större än 0 blir således x(A) större än x(B), och vice versa.

Gränsen mellan små och stora träd bestäms av grundytemedelstammens diameter (DG) för alla trädslag, dvs. INTE trädslagvis. Detta innebär att om t ex DG är 20 cm, och alla träd i en viss trädslagsgrupp är mindre än 20 cm, så kommer inte parametern för fördelning mellan små stora att ha någon verkan för den gruppen.

Inställningar

Inställning av hur gallring ska utföras styrs genom kontrolltabellen TreatmentModel. I StandWise visas dessa de flesta av dessa inställningar även i dialogrutan som öppnas då man klickar på knappen Thin/Gallra (Figur 1).


Gallringsstyrka

Gallringsstyrkan bestäms av gallringsmall, alternativ manuellt (endast StandWise). Utöver detta finns en inställning för max tillåten gallringsstyrka (default 40% av grundyta).

Om ett bestånd består av flera celler/provytor kan man låta programmet fördela gallringsstyrkan proportionellt mot grundytan på varje provyta. Detta innebär att täta delar av beståndet gallras med en högre gallringsstyrka.

Trädslagsval och gallringsform

Trädslagsval styra via parametrarna "Deciduous/Conifer" och "Spruce/Pine" (se nedan). Alternativt kan man i StandWise ange gallringsstyrkor direkt för upp till tre trädslagsgrupper. Detta görs då via dialogrutan som öppnas när man klickar på Thin/Gallra-knappen. Under fliken Species Groups anger men trädslagsgrupper, och har man mer än en grupp kan man sedan i fliken Thinning Grade ange gallringsprocent för varje grupp.

Figur 1b. Inställningar av gallringsform i kontrolltabellen TreatmentModel, sektion Thinning

Det finns fem parametrar (motsvarande β ovan) för att styra gallringsformen (figur 1a och 1b):

Används då Thinning Algorithm = Hugin.

Deciduous/Conifers (x1)
Parameter for att fördela gallringsuttaget mellan lövträd och barrträd.
x1 = 0: Samma uttagsprocent för båda grupperna.
x1 > 0: Gallringsstyrka (%) ska vara högre för löv är för barr.
x1 < 0: Gallringsstyrka (%) ska vara högre för barr än för löv.
Tillåtet värde: mellan -1 and 1.
Default: 0
Spruce/Pine (x2)
Parameter för att fördela gallringsuttaget mellan gran och tall (inklusive contorta).
x2 = 0: Samma uttagsprocent.
x2 > 0: Gallringsprocent för gran större än för tall.
x2 < 0: Gallringsprocent för tall större än för gran:
Tillåtet värde: mellan -1 and 1.
Default: 0
From above/below (x3)
Parameter för gallringsform
x3 = 0: Likformig.
x3 > 0: Höggallring.
x3 < 0: Låggallring.
Tillåtet värde: mellan -1 and 1.
Default: -0.2 (dvs. låggallring)
Second smallest/smallest (x4)
Parameter for att fördela uttagsprocent mellan två minsta diameterklasserna i varje trädslagsgrupp (tall, gran, löv).
x4 = 0: Samma uttagsprocent för diameterklass 1 och 2.
x4 > 0: Högre uttagsprocent i diameterklass 2 än i klass 1.
x4 < 0: Högre uttagsprocent i diameterklass 1 än i klass 2.
Tillåtet värde: mellan -1 and 1.
Default: -0.1 (dvs. relativt större uttagsprocent i den minsta klassen).
Largest/Second largest (x5)
Parameter for att fördela uttagsprocent mellan två största diameterklasserna i varje trädslagsgrupp (tall, gran, löv).
x5 = 0: Samma uttagsprocent för diameterklass 1 och 2.
x5 > 0: Högre uttagsprocent i diameterklass 4 än i klass 3.
x5 < 0: Högre uttagsprocent i diameterklass 3 än i klass 4.
Tillåtet värde: mellan -1 and 1.
Default: -0.1 (dvs. relativt större andel i den näst största klassen).

Algoritmdetaljer

Notera: f(A) + f(B) ska vara lika med 1.

Att formeln stämmer kan verifieras genom att räkna ut totala uttaget från uttagen av A och B:

Totalt uttag
= ( x(A)f(A)G + x(B)f(B)G ) / G
= x(A)f(A) + x(B)f(B)
= (x + β f(B))f(A) + (x – β f(A))f(B)
= xf(A) + β f(B)f(A) + xf(B) - β f(A)f(B)
= xf(A) + xf(A)
= x( f(A) + f(B) ) = x (givet att andelarna summerar till 1)
x = total gallringsstyrka, dvs Gut/G,
G = total grundyta före gallring
Gut = grundyta i uttaget
x(A) = gallringsandel för grupp A, dvs. Gut(A)/G(A),
x(B) = gallringsandel för grupp B, dvs. Gut(A)/G(B),
f(A) = grupp A:s andel av totala grundyta, dvs. G(A)/G
f(B) = grupp B:s andel av totala grundyta, dvs. G(B)/G
β = parameter

I algoritmen sätts min- och maxvärden för β så att x(A) och x(B) ligger mellan 0 och 1:

-x / f(B) ≤ β ≤ (1 – x) / f(B)
(x – 1) / f(A) ≤ β ≤ x / f(A)