View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000500HeurekaGeneralpublic2022-10-24 08:22
Reporterjonare Assigned Tojonare  
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityN/A
Status closedResolutionno change required 
Product Version2.18.3 
Summary0000500: Soil carbon stock
DescriptionSoil carbon stock at start differs between GROT and non-GROT with GROT having larger
Additional InformationMay split into different issues.
TagsNo tags attached.
Attached Files
markkol.msg (61,952 bytes)
ProductRegWise

Activities

jonare

2022-06-23 16:10

administrator   ~0000479

GROT-uttag diffar antagligen p.g.a olika seeds i RegVis.

jonare

2022-10-24 08:21

administrator   ~0000525

Den här öppnades igen eftersom Per-Erik rapporterade diffar i initialt markkol. Per-Erik har kollat upp det och verkar inte längre ha någon diff så jag stänger den igen.

Markkol beräknas vid spinup på vad som är dominerande trädslag i period 0. Har planteringar gjorts innan period 0 så kan då initial markkol förändras beroende på slumpfrö eller planteringsinställningar. Alternativet att använda dominerande trädslag från indata har dock risken att vara ett sämre alternativ än dagens då en i så fall beräknar kol i spinup från de trädslag man lämnat vid en tidigare avverkning.

Issue History

Date Modified Username Field Change
2022-06-14 11:28 jonare New Issue
2022-06-14 11:28 jonare Status new => assigned
2022-06-14 11:28 jonare Assigned To => jonare
2022-06-14 11:28 jonare File Added: markkol.msg
2022-06-23 16:10 jonare Status assigned => resolved
2022-06-23 16:10 jonare Resolution open => no change required
2022-06-23 16:10 jonare Product General => RegWise
2022-06-23 16:10 jonare Note Added: 0000479
2022-08-03 10:54 jonare Issue cloned: 0000516
2022-08-03 10:54 jonare Description Updated
2022-10-11 11:03 Lars Status resolved => acknowledged
2022-10-24 08:21 jonare Note Added: 0000525
2022-10-24 08:22 jonare Status acknowledged => closed