View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000448Heureka[All Projects] TPGpublic2022-08-16 08:35
ReporterPederAssigned Tojonare 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityN/A
Status closedResolutionunable to reproduce 
Product Version 
Target VersionFixed in Version 
Summary0000448: Exception when after TPG-run when PlanWise generated simulation report
DescriptionFick exception efter att en TPG-körning var klar och simuleringsrapport skulle skapas. Hade samtidigt en annan dator igång och importerade beståndsregisterdata till samma skogsdatabas.

Inner Exception:
Tidsgränsen för vänteåtgärden överskreds

Stacktrace:
   at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
   at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)
   at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady)
   at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryConsumeMetaData()
   at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData()
   at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString, Boolean isInternal, Boolean forDescribeParameterEncryption, Boolean shouldCacheForAlwaysEncrypted)
   at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry, SqlDataReader ds, Boolean describeParameterEncryptionRequest)
   at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean& usedCache, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry)
   at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method)
   at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior, String method)
   at Slu.Heureka.DomainLayer.Forest.ForestManager.readTreatmentUnits(String whereClause, String orderBy, Int32 maxPeriods, Predicate`1 include)
   at Slu.Heureka.DomainLayer.Forest.ForestManager.readTreatmentUnits(String whereCondition, String orderBy, Int32 maxPeriods)
   at Slu.Heureka.DomainLayer.Forest.ForestManager.GetTreatmentUnits(Area area, Int32 maxPeriods)
   at Slu.Heureka.DomainLayer.Forest.Area.get_TreatmentUnits()
   at Slu.Heureka.DomainLayer.Forest.Area.get_SelectedTreatmentUnits()
   at Slu.Heureka.DomainLayer.ResultHandling.SimulationReportWriter.<>c.<writeAnalysisAreaData>b__8_0(Area a)
   at System.Linq.Enumerable.WhereSelectListIterator`2.MoveNext()
   at System.Linq.Enumerable.Sum(IEnumerable`1 source)
   at Slu.Heureka.DomainLayer.ResultHandling.SimulationReportWriter.writeAnalysisAreaData(StringBuilder sb, Simulation sim, IProject project)
   at Slu.Heureka.DomainLayer.ResultHandling.SimulationReportWriter.GetReportData(Simulation sim, IProject project)
   at Slu.Heureka.DomainLayer.ResultHandling.Simulation.generateReportData()
   at Slu.Heureka.DomainLayer.ResultHandling.Simulation.SaveSimulationReport()
   at Slu.Heureka.DomainLayer.ResultHandling.Simulation.Save()
   at Slu.Heureka.DomainLayer.TreatmentProgramGenerator.TreatmentProgramManager.GenerateTreatmentPrograms() in D:\Dev\heureka\Implementation\Slu.Heureka.DomainLayer.TreatmentProgramGenerator\TreatmentProgramManager.cs:line 215
   at Slu.Heureka.BaseLayer.HeurekaForms.ProgressForm.backgroundWorker1_DoWork(Object sender, DoWorkEventArgs e)
   at System.ComponentModel.BackgroundWorker.OnDoWork(DoWorkEventArgs e)
   at System.ComponentModel.BackgroundWorker.WorkerThreadStart(Object argument)
TagsNo tags attached.
ProductPlanWise

Activities

jonare

2022-08-16 08:35

administrator   ~0000502

Svårt att felsöka om det inte är återkommande.

Anslutningen till SQL-servern har fått timeout, men varför? Kan vara nätverksproblem, SQL server-inställningar, eller något helt annat.

Issue History

Date Modified Username Field Change
2021-10-06 09:01 Peder New Issue
2022-08-16 08:35 jonare Assigned To => jonare
2022-08-16 08:35 jonare Status new => closed
2022-08-16 08:35 jonare Resolution open => unable to reproduce
2022-08-16 08:35 jonare Note Added: 0000502