View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000543HeurekaData importpublic2022-10-25 12:43
ReporterPeder Assigned Tojonare  
PriorityurgentSeveritymajorReproducibilityalways
Status resolvedResolutionfixed 
Product Version2.19.0 
Fixed in Version2.19.1 
Summary0000543: Heurekaberäknad volym oväntat låg, tappar 300 m3sk/ha
DescriptionBifogat beståndsregister innehåller en post med ålder 121 år, grundyta 37 m2/ha, och hgv 26.5 m. Förväntad volym ca 400 m3sk/ha, men efter import har beräknad grundyta sänkts till 11 m2, medelhöjd 17 och volym 87.
Steps To Reproduce-Importerar bifogat beståndsregister
-Jämför StandObjectData.Volume med ForestData.VolumeInclOverstorey osv
Additional InformationUpptäckte att det finns ett fel i filen, diameter och höjd för tall finns men är för låga. Men ska det verkligen vara överordnat totalvärdena för beståndet?
TagsNo tags attached.
Attached Files
standreg_stor_voldff_heureka_register.csv (963 bytes)   
AreaLevel2;AreaLevel3;StandId;date;Layer;Register;ProdArea;NCArea;CoordEast;CoordNorth;Altitude;SKSManagementClass;BlueTargetClass;MaturityClass;SiteIndexSpecies;SIS;SIH;SI_Management;VegetationType;BottomLayer;Ditch;SoilMoistureCode;SoilDepth;SoilWater;Texture;SoilBearingCapacity;Surface;Slope;SlopeDirectionNorthEast;TerrainTrspDist;H;DGV;MeanAge;G;N;V;CAI;EvenAgedCode;PropPine;PropSpruce;PropBirch;PropAspen;PropOak;PropBeech;PropOtherBroadleaf;PropSouthernBroadleaf;PropContorta;PropLarch;HPine;HSpruce;HBirch;HAspen;HOak;HBeech;HOtherBroadleaf;HSouthernBroadleaf;HContorta;HLarch;DgPine;DgSpruce;DgBirch;DgAspen;DgOak;DgBeech;DgOtherBroadleaf;DGSouthernBroadleaf;DgContorta;DgLarch;UserDefined1;UserDefined2;UserDefined3;UserDefined6
23;236;66D1i1038_AVSATT;2018-11-18;1;;0.2658;0;383951;6611076;80;NO;;;G;26;26;26;;;0;;;;;2;2;1;0;;26.5659;32.6723;121.187;37;533.997;452;1.23548;;0.292891;0.574593;0.132516;0;0;0;0;0;0;0;3.71;;;;;;;;;;6.1;;;;;;;;;;1;;;7
stor_voldiff.png (23,568 bytes)   
stor_voldiff.png (23,568 bytes)   
ProductPlanWise

Activities

Lars

2022-10-04 11:20

administrator   ~0000517

Testat importen med lite olika varianter på manipulerade data. När ett trädslag (t.ex. gran) har en proportion, och det saknas trädslagsvis diameter/höjd för det trädslaget, men finns angivet för ett annat trädslag (t.ex. tall), så simuleras inte det första trädslaget (gran) upp. Resultatet blir då ett bestånd som bara består av tall-delen av det tänkta beståndet. Se några testfall i bilaga.

Vi hanterar detta genom att bygga en felkontroll vid importen: antingen skall alla eller inga trädslag som har proportion, också ha trädslagsvisa höjder och diametrar.

Peder

2022-10-04 13:15

administrator   ~0000518

Fundering: Istället för att kräva att antingen alla eller inga trädslagsvisa höjder och medeldiametrar anges, vore det kanske enklare för användare om programmet ger en varning och sedan ignorerar trädslagsvisa uppgifter för sådana poster.

jonare

2022-10-25 12:43

administrator   ~0000526

If species' register diameter data is missing but corresponding register proportion data exists all DGs will be calculated from standlevel DG.

Issue History

Date Modified Username Field Change
2022-09-23 10:57 Peder New Issue
2022-09-23 10:57 Peder File Added: standreg_stor_voldff_heureka_register.csv
2022-09-23 10:57 Peder Summary Heurekaberäknad volym oväntat låg => Heurekaberäknad volym oväntat låg, tappar 300 m3sk/ha
2022-09-23 10:59 Peder File Added: stor_voldiff.png
2022-09-23 11:03 Peder Description Updated
2022-09-23 11:03 Peder Additional Information Updated
2022-10-04 11:09 jonare Assigned To => jonare
2022-10-04 11:09 jonare Status new => assigned
2022-10-04 11:20 Lars File Added: standreg_stor_voldff_heureka_register.xlsx
2022-10-04 11:20 Lars Note Added: 0000517
2022-10-04 13:15 Peder Note Added: 0000518
2022-10-21 14:10 jonare Changeset attached => heureka trunk r21573
2022-10-25 12:43 jonare Status assigned => resolved
2022-10-25 12:43 jonare Resolution open => fixed
2022-10-25 12:43 jonare Fixed in Version => 2.19.1
2022-10-25 12:43 jonare Note Added: 0000526