View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000397Heureka[All Projects] Growth / productionpublic2022-08-16 10:55
ReporterPederAssigned Tojonare 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityalways
Status closedResolutionfixed 
Product Version 
Target VersionFixed in Version2.17.0 
Summary0000397: Breeding effect not considered when creating start state at 2 m height
DescriptionVid simulering av en föryngring så utgår Heureka från en höjdfördelning vid ca 2 m höjd. Baserat på denna skapas en trädlista, där trädens medelhöjd blir ca 2 m. Tidpunkten kallas aktiveringstidpunkt. I perioder mellan planteringstidpunkt och aktiveringstidpunkten interpoleras trädvariablerna, och efter aktiveringstidpunkten används tillväxtfunktioner, Om förädlat plantmaterial används (Breeding = true), så justeras ståndortsindex för det förädlade trädslaget. Detta fungerar eftersom varje trädslag har sitt eget ståndortsindex i ungskogsmodellens höjdtillväxtfunktion.
Redan vid skapandet av "2m-tillståndet" ska ståndortindex-ändringen som BreedingEffectCalculator beräknar inkluderas, men så är inte fallet.

TagsNo tags attached.
ProductGeneral

Activities

jonare

2022-08-16 10:55

administrator   ~0000503

This was fixed in r20753

Issue History

Date Modified Username Field Change
2020-11-12 09:29 Peder New Issue
2020-11-19 17:04 Changeset attached => heureka breeding r20753
2022-08-16 10:55 jonare Assigned To => jonare
2022-08-16 10:55 jonare Status new => closed
2022-08-16 10:55 jonare Resolution open => fixed
2022-08-16 10:55 jonare Fixed in Version => 2.17.0
2022-08-16 10:55 jonare Note Added: 0000503
2023-03-07 17:13 Linus Category Growth / producton => Growth / production