View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000397Heureka[All Projects] Growth / productonpublic2020-11-19 17:04
ReporterPederAssigned To 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityalways
Status newResolutionopen 
Product Version 
Target VersionFixed in Version 
Summary0000397: Breeding effect not considered when creating start state at 2 m height
DescriptionVid simulering av en föryngring så utgår Heureka från en höjdfördelning vid ca 2 m höjd. Baserat på denna skapas en trädlista, där trädens medelhöjd blir ca 2 m. Tidpunkten kallas aktiveringstidpunkt. I perioder mellan planteringstidpunkt och aktiveringstidpunkten interpoleras trädvariablerna, och efter aktiveringstidpunkten används tillväxtfunktioner, Om förädlat plantmaterial används (Breeding = true), så justeras ståndortsindex för det förädlade trädslaget. Detta fungerar eftersom varje trädslag har sitt eget ståndortsindex i ungskogsmodellens höjdtillväxtfunktion.
Redan vid skapandet av "2m-tillståndet" ska ståndortindex-ändringen som BreedingEffectCalculator beräknar inkluderas, men så är inte fallet.

TagsNo tags attached.
ProductGeneral

Activities

There are no notes attached to this issue.

Issue History

Date Modified Username Field Change
2020-11-12 09:29 Peder New Issue
2020-11-19 17:04 Changeset attached => heureka breeding r20753