View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000664HeurekaTPGpublic2024-02-26 09:50
Reporterjonare Assigned Tocilwan  
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityN/A
Status resolvedResolutionfixed 
Product Version2.22.0 
Target Version2.22.1Fixed in Version2.22.1 
Summary0000664: Height settings in Control table ignored in tactical TPG
DescriptionFrom Peder W:

I den taktiska TPG:n verkar kontrolltabellinställningar ignoreras. I exemplet nedan anges i kontrolltabellen att övre höjd (dominant height) ska vara minst 13 m, ändå görs den även i perioderna 0-3 för övre höjden är långt under. Använder stambaserad gallringsmall.
TagsNo tags attached.
ProductGeneral

Activities

There are no notes attached to this issue.

Issue History

Date Modified Username Field Change
2024-02-12 09:16 jonare New Issue
2024-02-19 09:19 cilwan Assigned To => cilwan
2024-02-19 09:19 cilwan Status new => assigned
2024-02-23 10:01 cilwan Changeset attached => heureka trunk r22397
2024-02-23 10:11 cilwan Status assigned => resolved
2024-02-23 10:11 cilwan Resolution open => fixed
2024-02-23 10:11 cilwan Fixed in Version => 2.22.1
2024-02-23 10:13 cilwan Summary Control table settings ignored in tactical TPG => Height settings in Control table ignored in tactical TPG
2024-02-26 09:50 cilwan Changeset attached => heureka trunk r22400